برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۲۳

توسعه مقاصد گردشگری به مانند سایر کسب و کارها باید از طرح عملیاتی یا راهبردی پیروی نماید. راهبرد توسعه گردشگری منطقه براساس بررسی عرضه و تقاضا با هدف بهبود و ارتقای محصولات موجود، شناسایی فرصتهای توسعه بازار و تعیین الویتهای بلند مدت صنعت گردشگری منطقه تدوین می شود. راهبرد گردشگری به عنوان چارچوب تصمیم سازی، راهنمای عمل در توسعه آتی فعالیتهای گردشگری است. در فرایند تدوین راهبرد توسعه گردشگری، نقاط قوت و ضعف محصول گردشگری منطقه، اهداف خرد وکلان(برای برآوردن نقاط قوت وضعف و رسیدن به نتایج مطلوب و چارچوب طرح عملیاتی(برای رسیدن به اهداف) تعیین می شوند. تعیین اهداف خرد کلان گردشگری، هسته ی اصلی راهبرد توسعه گردشگری منطقه است، اهداف کلان، هدفی عام وکلی هستند که مقصد امید وار است از طریق انجام فعالیتهای توسعه گردشگری به آن ها دست یابد.آن ها مفاهیمی پیوسته و غیر قابل سنجش هستند که چارچوبی کلی و عام برای اهداف خرد و عملیاتی تعیین می نمایند. به عنوان مثال، اهداف کلان برارتقای سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان، تنوع بخشیدن به بازار گردشگری، افزایش مشارکت جامعه ی محلی در فرایند توسعه گردشگری، ارتقای نقش گردشگری در اقتصاد محلی و ارتقای پتانسیل های گردشگری منطقه تمرکز می کند.در مقابل اهداف خرد، خاص، معین و مرتبط با اقدامات واقعی برای توسعه گردشگری منطقه هستند.آن ها ابزاری جهت هدایت اقدامات اجرایی در کمک به براوردن اهداف کلان توسعه می باشند.بنابرین اهداف خرد باید واقعی، قابل سنجش و دست یافتنی(در یک دوره زمانی خاص) باشند.به عنوان مثال چنانچه هدف کلان، ارتقای پتانسیل گردشگری یک ناحیه تعیین شده باشد، اهداف خرد را می توان شناسایی جاذبه های جدید و قابل توسعه در منطقه، تشویق ایجاد اقامتگاه های ۳ ستاره، در منطقه تعیین نمود. اهداف خرد مورد اشاره ، در جهت ارتقای پتانسیل گردشگری ناحیه با افزودن موارد جدید جهت سرگرم نمودن و ایجاد اماکن بیشتر جهت اقامت، به توسعه گردشگری منطقه کمک خواهند نمود. همانطور که اهداف خرد وکلان هسته ی راهبرد ها به شمار می آیند، برنامه ی اجرایی و عملیاتی نیز بدنه اجرایی اهداف و راهبرها می باشند. برنامه اجرایی نیز به منظور تعیین چگونگی دستیابی به اهداف خرد بر پایه اهداف خرد و کلان تعیین می شوند.(صالحی، صادق، ص۲۴).
راهبردتوسعه گردشگری
تعیین سیاستهای گردشگری
تجزیه و تحلیل بازار گردشگری
بررسی منابع گردشگری
اهداف خرد وکلان گردشگر
تعیین قابلیتها وتنگناهای گردشگری
طرح بازاریابی گردشگری
برنامه واقدامات اجرایی گردشگری
کنترل ونظارت برفرایندها
نمودار۲-۶:عناصر اصلی راهبرد توسعه گردشگری
(صالحی وهمکاران،ص۸، ۱۳۹۱)
۱-۲۴-۲- راهبردهای گردشگری
توجه به راهبردها و سیاستهای ارائه شده از سوی سازمانهای متولی گردشگری در برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبرباعث خواهد شد تا در ارائه راهبردهای گردشگری از واقعیت فاصله نگرفته وراهبردهای غیر واقعی و دست نیافتنی ارائه ندهیم وهمچنین به تدوین راهبردهایی اقدام کنیم که همگام و سازگار با راهبردهای گردشگری ارائه شده از سوی سازمانهای و نهادهای متولی گردشگری در سطح ملی باشد.
