Ref.

۱ یافتههای باکتریایی در نخستین معاینه
۲ یافتههای باکتریایی در دومین معاینه

فصل پنجم
بحث
در اولین معاینه، تعداد ۱۷۲ نمونه از ۱۷۷ راس گاو (%۹۷) جمع آوری شد. برای معاینه مجدد، ۱۴۶ راس گاو یافت شدند که از آنها ۲ راس تلقیح شده بودند. بنابراین در دومین معاینه تعداد ۱۲۸ نمونه از ۱۴۴ راس گاو (%۸۹) گرفته شد، که تایید میکند شستشوی رحم با حجم کم روشی کاربردی برای جمعآوری نمونههای تشخیصی از رحم است (Gilbert et al. 2005; Santos et al. 2009)، بخصوص ۲۵ تا ۳۵ روز پس از زایش.
۵-۱- واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR)
در مطالعه حاضر برای چهار باکتری T. pyogenes، E. coli، F. necrophorum و P. melaninogenicus واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR) استاندارد بهینه شده و ۳۲ شناسایی مثبت به دست آمد. برخی مطالعات وجود دارد که از PCR برای ردیابی باکتریها در اندومتریت استفاده کردهاند اما بسیاری از آنها یک مرحله از کشت باکتری را در روش خود گنجانده بودند (Bicalho et al. 2010; Liu et al. 2009; Zhang et al. 2009) که این وقتگیر و گرانتر است و برخی مشکلات را با باکتریهای بیهوازی سخت رشد مثل F. necrophorum و P. melaninogenicus دارد. در انجام این مطالعه، PCR به طور مستقیم بر روی DNA استخراج شده از نمونههای شستشوی رحم استفاده شد و کشت باکتری صورت نگرفت. بنابراین از مشکلات کشت باکتریها- هزینه، زمان و زحمت زیاد آن- اجتناب شده و در ضمن شناسایی باکتری سخت رشد و بیهوازی چون F. necrophorum از ترشحات رحمی ممکن شد (که این احتمالا اولین شناسایی باکتری F. necrophorum در نمونههای ترشحات رحمی گاو در ایران باشد). در بسیاری از مطالعات تعداد زیادی نمونه رحمی بدون جداسازی هیچ گونه باکتری گزارش شده است (Ahmadi et al. 2007; Westermann et al. 2010) و از جمله در مطالعه یاوری و همکاران از کشت رحم ۸۹ راس گاو مبتلا به اندومتریت بالینی تهیه شده از گاوداریهای ۵ استان، فقط از ۳۵ مورد (۳/۳۹ درصد) باکتری جدا شد (Yavari et al. 2007).
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.