علمی : بررسی نقش اردوهای گردشگری در ارتقاء توان جسمی و روانی ایثارگران استان مازندران

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی نقش اردوهای گردشگری در ارتقاء توان جسمی و روانی ایثارگران استان مازندران پرداخته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد. در این تحقیق هدف بررسی و شناسایی اثرات اردوهای گردشگری سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران بر توان جسمی و روحی ایثارگران است و متغییر های تحقیق شناسایی شده اند که برای سنجش هر عامل با توجه به نظرات اساتید و استفاده از روش های آماری استفاده شده است متغییر وابسته تحقیق همان ارتقا توان جسمی و روانی ایثارگران می باشد. تجزیه تحلیل آماری از روش های توصیفی و از نوع پیمایشی و به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه زمینهیابی شد لذا جهت توصیف متغیرها از شاخصهای حد مرکزی میانگین، واریانس، انحراف معیار، درصد موفقیت و درصد امتیاز نظرات برای توصیف متغیرها و برای استنباط از نوع توصیفی و تعمیم آن به جامعه آماری از یکی از آزمونهای استنباطی پارامتریک یا ناپارامتریک در صورت انجام و تأیید آزمون نرمالیته نظرات k-s (کالموگروف ـ اسمیرنف ) انجام شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که تمامی فرضیه های تحقیق تأیید شده است به عبارت دیگر اردوهای گردشگری سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران در ارتقاء توان جسمی و روحی ایثارگران تاثیر مثبت و معنی دار داشته است. در ارزیابی فرضیه های سوم و چهارم تایید شد که جانبازان از برنامه های انجام شده در ارودها رضایت داشته و این برنامه ها برای آنها مطلوبیت داشته است.
واژگان کلیدیگردشگری، اردو های گردشگری، توان جسمی ، توان روحی، جانبازان
فهرست مطالب
فصل اول ۱
کلیات ۱
۱-۱ مقدمه: ۲
۱-۲ بیان مسأله ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق: ۵
۱-۴ اهداف تحقیق ۶
۱-۵ فرضیه اصلی تحقیق ۶
۱-۵-۱ فرضیه های فرعی تحقیق ۶
۱-۶ سؤالات تحقیق: ۷
۱-۶-۱ سؤالات اصلی تحقیق: ۷
۱-۶-۲ سؤالات فرعی تحقیق: ۷
۱-۷ متغییرهای تحقیق: ۸
۱-۸ قلمرو تحقیق: ۸
۱-۸-۱ قلمرو زمانی: ۸
۱-۸-۲ قلمرو مکانی: ۹
۱-۸-۲ قلمرو موضوعی: ۹
۱-۹ مشکلات و محدودیت های پژوهش: ۹
۱-۱۰ تعریف واژگان تخصصی ۹
فصل دوم ۱۱
مبانی نظری ۱۱
و پیشینه پژوهش ۱۱
۲-۱ مقدمه: ۱۲
۲-۲ تعاریف ۱۲
۲-۲-۱- گردشگری ۱۲
۲-۲-۲- گردشگر ۱۴
۲-۲-۳- تاریخچه گردشگری ۱۵
۲-۲-۳-۱- عهد باستان ۱۵
۲-۲-۳-۲- قرون وسطی ۱۶
۲-۲-۳-۳ – رنسانس ۱۷
۲-۲-۳-۴- انقلاب صنعتی ۱۷
۲-۲-۳-۵- جهانگردی نوین ۱۸
۲-۲-۴- انواع و اشکال عمده گردشگر ۱۹
۲-۲-۵- طبقهبندی انواع گردشگری ۱۹
۲-۲-۵-۱ گردشگری تفریحی و استفاده از تعطیلات ۱۹
۲-۲-۵-۲ گردشگری درمانی و بهداشتی ۱۹
۲-۲-۵-۳ گردشگری مذهبی و زیارتی ۱۹

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است