راهبردهای گردشگری درقانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی
– جلب حمایت بخش های دولتی و غیردولتی و بخش تعاونی وخصوصی برای تحقق اهداف بخش میراث فرهنگی وگردشگری
– فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری بخش غیردولتی وافزایش سهم آن درامورمربوط به میراث فرهنگی وگردشگری
– اجرای برنامه های تبلیغی ملی و بین المللی برای معرفی میراث فرهنگی ایران وجاذبه های گردشگری آن ازطریق رسانه های ارتباطی جمعی داخلی و خارجی با هماهنگی وهمکاری کلیه دستگاه های اجرایی
– صدورجوازتأسیس مناطق نمونه گردشگری به متقاضیان بخش های غیر دولتی(قدیری معصوم وهمکاران، ۱۲، ۱۳۸۹).
راهبردهای گردشگری ومیراث فرهنگی درسند مطالعات آمایش سرزمین
– تأکید مضاعف بر حفظ محیط زیست در راستای توسعه طبیعت گردی وجاذبه های گردشگری کشور
– حفظ، احیاوتوسعه کلیه امکانات وجاذبه های گردشگری ومیراث فرهنگی وتبدیل این بخش به عنوان یکی ازبخشهای اصلی و درآمدزایی کشور.
– جلب همکاری رسانه های داخلی بین المللی برای تصویرجدیدوجذاب ازجاذبه های ممنوع گردشگری سرزمین
– جلب سرمایه های خارجی و داخلی برای ایجاد تسهیلات وتجهیزات گردشگری درتمام نقاط جاذب گردشگری کشور
– رونق بخشیدن به صنایع وخدمات مرتبط با گردشگری با ارائه تسهیلات وایجادمشوق های لازم
– تشویق و حمایت ازایجادتأسیسات اقامتی و تفرجگاهی درهمه نقاط کشور(قدیری معصوم وهمکاران، ۷۴،۱۳۸۹).
راهبردهای سازماندهی فضایی درسند مطالعات آمایش سرزمین
– سطح بندی قلمروها، نقاط ومحورهای گردشگری براساس راه های دسترسی به تسهیلات اقامتی ورفاهی و جاذبه های گردشگری(فرهنگی- طبیعی)
– ایجاد مناطق و محورهای ویژه ودهکده های گردشگری(قدیری معصوم وهمکاران،ص۷۵،۱۳۸۹).
۲۵-۲- رویکردهای راهبردی
بطور کلی رویکرد های نگرش نسبت به راهبرد به دو دسته تقسیم می گردد:۱- نگرش تجویزی نسبت به راهبرد۲- نگرش توصیفی نسبت به راهبرد.
۱-۲۵-۲- نگرش تجویزی نسبت به راهبرد
این نگرش معتقد به طراحی رسمی و پیش بینی تدابیر تحلیلی برای تحقق هدف های بلند مدت میباشد. به عبارت دیگر طرفداران این نگرش، شکل گیری راهبرد را فرایند مشخص، قابل پیش بینی و توأم با تدابیر تحلیلی وعلت و معلولی می پندارند.مینتزبرگ معتقد است که این نگرش در برگیرنده سه مکتب فکری طراحی، برنامه ریزی و موقعیت یابی است.لذا عمده تعاریف در این نگرش راهبرد را به عنوان طرح، برنامه و یانقشه درنظر می گیرد.به عبارت دیگر راهبرد در این نگرش، عبارت از نوعی کار آگاهانه و یا مجموعه ای ازرهنمود هاست که برای مقابله با وضعیت و یا رخدادی خاص درآینده، پیش بینی می شود(مینتزبرگ و همکاران،ص۱۰، ۱۳۸۴).درواقع برنامه ریزی راهبردی با رویکرد فرایندی مصداقی ازنگرش تجویزی به راهبرد می باشد(اعراب و دهقان،۱۳۹۰)
۲-۲۵-۲- نگرش توصیفی نسبت به راهبرد
در نگرش توصیفی تأکید براقدام به موقع ومنطبق با شرایط جاری وتقریبا اعمال تدابیر غیر رسمی و خلق الساعه است .به عبارت دیگر طرفداران این نگرش معتقد به اعمال تدابیرغیر رسمی، اقتضایی و خلق الساعه می باشند.از دیدگاه میتنزبرگ راهبرد اثر بخش یک پدیده خلاقانه است که انسانها سازنده آن هستند و نه فرایندهای برنامه ریزی.هر راهبرد یک نوع آوری است لذا وی معتقد است که این نگرش در برگیرنده مکاتب کارآفرینی، ادراکی، یادگیری، قدرت گرایی، فرهنگی و محیطی، می باشد(ازهری،ص۴۰، ۱۳۹۱)
جدول۲-۳ :ویژگی های نگرش های تجویزی وتوصیفی نسبت به تدوین راهبردها

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.