منابع مقالات علمی : بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱- قسمت …

متغیر

تعداد سوال

آلفای کرونباخ (N=39)

مرزبندی و خودمختاری

۱۶

۰٫۸۲

استفاده از تیم های خودگردان (جو مشارکتی)

۱۰

۰٫۸۲

تسهیم اطلاعات

۹

۰٫۷۰

توانمندسازی کلی

۳۵

۰٫۸۷

نتایج جدول فوق نشان می دهد که تمام ضرایب آلفای کرونباخ بالای ۰٫۷۰ بوده و از مقادیر قابل قبولی برخوردارند. بنابرای پرسشنامه پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار می باشد.
۷۲
 
 
روایی (validity)
به منظور بررسی روایی پرسشنامه، ابتدا آن را در اختیار چند تن از متخصصان مربوطه داده و از آنها خواسته شده در مورد نگارش گویه ها نظر بدهند. سپس از متخصصان مربوطه پرسیده شد که آیا پرسشنامه همان چیزی که مد نظر است می سنجد یا خیر؟ (پرسشنامه روایی دارد یا خیر). نظرات متخصصان مربوطه گویای این مطلب بود که گویه ها از نوشتار صریح برخوردار بوده و همچنین دارای روایی می باشند.
 
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
روش های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و … برای متغیرهای جمعیت شناسی و متغیر های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت.
به منظور آزمون فرضیات پژوهش از ضریب مسیر استفاده گردید. به منظور بررسی قابلیت پذیرش مقدار ضریب مسیر از آزمون تی استفاده می شود. در آزمون تی فرض صفر به این صورت بیان می شود که: پارامتر(ضریب مسیر) در جامعه ی مورد نظر به طور معناداری با صفر تفاوت ندارد. یا ضریب مسیر در جامعه مورد نظر برابر با صفر می باشد.(یعنی هر میزان تغیر در متغیر مستقل صفر میزان تغیر در متغیر وابسته را تبیین می کند).
اگر مقدار آزمون تی بین ۱٫۹۶ تا ۱٫۹۶- باشد نشان می دهد که پارامتر بدست آمده در سطح ۰٫۰۵ تفاوت معناداری با صفر ندارد(و بالتبع نمی تواند تغییرات در متغیر وابسته را تبیین کند). اگر مقدار تی در این بازه نباشد، بعنی بزرگتر یا کوچکتر باشد بدین معناست که در سطح معناداری ۰٫۰۵، میزان پارامتر(ضریب مسیر) بدست آمده با صفر تفاوت دارد(و بالتبع می تواند تغییرات در متغیر وابسته را تبیین کند) بنابراین فرض صفر رد می شود.
همچنین اگر مقدار تی بین ۲٫۵۸ تا ۲٫۵۸- باشد نشان می دهد که پارامتر بدست آمده در سطح ۰٫۰۱ تفاوت معناداری با صفر ندارد. و مانند بالا تبیین می شود.
۷۳
در جداول ارایه شده در فصل چهارم از مقدارp هم برای سهولت نتیجه گیری استفاده شده است. اگر مقدار پی از ۰٫۰۵ یا ۰٫۰۱ بزرگتر باشد بدین معنی است که مقدار تی در فواصل مذکور قرار ندارد و فرض صفر رد و فرض محقق تأیید می شود. اگر مقدار پی از ۰٫۰۵ و ۰٫۰۱ کوچکتر باشد فرض صفر تأیید می شود.
به منظور برازش مدل از نرم افزار لیزرل استفاده شد. در برازش مدل سوالی که مطرح میشود این است که تا چه حد مدل مورد نظر با دادههای مربوط سازگاری دارد؟ پاسخ به این سوال تنها از طریق بررسی برازش مدل امکان پذیر است. بنابراین، در تحلیل، متعاقب انجام تخمین پارامترها و قبل از آن تفسیر آنها باید از برازندگی مدل اطمینان حاصل شود(هومن،۱۳۸۰). هدف از ارزیابی برازش کل مدل این است که مشخص شود تا چه حد کل مدل با دادههای تجربی مورد استفاده سازگاری و توافق دارد. مجموعه وسیعی از معیارها و شاخصهای برازندگی[۲] وجود دارند که میتوانند برای اندازهگیری کل مدل مورد استفاده قرار گیرند. اما نکته قابل توجه این است که یک محقق باید از معیارهای مختلفی برای قضاوت در مورد برازش مدل استفاده کند. زیرا شاخص واحدی وجود ندارد که به طور قطعی برای آزمون مدل، مورد قضاوت وارزیابی قرار گیرد (کلانتری،۱۳۸۸). بنابراین از شاخصهای متفاوتی برای سنجش برازش الگوی مورد مطالعه در این تحقیق استفاده شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.