بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR …

۴-۱-۳- شاخصها و عوامل تولیدمثلی
قطر بیشتر گردن رحم با ابتلا به اندومتریت بالینی در ارتباط بود. ارتباط قطر بیشتر گردن رحم با تعداد کلی یافتههای باکتریایی در نمونههای رحمی، یافتن باکتریهای T. pyogenesis و F. necrophorum معنیدار اما با موارد مشترک این دو باکتری و یافتن باکتری E. coli معنیدار نبود. در گروهی که قطر گردن رحم با اندازه بیش از ۵ سانتیمتر داشتند، عدم تقارن شاخها، وجود لومن رحم و دریافت درمان مجدد به طور معنیداری بیشتر بود. قطر گردن رحم با ساختار تخمدان و تعداد تلقیح ارتباط معنیداری نداشت. وضعیت بدنی و روزهای باز با قطر گردن رحم در ارتباط نبود اما درصد نوتروفیلها در سلول شناسی گردن رحم در گروه با قطر بیش از ۵ سانتیمتر به طور معنیداری بیش از گروه با قطر کمتر از ۳ سانتیمتر بود
(جدول ۱۱).
بین عدم تقارن دو شاخ رحم و ابتلای به اندومتریت بالینی ارتباط معنیدار وجود داشت. عدم تقارن در شاخهای رحم با تعداد کلی یافتههای باکتریایی، یافتن باکتریهای T. pyogenesis و F. necrophorum و موارد مشترک این دو باکتری معنیدار اما با یافتن باکتری E. coli معنیدار نبود. عدم تقارن دو شاخ با قطر گردن رحم ارتباط معنادار داشت و با وجود لومن شاخ رحم، ساختار تخمدان، دریافت درمان مجدد و تعداد تلقیح ارتباط معنیدار نداشت. میانگین وضعیت بدنی، روزهای باز و درصد نوتروفیلها در سلول شناسی گردن رحم در دو گروه با شاخ رحم متقارن و نامتقارن متفاوت نبود (جدول ۱۲).
بین وجود لومن شاخ رحم و اندومتریت بالینی ارتباط معنیدار وجود داشت. وجود لومن شاخ رحم با تعداد کلی یافتههای باکتریایی در نمونههای رحمی ارتباط معنیدار نداشت. ارتباط بین وجود لومن شاخ رحم با یافتن باکتری T. pyogenesis معنیدار اما با یافتن باکتریهای F. necrophorum و E. coli و موارد مشترک باکتریهای T. pyogenesis و F. necrophorum معنیدار نبود. وجود لومن شاخ رحم با قطر گردن رحم ارتباط معنا دار داشت و با عدم تقارن دو شاخ رحم، ساختارهای تخمدان، نیاز به درمان مجدد و تعداد تلقیح ارتباط معنیداری نبود. میانگین وضعیت بدنی و روزهای باز در دو گروه دارای لومن و بدون لومن شاخ رحم تفاوت معناداری نداشت اما درصد نوتروفیلها در سلول شناسی گردن رحم آنها که لومن داشتند به طرز معنیداری بالاتر بود (جدول ۱۳).
میانگین وضعیت بدنی در گاوهای مبتلا به اندومتریت بالینی، گاوهای آلوده به باکتری به صورت کلی، یا هر یک از باکتریهای T. pyogenesis، F. necrophorum و E. coli، با قطر گردن رحم، تقارن دو شاخ رحم و وجود لومن آن، تعداد تلقیح و نیاز به درمان مجدد تفاوت معنیدار نداشت. تنها در گروهی که تخمدان آنها هیچ ساختار قابل لمسی نداشت میانگین وضعیت بدنی به طور معنیداری کمتر از گروهی بود که تخمدان آنها جسم زرد یا کیست داشت (جدول ۱۴).
ساختار غالب تخمدان ارتباطی معنیدار با ابتلای به اندومتریت بالینی، آلودگی به باکتریها، قطر گردن رحم، تقارن دو شاخ رحم و وجود لومن آن، تعداد تلقیح و نیاز به درمان مجدد نداشت. گاوهایی که تخمدان آنها ساختار قابل لمسی نداشت وضعیت بدنی به طور معنیداری کمتر از گاوهایی بود که تخمدان آنها جسم زرد و یا کیست داشت. گاوهای دارای کیست روزهای باز بالاتری از گاوهای دارای جسم زرد داشتند. در گاوهای با ساختار تخمدان متفاوت میانگین تعداد تلقیح تفاوت معناداری نداشت (جدول ۱۴).
