بررسی فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس …

۲- ۱۳-۱۷- مدل کرت لوین ۶۴
عنوان صفحه
۲- ۱۳-۱۸- مدل هال ۶۵
۲-۱۳-۱۹- مدل هافستد ۶۵
۲-۱۳-۲۰- مدل بارون و گرینبرگ ۶۷
۲- ۱۳-۲۱- مدل دانیل دنیسون ۶۸
۲- ۱۳-۲۱- ۱- درگیر شدن در کار (مشارکت پذیری) ۷۲
۲- ۱۳-۲۱- ۲- سازگاری(انعطاف پذیری) ۷۳
۲- ۱۳-۲۱- ۳- انطباق پذیری (ثبات و یکپارچگی) ۷۳
۲- ۱۳-۲۱- ۴- رسالت پذیری(ماموریت) ۷۵
۲- ۱۴- مروری بر اهداف، وظایف و فعالیت های سازمانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ۷۷
۲- ۱۴-۱- اهداف و وظایف کتابخانه ملی ایران ۷۷
۲- ۱۴-۲- وظایف و اختیارات رئیس کتابخانه ملی ۷۸
۲- ۱۴-۳- فعالیت های کتابخانه ملی ایران ۷۹
۲- ۱۵- پیشینه تحقیق: ۸۳
۲-۱۵ -۱- پیشینه تحقیق در ایران ۸۴
۲- ۱۵-۲- پیشینه تحقیق در خارج ۸۶

مقدمه ۸۸
۳-۱- روش پژوهش ۸۸
۳-۲- جامعه پژوهش ۸۹
۳-۳- نمونه پژوهش ۹۰
۳-۴- روش و طرح نمونه‌گیری ۹۱
عنوان صفحه
۳-۵- ابزار گردآوری داده ها ۹۱
۳-۶- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها ۹۲
۳-۷- روش تحلیل داده ها ۹۴
۳-۸- شیوه اجرای پژوهش ۹۵
:
مقدمه ۹۷
۴-۱- بررسی وضعیت جمعیت شناختی ۹۷
۴-۲- بررسی سؤالهای پژوهش ۱۰۶
:
مقدمه ۱۲۹
۵-۱-خلاصه موضوع و روش ها ۱۲۹
۵-۲-بحث در نتایج و نتیجه گیری ۱۳۱
۵-۳- محدودیت های پژوهش ۱۳۵