سایت مقالات فارسی – بررسی نقش اردوهای گردشگری در ارتقاء توان جسمی و روانی ایثارگران استان مازندران- …

« منظور از ایرانگردی و جهانگردی، هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظورکسب و کار و درآمد نباشد».
سازمان جهانی گردشگری، در تعریف گردشگری آورده است:
« تمام مسافرتهایی که منجر به اقامت حداقل یک شب در مقصد شود، اما مدت زمان دور بودن از منزل نباید بیش از یکسال باشد».
این تعریف شمار زیادی از مسافرتها اعم از تجاری، تفریحی، یا دید و بازدید را در بر میگیرد. غالباً اعتقاد براین است که نباید گردشگری تفریحی را جدا از سایر اشکال آن، از جمله مسافرتهای تجاری، بررسی کرد؛ زیرا افرادی که به قصد تجارت مسافرت میکنند در طی سفر خود به تفریح نیز میپردازند. اما معمولاً بیشتر، تمرکز بر گردشگری تفریحی است (کاظمی، ۱۳۸۷، صص ۲۰-۱۹).
۲-۲-۷- اهمیت صنعت گردشگری
اهمیت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی جهان سبب شده است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۲۹ سپتامبر (۵ مهرماه )هر سال را “روز جهانی جهانگردی ” اعلام نماید.
گردشگری در ۵۰ ساله اخیر به شکل یکی از مهمترین پدیدههای انسانی معاصر در آمده است؛ پدیدهای که آثار شگرفی بر جوامع انسانی گذاشته و چشماندازهای جغرافیایی را کا ملا دگرگون ساخته است.
امروزه برای از بین بردن خستگی جسمی و روحی ناشی از زندگی ماشینی در شهرها، مشاهده تمدنهای گذشته، آشنایی با فر هنگها و باورهای گوناگون جوامع دیگر، جها نگردی یکی از موثرترین وکاراترین روشهای موجود است. علاوه بر این گردشگری راهی برای بالا بردن سطح فرهنگ عمومی، ایجاد صلح و تفاهم و دوستی در سطح بینالمللی و راهی برای گفتگوی تمدنها و فر هنگها است. جهانگردی علاوه بر موارد ذکر شده بر اقتصاد جهانی نیز تاثیر میگذارد و با انتقال ثروت از بخش غنی و ثروتمند جهان به کشورهای فقیر و تولید مشاغل گوناگون، شکفتگی و توسعه کشورها را موجب میگردد(فیاضی و مرادی، ۱۳۸۵، صص ۱۰-۹).
اهمیت گردشگری به عنوان پدیدهای نوین، از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و
زیستمحیطی قابل بحث و بررسی است.
گردشگری در عصر حاضر، به عنوان صنعت بدون دود، توانمندیها، طرفداران بسیاری دارد. رشد قابل توجه و چشمگیر گردشگری در پنجاه سال گذشته نشان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است (کاظمی، ۱۳۸۷، ص۴).
صنعت گردشگری همواره به صورت صنعتی تلقی شده که از عامل کار بیش از سایر عوامل تولید استفاده میکند.
و با تحقیقات که در این زمینه به عمل آمده، این موضوع را به اثبات رسانده است. لذا صنعت گردشگری جزء صادرات نامرئی هر کشوری محسوب میشود و منبع درآمد ملی مهمی برای کشورهای مختلف دنیاست. گردشگری دارای خاصیت ویژهای است که میتوان به منزله نیروی محرک توسعه اقتصادی در تمام کشورها محسوب گردد. هیچ کشور و منطقهای یافت نمیشود که فاقد شرایط اولیه لازم برای توسعه گردشگری باشد. آنچه مناطق را از هم متمایز میسازد. خود به تنهایی جاذبه گردشگری به شمار میرود. از این رو همه میتوانند از توان پرنعمت گردشگری بهره ببرند. از این رو توسعه گردشگری راه حل مناسبی برای کشورهای در حال توسعه است. زیرا اولاً آنان نیاز به ارز دارند تا بتوانند سرمایهگذاری نمایند و ارز لازم را بتوانند از طریق گردشگران خارجی به دست بیاورند، ثانیاً آنان جمعیت زیادی(به خصوص جوان) دارند که در معرض خطر بیکاری و معضلات اقتصادی – اجتماعی دیگر قرار دارند. و از آن جایی که گردشگری توان ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی نیمهمتخصص را دارد، در این زمینه بسیار سودمند خواهد بود. همچنین این صنعت مانع از جذب سرمایهگذاریهای خارجی برای تأسیس و احداث صنایع سنگینی که موجب آلودهکردن محیط و تخریب جنگلها و فضای سبز و جاذبههای طبیعی میگردد، شده و به جای آن فعالیتها و صنایعی را توسعه میدهد که با محیط طبیعی و ویژگیهای سرزمین تضادی نداشته باشد.
