متن کامل – بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱- قسمت ۱۷

از نظر هدف، این پژوهش را می توان پژوهشی تحلیلی و از نوع تجربی طبقه بندی نمود، چرا که با هدف آزمودن فرضیه ای مشخص طراحی شده است و به بررسی روابط علت و معلولی میان متغیرهای تعریف شده می پردازد(طیبی،۱۳۸۸). به منظور دستیابی به اهداف تحقیق حاضر مبنی بر شناخت عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، روابط میان متغیرهای تحقیق از طریق تعیین ضریب مسیر مورد بررسی قرار گرفته است.
از این رو و با توجه به ضرورت بررسی ضریب مسیر و روابط میان متغیر ها در فرایند این پژوهش، تحقیق حاضر را می توان به عنوان یک پژوهش توصیفی – پیمایشی طبقه بندی نمود.(دلاور،۱۳۸۹)
۳-۲- مدل مفهومی تحقیق:
مدل مفهومی یک الگوی مفهومی است، مبتنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسئله مورد پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. این نظریه با بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مسئله به گونه ای منطقی جریان پیدا می کند. در انتخاب چارچوب نظری به طور معمول باید به تبع جهت یابی که پرسش آغازین ترسیم کرده است و کیفیت اطلاعات حاصله از مطالعات عمل کرده و چارچوب نظری مناسب را برگزینیم.
مدل مفهومی پژوهش از بلانچارد، کارلوس و راندولف(۱۳۷۸ ) اقتباس شده است. رویکرد آنها یک رویکرد ارتباطی درغالب سه کلید توانمندسازی است که عبارتند از:
 
 
سهیم شدن دراطلاعات با همه افراد سازمان:
اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت را در اختیار همه کارکنان قرار دهید و به افراد کمک کنید تا کسب وکار را درک کنند.
از طریق سهیم شدن در اطلاعات اعتماد به وجود آورید.
امکانات نظارت خودکار را ایجاد کنید.
اشتباهات را به عنوان فرصتی برای یادگیری بدانید.
۶۶
۳-۲-۲- ازطریق مرزبندی ها، خودمختاری به وجودآورید:
– تصاویر بزرگ و کوچک را روشن کنید.
– هدفها و نقشها را مشخص کنید.
– ارزشها و مقرراتی را که زیر بنای اقدامات را تشکیل می دهند، تعریف کنید.
– مقررات و روشهایی را که از توانمندسازی حمایت می کنند، به وجود بیاورید.
– آموزش لازم را تدارک ببینید.
– افراد را مسئول نتایج بدانید.
۳-۲-۳- تیمهای خودگردان را جانشین سلسه مراتب قدیمی کنید:
– راهنمایی و آموزش مهارتها را برای توانمندسازی تیمها تامین کنید.
– حمایت و تشویق برای تغییر به وجود آورید.
– از تنوع طلبی به عنوان سرمایه تیم استفاده کنید.
– به تدریج کنترلها را به تیمها واگذار کنید.
– بدانید که گاهی دشواری زیاد خواهید داشت.
۶۷
۳-۳-مدل تحلیلی تحقیق:
نمودار ۳-۱- طرح نمایش توانمندسازی- بلانچاردو دیگران(۱۳۷۸)

شروع کنید با
سهیم شدن در اطلاعات با همه افراد سازمان
اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت را در اختیار همه کارکنان قرار دهید و به افراد کمک کنید تا کسب و کار را درک کنند.
از طریق سهیم شدن در اطلاعات اعتماد به وجود آورید.
امکانات نظارت خودکار را ایجاد کنید.
اشتباهات را به عنوان فرصتی برای یادگیری بدانید.
نظارت سلسله مراتبی را از بین ببرید و به افراد کمک کنید تا مانند مالک رفتار کنند
سپس
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.