برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۳۵

تنوع D تدافعی C
۵/۲
۱
نمودار۳-۵: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
«ماتریس داخلی وخارجی» براساس استقرار داده ها دردو بعد اصلی شکل می گیرد:
الف) جمع امتیاز های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی که بر روی محورXها نشان داده می شود. ب) جمع امتیاز های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که بر روی محورyها نوشته می شود.در«ماتریس داخلی و خارجی» جمع امتیاز نهایی، بر روی محور xها از ۱تا ۹۹/۱نشاندهنده ضعف داخلی سیستم است.امتیاز های۲تا۹۹/۲نشاندهنده این است که سیستم در وضع متوسط قرار دارد.امتیاز های ۳تا۴بیانگرقوت سیستم است.به همین شیوه جمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از ۱تا۹۹/۱بیانگر ضعف سیستم است.امتیازهای ۲تا۹۹/۲بیانگر این واقعیت است که سیستم در وضع متوسط قرار دارد.امتیازهای ۳تا۴بیانگر آن است که سیستم دروضع عالی قراردارد.
۳-۳-پ- مرحله تصمیم گیری
در این مرحله مقایسه ای بین اطلاعات بدست آمده در ماتریس swotوماتریسIEانجام می پذیرددر ماتریس swot چهار دسته استراتژی متناسب با وضعیت داخلی و خارجی مشخص می گردد و در ماتریس IEموقعیت سیستم ازنظر عوامل داخلی وخارجی مشخص می گردد که این موقعیت با یکی از دسته استراتژیهای چهارگانه منطبق می باشد.بنابرین آن دسته استراتژی انتخاب و در مرحله بعد الویت بندی می شود.
۳-۳-پ-۱- ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM):
با استفاده از این روش، می توان به صورت عینی راهبردهای گوناگونی که در زمره بهترین راهبردها هستند مشخص نمود جدول(۳).ازدیدگاه نظری، با استفاده از ماتریس کمی می توان جذابیت نسبی راهبردهای مختلف را مشخص نمود. یعنی تعیین میزانی که می توان از عوامل سرنوشت ساز داخلی و خارجی بصورت موفقیت آمیز استفاده کرد.با تعیین اثرات تجمعی هریک از عوامل سرنوشت ساز داخلی و خارجی، می توان جذابیت نسبی هریک ازراهبردها را درمجموعه راهبردهای قابل(اجرا)تعیین کرد.همانند سایر روشهای تحلیلی که برای تدوین راهبردها بکار می برند برای ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی باید از قضاوت شهودی خوبی استفاده کرد(اظهری، ص۵۲، بهمن۱۳۸۸)
در اجرای ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی از تجزیه و تحلیل های مرحله اول و نتیجه حاصل ازمقایسه عوامل داخلی و خارجی در مرحله دوم، استفاده می شود تا بدانوسیله شیوه های عینی راهبردهای قابل اجرا مشخص شوند.
جدول۳-۶: ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی

انواع راهبردهای قابل اجرا
عوامل اصلی ضریب راهبرد اول راهبرد دوم راهبرد سوم
عوامل اصلی
خارجی
عوامل اصلی
داخلی
امتیاز جذابیت جمع امتیازهای جذابیت امتیاز جذابیت جمع امتیازهای جذابیت
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است