دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر …

۱-۱- بیان مسئله ۲
۱-۲- اهمیت و ارزش تحقیق ۶
۱-۳- اهداف پژوهش ۸
۱-۴- سؤال های پژوهش ۸
۱-۵- تعریف متغیرها ۹
:
مقدمه ۱۶
۲-۱- مفهوم فرهنگ ۱۷
۲-۲- ابعاد فرهنگ ۱۹
۲-۳- مؤلفه های فرهنگ ۱۹
۲-۴- ویژگی های فرهنگ ۲۰
۲-۵- مفهوم سازمان ۲۲
۲-۶- مفهوم فرهنگ سازمانی ۲۴
۲-۷- اهمیت فرهنگ سازمانی ۲۶
۲-۸- سطوح و لایه های فرهنگ سازمانی ۲۸
۲-۹- عناصر و ویژگی های فرهنگ سازمانی ۳۲
عنوان صفحه
۲-۱۰- کارکردهای فرهنگ سازمانی ۳۴
۲-۱۱- چگونگی شکل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی ۳۶
۲-۱۲- انواع فرهنگ سازمانی ۳۹
۲-۱۳- مدل های فرهنگ سازمانی ۴۵
۲-۱۳-۱- مدل پارسونز ۴۶
۲-۱۳-۲- مدل گُردن ۴۷
۲-۱۳-۳- مدل اوچی ۴۸
۲-۱۳-۴- مدل رابینز ۴۹
۲-۱۳-۵- مدل لیت‌وین و استرنیگر ۵۰
۲-۱۳-۶- مدل هاروی – براون ۵۰
۲-۱۳-۷- مدل پیترز و واترمن ۵۱
۲-۱۳-۸- مدل استانلی دیویس ۵۲
۲-۱۳-۹- مدل هفت S شرکت مشاوره‌ای مکینزی ۵۳
۲-۱۳-۱۰- مدل مکانیکی و ارگانیکی ۵۶
۲-۱۳-۱۱- مدل کلب و همکاران ۵۷
۲-۱۳-۱۲- مدل چارلز هندی ۵۸
۲-۱۳-۱۳- مدل کیلمن و سکستن ۵۹
۲-۱۳-۱۴- مدل هرسی بلانچارد ۶۱
۲- ۱۴-۱۵- مدل کوئین ۶۱
۲- ۱۳-۱۶- مدل ریچارد دفت ۶۲