ذکر این نکته ضروری است که تمام موارد مطرح شده در صورتی تحقق خواهد یافت که قبل از همه، دولت اهداف خود را از توسعه گردشگری مشخص کرده باشد و سپس بر اساس آن اهداف، برنامه جامعی را تدوین و تصویب نماید. در کل میتوان موارد زیر را از صنعت گردشگری عنوان کرد:
– توریسم (گردشگری)، صلح، توسعه، حفاظت از محیط زیست( شهر، روستا و منابع طبیعی) با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند.
– توسعه پایدار گردشگری، توسعهای است که بتواند حداکثر مزیتها را کسب کند و از بروز برخی مشکلات بکاهد.
– گردشگری در قرن ۲۱ میلادی، موتور متحرک اقتصادی جهانی تبدیل میشود لذا توجه به آن موجب میشود که جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ به عنوان یک فرصت مورد توجه کشورها قرار گیرد.
– صنعت گردشگری یک ضرورت است، انتخاب نیست و باید با دقت و نظم اجرا شود(منتظری، ۱۳۸۶، ص ۳۵).
۲-۲-۸- عوامل مؤثر در توسعه گردشگری:
جهانگردی صادرات نامرئی خدمات و محصولات است چون جهانگرد پول و جمعیت را از مرکز تمرکز و ثقل صنعتی به سوی روستاها و نقاط طبیعی میکشاند. این امر موجب بازده مضاعف در اقتصاد کشور میشود. در امر جهانگردی بازده اقتصادی که ناشی از پرداختهای جهانگرد است مانند جریان کالاهای صادراتی دیگر معلوم و مشهود نیست و به همین دلیل جهانگردی را صادرات نامرئی خدمات و محصولات دانستهاند. گردشگری را میتوان نوعی نیروی محرکه که عامل توسعه اقتصادی در تمامی کشورها است، دانست. زیرا هیچ کشوری نمیتواند خود را فاقد مواد اولیه برای بنیان گذاری صنعت جهانگردی بداند. بسیاری از کشورها دارای میراث گرانبهایی از پیشینه تاریخی خود، صنایعدستی، فرهنگ و آداب و رسوم تاریخ زبان، نژاد و چشماندازهای طبیعی و … هستند، که هر کدام نوعی جاذبه تلقی میشود که نحوه استفاده از شیوههای اقتصادی و برنامهریزی مدیریت صحیح در امر گردشگری میتواند افزایش درآمد کشورها را در این امر و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع را باعث گردد.
شناخت درست فعالیت گردشگری با جریانهای گردشگری بینالمللی و جریانهای مالی داخلی و خارجی کشورها و نیز آثار این جریانها بر اقتصاد کشور ربط دارد و همچنین به شناخت بخشهای اقتصادی که بعضاً یا کاملاً بستگی به گردشگری دارند نظیر: حمل و نقل( به خصوص حمل و نقل هوایی)، تسهیلات
(هتلداری و تنوع غذا)، بخش تجاری (آژانسهای مسافرتی، گردانندگان توریسم، خدمات اداری و سازمان های گردشگری بینالمللی) (فرانسوا، ۱۳۸۴، ص ۲۴۳ ).
توسعه صنعت گردشگری به سه عامل مهم بستگی دارد: اول: ایجاد زمینههای فعالیت فرهنگی در بین مردم برای پذیرش توریستها با عقاید و آداب و رسوم گوناگون، دوم: فراهم نمودن امکانات رفاهی جهت ورود و خروج و اقامت توریستها و سوم: معرفی و تبلیغ اماکن و جاهایی که توریستها میتوانند جهت دیدن و یا گذراندن اوقات فراغت خود به آن جا سفر کنند.
گردشگری صرفاً پدیدهای یک بعدی نیست که در تعاریف خطی قابل بحث باشد، بلکه دربرگیرنده ابعاد بسیاری در زمینههای مختلفی همچون ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، مذهبی است(پاپلی یزدی، ۱۳۸۵، ص۶۴).
در کل میتوان گفت که در توسعه و گسترش صنعت گردشگری علل و عوامل چندی مؤثرند که عبارتند از:
– گسترش شهرنشینی
– توسعه ارتباطات و سهولت دسترسی
– توسعه دانش و فرهنگ عمومی
– اصلاح قوانین کار و بهبود شرایط کار
– افزایش سطح درآمدها
– جاذبه های مذهبی و اماکن مذهبی
– تبلیغات
– امکانات و تسهیلات
– جاذبههای طبیعی
– زمان و اوقات فراغت
– میراثهای تاریخی
– فرهنگ و آداب و رسوم
– جاذبههای ورزشی
– مقررات حقوقی( منشیزاده ، ۱۳۷۶، ص۵۹).
۲-۲-۹- اجزاء و عناصر صنعت گردشگری

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است