۴-۲- معاینه دوم
۴-۲-۱- ابتلای به اندومتریت بالینی
در معاینه دوم (۳۹ تا ۴۹ روز پس از زایش) ۲۰ راس از ۱۲۸ گاو (۱۶ درصد) اندومتریت بالینی را نشان دادند (جدول ۲). ارتباط ابتلای به اندومتریت بالینی با آلودگی کلی باکتریایی و هیچ یک از باکتریهای T. pyogenesis، F. necrophorum، مورد مشترک این دو و یافتههای باکتری E. coli معنیدار نبود. بین ابتلای گاوها به اندومتریت و قطر بیشتر گردن رحم (بیشتر از ۵ سانتیمتر)، عدم تقارن شاخهای رحم، وجود لومن رحم، ساختار تخمدانی و تعداد تلقیح ارتباط معنیداری وجود نداشت. بین ابتلای گاوها به اندومتریت بالینی و احتیاج به درمان دیگر ارتباط معنیدار وجود داشت. میانگین وضعیت بدنی و روزهای باز در گاوهای سالم و مبتلا به اندومتریت بالینی تفاوت معنا داری نداشت (هرچند در گاوهای مبتلا روزهای باز بیشتر بود) اما در گاوهای مبتلا به اندومتریت بالینی میانگین درصد نوتروفیلها در سلول شناسی گردن رحم به طور معنیداری بالاتر از گاوهای غیر مبتلا بود (جدول ۳).
۴-۲-۲- باکتری شناسی
در ۶ راس از ۱۲۸ گاو، ۷ مورد آلودگی باکتریایی به روش PCR شناسایی شدند (جدول ۴)، ۴ گاو برای باکتری E. coli مثبت بودند، ۲ گاو برای باکتری T. pyogenes مثبت بودند و ۱ گاو برای باکتری F. necrophorum مثبت بود که آن هم عفونت مشترک با باکتری T. pyogenes داشت و ارتباط آنها معنیدار بود (جدول ۶).
آلودگی کلی باکتریایی و آلودگی با هیچ یک از باکتریهای T. pyogenesis، F. necrophorum، مورد مشترک این دو و یافتههای باکتری E. coli با ابتلای به اندومتریت بالینی ارتباط معنیدار نداشت. آلودگی کلی باکتریایی نمونههای رحمی یا هریک از باکتریها به تنهایی ارتباط معنیداری با روزهای باز، تعداد تلقیح و دریافت درمان مجدد (جدول ۸)، وضعیت بدنی گاو، ساختار تخمدان، افزایش قطر گردن رحم و عدم تقارن دو شاخ رحم نداشتند. آلودگی کلی باکتریایی و یافتن باکتری T. pyogenesis با وجود لومن شاخ رحم ارتباط معنیدار داشتند اما یافتن باکتریهای F. necrophorum و E. coli ارتباط معنیدار با وجود لومن رحم نداشتند. آلودگی کلی باکتریها و یا هریک از باکتریها به تنهایی تغییر معناداری در میانگین وضعیت بدنی و روزهای باز (جدول ۹) ایجاد نکرده بود. در آلودگی کلی باکتریها و نیز آلودگی با T. pyogenesis درصد نوتروفیلها در سلول شناسی ترشحات گردن رحم بیشتر بود (جدول ۱۰).
در هیچ یک از نمونهها، باکتری P. melaninogenicus شناسایی نشد.
۴-۲-۳- شاخصها و عوامل تولید مثلی
بین قطر گردن رحم با ابتلای به اندومتریت بالینی، تعداد کلی یافتههای باکتریایی و هیچ یک از باکتریهای T. pyogenesis، F. necrophorum، مورد مشترک این دو و یافتههای باکتری E. coli به صورت ارتباط معنیداری نبود. در گروهی که قطر گردن رحم با اندازه بیش از ۵ سانتیمتر داشتند، عدم تقارن شاخها و وجود لومن رحم به طور معنیداری بیشتر بود. قطر گردن رحم با ساختار تخمدان و احتیاج به درمان مجدد ارتباط معنیداری نداشت. قطر کمتر گردن رحم با تعداد تلقیح کمتر همراه بود. میانگین وضعیت بدنی، درصد نوتروفیلها در سلول شناسی گردن رحم و روزهای باز با قطر گردن رحم در ارتباط نبود هر چند گروه با قطر بیش از ۵ سانتیمتر روزهای باز بالاتری داشتند (جدول ۱۱).
بین عدم تقارن دو شاخ رحم با ابتلای به اندومتریت بالینی، تعداد کلی یافتههای باکتریایی و هیچ یک از باکتریهای T. pyogenesis، F. necrophorum، باکتری E. coli، ساختار تخمدان، دریافت درمان مجدد و تعداد تلقیح ارتباط معنیداری وجود نداشت. عدم تقارن دو شاخ رحم با قطر بیشتر گردن رحم و وجود لومن رحم ارتباط داشت. میانگین وضعیت بدنی، روزهای باز و درصد نوتروفیلها در سلول شناسی گردن رحم در دو گروه با شاخ رحم متقارن و نامتقارن متفاوت نبود (جدول ۱۲).
