۵-۴-پیشنهادهای کاربردی ۱۳۵
۵-۵-پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی ۱۳۶
منابع و مآخذ ۱۴۲
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل :۱-۱- مدل فرهنگ سازمانی دنیسون ۴
شکل ۲-۱- مؤلفه های فرهنگ ۲۰
شکل ۲-۲- ابعاد فرهنگ سازمانی از نظر ریکاردو و جولی ۳۱
شکل ۲-۳- مدل هاروی ــ براون ۵۰
شکل ۲-۴- مدل ارزیابی ریسک فرهنگی استانلی دیویس ۵۲
شکل ۲- ۵- مدل هفت S شرکت مشاوره‌ای مکینزی ۵۵
شکل ۲- ۶- مدل مکانیکی ــ ارگانیکی. ۵۶
شکل ۲- ۷- مدل چارلزهندی ۵۹
شکل ۲- ۸- مدل هرسی ـ بلانچارد ۶۱
شکل ۲- ۹- مدل دفت. ۶۳
شکل ۲- ۱۰- مدل هال. ۶۵
شکل ۲- ۱۱- منابع و منشاء فرهنگ سازمانی ۶۷
شکل ۲- ۱۲- ابعاد مدل دنیسون ۷۰
شکل ۲- ۱۳- مدل دنیسون ۷۱
شکل ۲ – ۱۴- شاخص های بُعد درگیر شدن در کار (مشارکت پذیری) ۷۲
شکل ۲ – ۱۵- شاخص های بُعد سازگاری(انعطاف پذیری) ۷۳