دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱- قسمت …

بنابراین به طور کلی به منظور بررسی نیکویی برازش کل مدل[۳] از شاخص مجذور خی دو (x2)، شاخص نسبت مجذور خی دو به درجه آزادی(x2/df)، شاخص نیکویی برازش(GFI)، شاخص نیکویی برازش تطبیقی(AGFI)، شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)(بنتلر[۴]، ۱۹۹۹) و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب(RMSEA)(برون[۵] کادک[۶]، ۱۹۹۳) استفاده گردید. نسبت شاخص مجذور خی دو به درجه آزادی(x2/df) کمتر از ۳، شاخص نیکویی برازش(GFI) بزرگتر از ۰٫۸۰ تا ۰٫۹۰، شاخص نیکویی برازش تطبیقی(AGFI) بزرگتر از ۰٫۸۰، شاخص برازندگی تطبیقی(CFI) بین ۰٫۹۰ تا ۰٫۹۵ و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب(RMSEA) کمتر از ۰٫۶۰ تا ۰٫۸۰ نمایاناگر برازندگی عالی(کافی) بین مدل مشخص شده و داده‌ها در نظر گرفته شدند(هو[۷] بنتلر، ۱۹۹۹، مولایک[۸] و همکاران، ۱۹۸۹)
۷۴
۷۵
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
پس از آنکه داده های تحقیق گردآوری، استخراج و طبقه بندی گردیدند، جداول و نمودارهای لازم تهیه شدند و آزمون های آماری نیز انجام شد؛ نوبت به مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه وتحلیل داده ها معروف است، می رسد. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد.
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود، هدایت کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده در این تحقیق، ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات و… میپردازد با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن آمار استنباطی مطرح میگردد. آمار استنباطی این تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل (LISREL) انجام شد. برازش مدل مفهومی از آمیزه نمودار تحلیل مسیر و برازش مدل ، انجام شد.
۷۷
۴-۱- آمار توصیفی
۴-۱-۱- جنسیت
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

جنسیت تعداد درصد درصد تجمعی
مرد ۳۵۰ ۹۱٫۱ ۹۱٫۱
زن ۳۴ ۸٫۹ ۱۰۰
کل ۳۸۴ ۱۰۰

نمودار ۴-۱- نمودار فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.