سایت مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱- قسمت ۱۸

و

از طریق مرزبندیها ، خود مختاری به وجود آورید
تصاویر بزرگ و کوچک را روشن کنید.
هدفها و نقشها را مشخص کنید.
ارزشها و مقرراتی را که زیر بنای اقدامات را تشکیل می دهند، تعریف کنید.
مقررات و روشهایی را که از توانمندسازی حمایت می کنند، به وجود آورید.
آموزش لازم را تدارک ببینید.
افراد را مسئول نتایج بدانید.

تیمهای خودگردان را جانشین سلسله مراتب قدیمی کنید.
راهنمایی و آموزش مهارتها را برای توانمندسازی تیمها تامین کنید.
حمایت و تشویق برای تغییر به وجود آورید.
از تنوع طلبی به عنوان سرمایه تیم استفاده کنید.
به تدریج کنترلها را به تیمها واگذار کنید.
بدانید که گاهی دشواری زیاد خواهید داشت

بلانچارد ، کارلوس و راندولف (۱۳۷۸ ) مدیریت توانمندسازی کارکنان ، ترجمه ی : مهدی ایران نژاد پاریزی ، تهران ، نشر مدیران
۶۸
نمودار ۳-۲- بلانچارد و دیگران(۱۳۷۸)
بلانچارد ، کارلوس و راندولف (۱۳۷۸ ) مدیریت توانمندسازی کارکنان ، ترجمه ی : مهدی ایران نژاد پاریزی ، تهران ، نشر مدیران
۶۹
۳-۴-جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری به مجموعه ای واحدهای تحلیل گفته می شود که در طرح تحقیق به دنبال جمع‌آوری اطلاعات از آن می باشیم و محقق به دنبال آن است که نتایج تحقیق را به آن جامعه تعمیم دهد. یک جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد(مؤمنی، ۵، ۱۳۸۱).
در پژوهش حاضر جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که ۱۸۸۹ نفر هستند، می باشند.
۳-۵- نحوه محاسبه حجم نمونه:
دراین پژوهش کارکنان اداری زن و مرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که درمجموع ۱۸۸۹ نفرند به منزله ی جامعه آماری در نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول حجم نمونه به تعداد ۳۸۴ نفر انتخاب و بین آنها پرسشنامه پژوهش، توزیع گردید (البته این نمونه در جدول مورگان نیز بدست آمد).
۳-۶- ابزار سنجش اطلاعات:
پرسشنامه محقق ساخته سنجش توانمندسازی کارکنان:
پرسشنامه پژوهش توسط محقق در طی مراحل زیر ساخته شد:
 
 
بررسی و مرور پیشینه و نظریه های توانمدسازی سازمانی و استخراج گویه های مناسب از آنها.
جمع آوری و بررسی پرسشنامه هایی که به منظور سنجش توانمندسازی کارکنان در داخل و خارج ایران ساخته شده است و جمع آوری گویه های مناسب از آنها.
پس از جمع آوری گویه ها تعداد ۴۵ گویه بدست آمد و سپس با کمک اساتید راهنما، مشاور و صاحب نظران تعداد ۳۵ آنها در قالب سه مفهوم مرزبندی و خودمختاری، استفاده از تیمهای خودگردان(جو مشارکتی) و تسهیم اطلاعات انتخاب گردیدند.
۷۰
 
 
پرسشنامه بدست آمده بر روی ۳۹ نفر از افراد نمونه اجرا گردید و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت.
ترکیب شاخص و سوالات مربوط به هر شاخص در جدول زیر آورده شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.