دسترسی متن کامل – بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی …

فهرست جداول
جدول ‏۳‑۱: مقیاس رتبه ای داده ها و ارزش عددی هرمقیاس برای پرسشنامه ۵۶
جدول ‏۴‑۱: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت ۶۰
جدول ‏۴‑۲ : توزیع فراوانی تأهل در افراد نمونه ۶۰
جدول ‏۴‑۳ : توزیع فراوانی سن افراد نمونه ۶۱
جدول ‏۴‑۴ : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه ۶۲
جدول ‏۴‑۵ : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه ۶۲
جدول ‏۴‑۶ : بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق ۶۳
جدول ‏۴‑۷ : همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق با یکپارچگی زنجیره تأمین ۶۴
جدول ‏۴‑۸ : همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق با عملکرد شرکت پاکدیس ۶۴
جدول ‏۴‑۹ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس ۶۵
جدول ‏۴‑۱۰ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس ۶۵
جدول ‏۴‑۱۱ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس ۶۶
جدول ‏۴‑۱۲ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی داخلی بر عملکرد شرکت پاکدیس ۶۷
جدول ‏۴‑۱۳ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس ۶۸
جدول ‏۴‑۱۴ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی با مشتری بر عملکرد شرکت پاکدیس ۶۹
جدول ‏۴‑۱۵ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین رضایت مشتری در شرکت پاکدیس ۶۹
جدول ‏۴‑۱۶ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر رضایت مشتری در شرکت پاکدیس ۷۰
جدول ‏۴‑۱۷ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس ۷۱
جدول ‏۴‑۱۸ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی در شرکت پاکدیس ۷۲
جدول ‏۴‑۱۹ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس ۷۲
جدول ‏۴‑۲۰ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد بازار در شرکت پاکدیس ۷۳
جدول ‏۴‑۲۱ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس ۷۴
جدول ‏۴‑۲۲ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس ۷۵
فهرست نمودارها
نمودار ‏۴‑۱: نمودار توزیع جنسیت افراد نمونه ۶۰
نمودار ‏۴‑۲ : نمودار توزیع تاهل افراد نمونه ۶۱
نمودار ‏۴‑۳ : نمودار توزیع سن در افراد نمونه ۶۱
نمودار ‏۴‑۴ : نمودار توزیع سابقه خدمت در افراد نمونه ۶۲
نمودار ‏۴‑۵ : نمودار توزیـع سابقه خدمت در افراد نمونه ۶۳
نمودار ‏۴‑۶ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی تأمین کنندگان و عملکرد شرکت پاکدیس ۶۶
نمودار ‏۴‑۷ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی داخلی و عملکرد شرکت پاکدیس ۶۷
نمودار ‏۴‑۸ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس ۶۸
نمودار ‏۴‑۹ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس ۷۰
نمودار ‏۴‑۱۰ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد مالی شرکت پاکدیس ۷۱
نمودار ‏۴‑۱۱ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد بازار شرکت پاکدیس ۷۳
نمودار ‏۴‑۱۲ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت پاکدیس ۷۴

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir