بررسی نقش اردوهای گردشگری در ارتقاء توان جسمی و روانی ایثارگران استان مازندران- قسمت …

منابع کتابخانه ای
جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع (internet) کتابخانه ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات بهره گیری گردیده است.
تحقیقات میدانی( توزیع پرسشنامه )
بهره گیری از نشریات تخصصی موسسات و مراکز علمی مختلف
استفاده از تحقیقات انجام شده در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات علمی و تحقیقاتی
استفاده از کتب ، مقالات و نشریات موجود
۳- ۲-۴ پرسشنامه
پرسشنامه ۱ تحقیق حاضر دارای ۲ بخش می باشد
الف- نامه همراه : در این قسمت هدف از تحقیق ، ضرورت همکاری پاسخ دهنده در ارائه داده های مورد نیاز و نحوه پاسخگویی به سئوالات بیان شده است.
ب- سوال های ( گویه ها) پرسشنامه : این بخش از پرسشنامه شامل ۲ قسمت میباشد :
ب- ۱) سوالات عمومی :
در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری گردد.
ب- ۲) سوالات تخصصی :
در این بخش به نحوه رضایت و تاثیرگذاری اردوها بر توان جسمی و روحی افراد سوالات پرسشنامه به کار رفتند که در نهایت پرسشنامه دارای ۲۰ سؤال که در پیوستاری از عدد ۱ تا ۲۰ شماره گذاری گردیده است می باشد .
۳-۲-۵ ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری
۳-۲-۵-۱ روایی
برای بدست آوردن روایی آزمون در این پژوهش با بهره گیری از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور و سایر صاحب نظران، سؤالات آزمون مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گردید،که این امر بیانگر روایی محتوایی[۷] قابل قبول آزمون می باشد.
۳-۲-۵-۲ پایایی
پایایی[۸] یکی از ویژگیهای فنی ابزاراندازه گیری است و با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد. به عبارت دیگر ضریب پایایی نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیری را می سنجد )همان منبع). در این پژوهش برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه ” شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانس های استفاده ( Pre-Test ) جهانگردی غرب کشور” ازضریب آلفای کرونباخ جهت پیش تست شده است. بدین نحو که قبل از اجرای نهایی، ۳۰ نفر از نمونه تحقیق به طور تصادفی انتخاب شدند، سپس پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت و با استفاده از داده های به دست آمده از میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ SPSS این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری ۲ ارائه می گردد همانگونه که مشاهده می شود در مجموع کل پرسشنامه دارای آلفای کرونباخ ۸۶/۰ می باشد که بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه می باشد برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های
هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می کنیم.
که در آن :
تعداد زیر مجموعه های سئوال های پرسشنامه یا آزمون J =
واریانس زیر آزمون J ام= Sj2
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S 2=
۳-۲-۶ روش تجزیه و تحلیل دادهها
چون نوع تحقیق براساس موضوع توصیفی و از نوع پیمایشی و به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه زمینهیابی میشود لذا جهت توصیف متغیرها و ابعاد اثرپذیریهای جسمی و روحی ایثارگران شرکت کننده در اردوهای گردشگری سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران از شاخصهای حد مرکزی میانگین، واریانس، انحراف معیار، درصد موفقیت و درصد امتیاز نظرات برای توصیف متغیرها و برای استنباط از نوع توصیفی و تعمیم آن به جامعه آماری از یکی از آزمونهای استنباطی پارامتریک یا ناپارامتریک در صورت انجام و تأیید آزمون نرمالیته نظرات k-s (کالموگروف ـ اسمیرنف ) با بهرهگیری از نرمافزار SPSS و یا Excell انجام میشود.
۳-۳ معرفی منطقه مورد مطالعه
۳-۳-۱ ویژگی های طبیعی استان
استان مازندران با وسعتی حدود۴/۲۳۷۵۶ کیلومتر مربع،۴۶/۱ در صد از مساحت کشور را در بر میگیرد. حد شمالی این استان دریای خزر،حد جنوبی آن استانهای تهران و سمنان،حد غربی آن گیلان و حد شرقی آن استان گلستان می باشد.(نقشه ۳-۱)براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال ۱۳۸۵ استان مازندران دارای ۱۶ شهرستان ،۵۱ شهر،۴۴ بخش و ۱۱۳ دهستان می باشد(سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران،۱۳۸۵،ص۴)
۳-۳-۲ اقلیم استان:
طبیعت استان مازندران تحت تاثیر عرض جغرافیایی،ارتفاعات البرز،ارتفاع از سطح دریا،دوری و نزدیکی به دریا،وزش بادهای محلی و ناحیه ای،جابه جایی توده های هوای شمالی و غربی و پوشش متراکم جنگلی قرار دارد.به همین جهت و با وجود وسعت اندک (و بر خلاف تصور عموم که آب و هوای استان را یکسره معتدل می دانند.)، این ناحیه از تنوع آب و هوایی ویژه ای برخوردار است .دو جریان بزرگ نقش تعیین کننده ای در آب و هوای استان ایفا می کنند، جریان هوای شمال و شمال شرقی که از سیبری و قطب شمال به سوی جنوب و جنوب غربی پیش روی می کند و موجب سردی هوا،یخبندان و ریزش برف و باران می شود. این توده هوا در تابستان به سوی شمال رانده می شود. دیگری جریان ورزش بادهای غربی است که در زمستان از اقیانوس اطلس ،دریای مدیترانه،و دریای سیاه عبور می کند و پس از ورود به ایران،بارندگی های شدید و مداوم را سبب می شود. در ماهای تابستان قدرت باران زایی این بادها کاهش می یابد و فقط رطوبت و هوای شرجی را افزایش می دهد. و شرایط زیستی نا مناسبی را پدید می آورد علاوه بر بادها و جابه جایی توده های اصلی هوا،بادهای محلی دیگری وجود دارد که به طور محلی و فصلی در شرایط آب و هوایی استان مازندران موثر واقع می شوند. اقلیم مازندران با توجه به دما و بارش،به سه نوع تقسیم می شود که عبارتند از:
۱-آب و هوای معتدل خزری:جلگه های غربی و مرکزی استان تا کوهپایه های شمالی البرز و امتداد آن در نوار باریکی به سوی شرق،که از شمال به مسیر اصلی گرگان رود محدود می شود،آب و هوای معتدل خزری دارد.این نواحی به علت نزدیکی به دریای خزر از یک طرف و دیواره کوهستانی البرز و فاصله اندک کوه و دریا از طرف دیگر،دمای معتدل دارد که دامنه گرمای آن محدود است. تابستان های گرم آن محدود است. تابستان های گرم و مرطوب و زمستان های معتدل و مرطوب از ویژگی های عمده این نوع آب و هواست.
۲-آب و هوای معتدل کوهستانی: با افزایش تدریجی ارتفاع اراضی جلگه ای به سوی ارتفاعات البرز و دوری از دریای خزر،در نواری به ارتفاع ۱۵۰۰-۳۰۰۰ متر،شرایط آب و هوای معتدل کوهستانی شکل می گیرد. به طوری که زمستان سرد،طولانی و یخبندان دارد و تابستان های آن معتدل و کوتاه است. از ویژگی اصلی این محدوده،کاهش میزان بارندگی سالانه و دمای هوا و افزایش ریزش برف است که در نتیجه قسمتی از ریزش های جوی به صورت برف تا اوایل دوره گرم در سطح زمین انباشته می شود.
۳-آب و هوای سرد کوهستانی: در قله های کوهستان های مرتفع دامنه شمالی البرز در ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر، دمای هوا به شدت پایین می آید و یخبندان های طولانی ایجاد می شود و زمستان های سرد و طولانی و تابستان های کوتاه و خنک دارد. ریزش های جوی این نواحی غالبا به صورت برف است که در دوره سرما روی هم انباشته می شود و تا اواسط دوره گرما نیز دوام می آورد. به همین دلیل در قله های مرتفع مانند علم کوه،تخت سلیمان و دماوند شرایط تشکیل یخچال ها و انباشت دائمی برف فراهم است،به طوری که حتی در گرمترین ماه های تابستان نیز ذخایر برف و یخ این نقاط باقی می ماند(ولی پور کلتی،۱۳۹۱).
۳-۳-۳ وضعیت جغرافیایی
مازندران به خاطر جغرافیای گوناگون آن که شامل جلگه‌ها، علفزارها، بیشه‌ها و جنگل‌های هیرکانی با صدها گونه گیاهی منحصر به فرد در جهان است و آب و هواهای گوناگون از سواحل شنی با پست‌ترین نقطه، تا کوهستان‌های ناهموار و پوشیده از برف البرز با داشتن یکی از هفت آتشفشان معروف دنیا، کوه دماوند، شناخته شده‌است.
رشته کوه‌های البرز هم‌چون سدی بلند مازندران را به دو قسمت جلگه‌ای و کوهستانی تقسیم کرده است و به همین دلیل این استان از قسمت داخلی ایران جدا شده‌است. بخشی از البرز غربی و البرز شرقی و تمامی البرز مرکزی در این محدوده قرار دارد و شیب زمین از منطقه کوهستانی به سوی جلگه و دریا کاهش می‌یابد. رشته کوه‌های البرز دارای کوه‌های فرعی است که از جنوب به شمال و یا به موازات دریا کشیده شده‌است. از مرتفع‌ترین قلل مازندران می‌توان بادله کوه، کوه چنگی و کوه سفید را در شهرستان ساری نام برد. بلندترین قله‌هایی که به موازات دریا کشیده‌شده‌است عبارتند از سیالان با ارتفاع ۴۱۲۵ متر از سطح دریا و تخت سلیمان با بیش از ۴۰۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا در جنوب شرقی شهرستان تنکابن و قله شور، کلارآباد و سیاه سنگ در شهرستان نوشهر.
۳-۳-۴ ناهمواری‌ها
این استان قسمت جنوبی آن کوهستانی و قسمت شمالی آن جلگه‌ای ساحلی می‌باشد. شیب آن به طرف مشرق در دشت گرگان است که به تدریج به ارتفاعات غربی خراسان منتهی می‌شود و به علت فراوانی نسبی آب و فرسایش کوه‌ها، آبرفت‌های ناشی از آن در دریا ته‌نشین شده و جلگه مازندران را تشکیل داده است.
۳-۳-۵ آب و هوا

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir