سایت مقالات فارسی – بررسی تشخیص عوامل اصلی باکتریایی اندومتریت پس از زایش به روش multiplex PCR …

فهرست منابع ۵۹
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱٫ پرایمرهای استفاده شده در شناسایی ژنهای هدف ۲۸
جدول ۲٫ تعداد موارد سالم و مبتلا به اندومتریت بالینی در معاینه اول و دوم ۴۲
جدول ۳٫ مقایسه وضعیت بدنی، روزهای باز و درصد نوتروفیل گردن رحم
در ابتلا به اندومتریت بالینی در طی معاینه اول و دوم (Mean±SE) 42
جدول ۴٫ موارد مثبت PCR در گاوهای سالم و مبتلا به اندومتریت بالینی
در معاینه اول و دوم ۴۲
جدول ۵٫ ضریب همبستگی آلودگی باکتریایی با یکدیگر در معاینه اول ۴۳
جدول ۶٫ ضریب همبستگی آلودگی باکتریایی با یکدیگر در معاینه دوم ۴۳
جدول ۷٫ ضریب همبستگی آلودگی به باکتریها و ساختار تخمدان
در معاینه اول با شاخصهای تولیدمثلی ۴۳
جدول ۸٫ ضریب همبستگی آلودگی به باکتریها و ساختار تخمدان
در معاینه دوم با شاخصهای تولیدمثلی ۴۳
جدول ۹٫ مقایسه روزهای باز در آلودگی باکتریایی نمونههای رحمی
در معاینه اول و دوم (Mean±SE) 44
جدول ۱۰٫ مقایسه درصد نوتروفیل ترشحات گردن رحم در آلودگی باکتریایی
نمونههای رحمی در معاینه اول و دوم (Mean±SE) 44
جدول ۱۱٫ مقایسه وضعیت بدنی، روزهای باز و درصد نوتروفیل گردن رحم
در قطرهای متفاوت گردن رحم (سانتیمتر) در طی معاینه اول و دوم (Mean±SE) 44
عنوان صفحه
جدول ۱۲٫ مقایسه وضعیت بدنی، روزهای باز و درصد نوتروفیل گردن رحم
در دو شاخ رحم متقارن و نامتقارن در طی معاینه اول و دوم (Mean±SE) 45
جدول ۱۳٫ مقایسه وضعیت بدنی، روزهای باز و درصد نوتروفیل گردن رحم
در رحمهای واجد و فاقد لومن در طی معاینه اول و دوم (Mean±SE) 45
جدول ۱۴٫ مقایسه وضعیت بدنی، روزهای باز، درصد نوتروفیل و تعداد تلقیح
در ساختارهای غالب متفاوت تخمدانی در طی معاینه اول و دوم (Mean±SE) 46
جدول ۱۵٫ ضریب همبستگی شاخصهای تولیدمثلی با یکدیگر ۴۶
جدول ۱۶٫ عوامل خطر همراه با احتمال وقوع اندومتریت بالینی تشخیص داده شده
در معاینه اول و دوم ۴۷
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر ۱٫ محصولات PCR استاندارد DNA ژنومی ترشحات رحمی ۴۰
تصویر ۲٫ محصولات واکنش زنجیرهای استاندارد و چندتایی DNA ژنومی
ترشحات رحمی برای باکتریهای E. coli، T. pyogenes، F. necrophorum
و P. melaninogenicus 41

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است