بین وجود لومن رحم و اندومتریت بالینی ارتباط معنیداری نبود. ارتباط بین وجود لومن رحم با آلودگی کلی باکتریایی در نمونههای رحمی و با یافتن باکتری T. pyogenesis ارتباط معنیدار بود اما با یافتن باکتریهای F. necrophorum و E. coli ارتباط نداشت. بین وجود لومن رحم با قطر بیشتر شاخ رحم و عدم تقارن دو شاخ آن ارتباط معنیدار بود. وجود لومن رحم با ساختارهای تخمدان، نیاز به درمان مجدد و تعداد تلقیح ارتباط معنیداری نداشت. میانگین وضعیت بدنی، روزهای باز و درصد نوتروفیلها در سلول شناسی گردن رحم در دو گروه دارای لومن و بدون لومن تفاوت معناداری نداشتند (جدول ۱۳).
میانگین وضعیت بدنی در گاوهای مبتلا به اندومتریت بالینی، گاوهای آلوده به باکتری به صورت کلی، یا هر یک از باکتریهای T. pyogenesis، F. necrophorum و E. coli، با قطر گردن رحم، تقارن دو شاخ رحم و وجود لومن آن، تعداد تلقیح و نیاز به درمان مجدد تفاوت معنیدار نداشت. تنها در گروهی که تخمدان آنها هیچ ساختار قابل لمسی نداشت میانگین وضعیت بدنی به طور معنیداری کمتر از گروهی بود که تخمدان آنها جسم زرد یا کیست داشت (جدول ۱۴).
ساختار غالب تخمدان ارتباطی معنیدار با ابتلای به اندومتریت بالینی، آلودگی به باکتریها، قطر گردن رحم، تقارن دو شاخ رحم و وجود لومن آن و تعداد تلقیح نداشت. گروهی که تخمدان بدون ساختار خاصی داشتند به طور معنیداری نیاز به درمان بیشتر داشتند. گاوهایی که تخمدان آنها ساختار قابل لمسی نداشت وضعیت بدنی به طور معنیداری کمتر از گاوهایی بود که تخمدان آنها جسم زرد و یا کیست داشت. در گاوهای با ساختار تخمدان متفاوت میانگین روزهای باز و تعداد تلقیح تفاوت معناداری نداشت (جدول ۱۴).
۴-۳- مقایسه نخستین و دومین معاینه
شیوع اندومتریت بالینی در اولین معاینه بیشتر از دومین معاینه بود (%۵/۳۵ در مقابل %۱۶). درجه ترشحات مهبلی در اولین معاینه با دومین معاینه ارتباطی نداشت (P > 0.05).
آلودگی کلی باکتریها در نخستین و دومین معاینه تفاوت معنیداری نداشت (P ≥ ۰٫۰۵) اما آلودگی رحم به باکتریهای T. pyogenes و F. necrophorum در نخستین معاینه به طور معنیداری بالاتر از دومین معاینه بود (P < 0.05). تفاوت معنیداری بین نوبت نمونهگیری و شناسایی باکتری E. coli نبود (P > 0.05).
مدل نهایی رگرسیون لجستیک مشخص کرد که تنها متغیر تعداد شکم زایش، در معاینه نخست به طور معنیداری بر روی شیوع اندومتریت بالینی اثر گذاشته بود:. همچنین باکتری T. pyogenes در نخستین معاینه نزدیک به معنیداری بود (جدول ۱۶). در نخستین معاینه تلیسهها نسبت به شکم دومها، ۰۲/۴ برابر بیشتر در خطر اندومتریت بالینی بودند. بین شکم زایش و حضور باکتری هیچ اثر متقابل معنیداری نبود.
 
تصویر ۱٫ محصولات PCR استاندارد DNA ژنومی ترشحات رحمی.
A: E. coli (bp 340)؛ B: T. pyogenes (bp 270)؛ C: F. necrophorum (bp 402)؛ D: P. melaninogenicus (bp 389)؛ M: نشانگر وزن مولکولی، C+: کنترل مثبت، C-: کنترل منفی، ستونهای ۱ تا ۴: نمونههای ترشحات رحمی. قطعات DNA روی ژل ۱ درصد آگاروز با رنگ اتیدیوم بروماید آشکار شدند.
 
تصویر ۲٫ محصولات واکنش زنجیرهای استاندارد و چندتایی DNA ژنومی ترشحات رحمی برای باکتریهای E. coli، T. pyogenes، F. necrophorum و P. melaninogenicus.
M: نشانگر وزن مولکولی؛ ستون ۱: واکنش زنجیرهای چندتایی F. necrophorum (bp 402)، E. coli (bp 340) و T. pyogenes (bp 270)؛ ستون ۲: واکنش زنجیرهای چندتایی F. necrophorum
(bp 402) و T. pyogenes (bp 270)؛ ستون ۳: واکنش زنجیرهای چندتایی E. coli (bp 340) و T. pyogenes (bp 270)؛ ستون ۴: F. necrophorum (bp 402)؛ ستون ۵: P. melaninogenicus (bp 389)؛ ستون ۶: E. coli (bp 340)؛ ستون ۷: T. pyogenes (bp 270). قطعات DNA روی ژل ۵/۱ درصد آگاروز با رنگ اتیدیوم بروماید آشکار شدند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

جدول ۲٫ تعداد موارد سالم و مبتلا به اندومتریت بالینی در معاینه اول و دوم