پژوهش – بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱- قسمت …

۰٫۰۵

تأیید فرضیه

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان می دهد، ضریب مسیر بین مرزبندی و خودمختاری و توانمندسازی کارکنان ۱٫۰۴ میباشد و آماره T نیز از مقدار قابل قبولی برخوردار میباشد. چون مقدار خطا کوچکتر از سطح معنی داری مورد نظر تحقیق می باشد (۰٫۰۵ p<)، در نتیجه فرضیه H0 رد و فرضیه H1 تأیید می شود. بنابراین نتیجه گرفته می شود « مرزبندی و خودمختاری کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر توانمندی آنان تاثیر دارد ».
۴-۴-۳- فرضیه سوم
فرضیه سوم: جانشینی تیمهای خودگردان به جای سلسله مراتب قدیمی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر توانمندشدن کارکنان آن سازمان تاثیر دارد.
:۰H جانشینی تیمهای خودگردان به جای سلسله مراتب قدیمی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر توانمند شدن کارکنان آن سازمان تاثیر ندارد.
:۱H جانشینی تیمهای خودگردان به جای سلسله مراتب قدیمی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر توانمند شدن کارکنان آن سازمان تاثیر دارد.
اگر مقدار خطا (P) بزرگتر از سطح معنی داری مورد نظر تحقیق (۰۵/۰=α ) باشد فرض صفر را نتیجه می گیریم و در صورتی که مقدار خطا (P) کوچکتر از سطح معنی داری مورد نظر تحقیق (۰۵/۰=α ) باشد فرض یک را نتیجه می گیریم.
۸۴
جدول۴-۸- آزمون فرضیه سوم تحقیق

فرضیه سوم ضریب مسیر آماره T سطح معنی داری خطای استاندارد نتیجه آزمون
بررسی تأثیر جانشینی تیمهای خودگردان به جای سلسله مراتب قدیمی بر توانمندسازی کارکنان ۰٫۹۱ ۱۵٫۳۴ P</001 ۰٫۰۶ تأیید فرضیه

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان می دهد، ضریب مسیر بین جانشینی تیمهای خودگردان به جای سلسله مراتب قدیمی و توانمندسازی کارکنان ۰٫۹۱ میباشد و آماره T نیز از مقدار قابل قبولی برخوردار میباشد. چون مقدار خطا کوچکتر از سطح معنی داری مورد نظر تحقیق می باشد (۰٫۰۵ p<)، در نتیجه فرضیه H0 رد و فرضیه H1 تأیید می شود. بنابراین نتیجه گرفته می‌شود «جانشینی تیمهای خودگردان به جای سلسله مراتب قدیمی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر توانمند شدن کارکنان آن سازمان تاثیر دارد».
۴-۵- خلاصه نتایج فرضیات پژوهش
جدول۴-۹- بررسی اجمالی آزمون فرضیات

نتیجه آزمون شــرح شمارهفرضیه
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است