سامانه پژوهشی – برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۳۴

و….
برای دوری جستن ازتهدیدات ازنقاط قوت استفاده شود

استراتژی های WT
۱-
۲-
۳-
و….
نقاط ضعف را کاهش و از تهدیدات پرهیز شود

موضوعات

تهدیدات فهرست شود

(منبع دیوید۱۳۷۹،ص۳۶۵).
در ماریس swot در هر مرحله دو عامل با هم مقایسه می شوندوهدف این نیست که بهترین استراتژیها را مشخص نمود، بلکه هدف تعیین استراتژی های قابل اجرا هستند.بنابرین همه استراتژیهایی که در ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف ارائه می گردند، انتخاب واجرا نخواهند شد.
۳-۳-ب-۲- تجزیه وتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها، تهدیدها وتدوین راهبردها
تجزیه وتحلیلswot اصطلاحی است که برای شناسایی نقاط قوت وضعف داخلی وفرصتهاوتهدیدهای خارجی که یک سیستم با آن روبرو است بکاربرده می شود. این مدل می تواند یک مرحله اولیه از یک تحلیل با هدف نهایی ارائه و اتخاذ سیاستهای لازم برای تناسب میان عوامل داخلی وخارجی باشد(kajanus,p718,2000).تجزیه وتحلیلswot شناسایی نظام مند عواملی است که راهبرد باید بهترین سازگاری رابا آن داشته باشد.منطق رویکرد مذکور این است که راهبرد اثربخش باید قوت ها وفرصتهای سیستم را به حداکثربرساند، ضعفها وتهدیدها رابه حداقل برساند. برای این منظورنقاط قوت وضعف وفرصتها وتهدید، درچهارحالت کلی so، wo، st، wt، پیوند داده می شوند.وگزینه های استراتژی ازبین آنها انتخاب می شوند
قوت وفرصت(so): ناحیه یک، بهترین فرصت است. سیستم با چند فرصت محیطی روبه رو است وقوت های بسیاری دارد که استفاده ازفرصتها را ترغیب می نماید.این وضعیت راهبردهای رشدراتوصیه می نماید
قوت و تهدید(st): درناحیه دوم، سیستم دارای قوتهای کلیدی است؛ اما با محیط تهدید آمیز روبرو است. دراین وضعیت، راهبردها ازقوتهای موجود برای ساختن فرصتهای بلند مدت درسایرموارد استفاده می کنند
ضعف و فرصت(wo): درناحیه سوم، سیستم با یک فرصت خوبی روبرو است؛ اما ازچند ضعف داخلی رنج می برد
ضعف وتهدید(wt): درناحیه چهارم، سیستم نه با فرصت و نه با قوت محیطی داخلی؛ بلکه ازبعد داخلی با ضعف وازنظر بعد خارجی با تهدیدات متعددی روبرو است
۳-۳- ب-۳-ماتریس داخلی و خارجی(IE)
این ماتریس بخش های مختلف سیستم را به صورت نمودار ارائه می نماید.بررسی های قبل و بعد از تهیه ماتریس چنین امکانی را بوجود می آورد که اثرات مورد انتظار تصمیمات راهبردی برسیستم، پیش بینی گردد. درواقع از این ابزار جهت تحلیل همزمان عوامل داخلی وخارجی استفاده می شود ودر آن براساس تقاطع نمرات عوامل داخلی وخارجی در محورهای افقی وعمودی می توان جایگاه سیستم موردنظر را براساس موضوعات مختلف مشخص کرد.
نمره ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
۴ ۵/۲ ۱
رقابتی بازنگری
B A

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.