چالزلیندبلوم،جیمز برایان کویین

قدرت گرایی

به عنوان یک فرایند مذاکره

مک میلان، سارازین،پتی گرو،باور وداز

فرهنگی

به عنوان یک فرایند جمعی

جان ادواردز، فیر سیروتو، ریگر

محیطی

به عنوان یک فرایند واکنشی

هانان و فریمن

منبع:میتنزبرگ، آلستراند و لمپل،۱۳۸۴؛ هاف و ریگر۱۹۸۷٫(به نقل از اعرابی و دهقان، ۱۳۹۰)
با توجه به اینکه یکی از اهداف این تحقیق ارائه راهبردهای متناسب با ویژگی های اکوتوریستی منطقه مورد مطالعه می باشدبه نظرمی رسدبرای ارائه راهبردهای اکوتوریستی شهرستان کلیبر، نگرش تجویزی که در برگیرنده برنامه ریزی مدبرانه است و برای یک دوره بلندمدت مطرح است، نسبت به نگرش توصیفی که در صدد حل فوری مسئله می باشد وتوجهی به برنامه ریزی بویژه برنامه ریزی برای یک دوره بلند مدت ندارد، برای تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبرمناسب باشد.
۲۶-۲- رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری
سابقه برنامه ریزی گردشگری در جهان به سبک رسمی و امروزین به دوره پس از جنگ جهانی دوم برمی گردد.دراوایل این دوره(۱۹۴۵)مسافرت به عنوان یک ضرورت از انحصار اقشار خاصی از جامع خارج و به عنوان یک فعالیت اقتصادی سودآور مطرح گردید.رشد سریع گردشگری بسیاری از جوامع را به فعالیت برنامه ریزی و آینده نگری در زمینه بهبودکیفیت محصولات گردشگری تشویق نمود و بدنبال آن توجه محافل گوناگون پژوهش به برنامه ریزی این فعالیت جلب گردید.
بطورکلی هرنوع نظام تهیه واجرای طرح های توسعه در گستره شهری و منطقه ای مبتنی برچهار رکن اصلی است این ارکان به قرار ذیل می باشند:۱- نظریه ها و رویکردهای برنامه ریزی ۲- رویه ها وروشهای تدوین وتصویب برنامه های توسعه ۳- زمینه ها، وسایل و ابزارهای اجرایی برنامه های توسعه ۴- روشها و ابزارهای کنترل، ارزیابی و بازنگری برنامه ها. بدیهی است که در این میان، مبانی نظری برنامه ریزی نقش محوری به عهده دارد، چراکه الگوهای تهیه برنامه های توسعه ونحوه اجرایی آنها بطور منطقی و طبیعی ازآنها نشأت می گیرند.رویکردها و نطریه های برنامه ریزی به عنوان فلسفه، الفباوچارچوب فکری هستند که فعالیتهای برنامه ریزی را پشتیبانی می کنند.هرفعالیت برنامه ریزی بدون داشتن رویکرد مشخص بی معنی خواهد بود.تجربیات، پژوهش ها، فعالیتهای برنامه ریزی، اجرا،مدیریت وارزیابی، دردوره های زمانی گذشته به مطرح و پربارشدن رویکردهای گوناگون منجر شده است.نمودارزیر سیرتحول برنامه ریزی را که درهردوره ای با رویکردهای متفاوتی مواجه بوده است نشان می دهد.
برنامه ریزی استراتژیک ۱۹۹۶
برنامه ریزی فراگیر درازمدت۱۹۹۵
توسعه پایدار۱۹۹۰
تحلیل سیستمی ۱۹۸۵
تحلیل اقتصاد سنجی(تکنولوژی رایانه ای)۱۹۵۰
فنون مدیریت پروژه های بزرگ و کوچک ۱۹۶۰
ملاحضات زیست محیطی(سود، سرمایه، حفظ منابع)۱۹۷۰
ملاحضات مردمی(استعداد سنجی محیطی)۱۹۷۵
تحت قاعده درآوردن توسعه طرح جامع۱۹۸۰
پایان جنگ جهانی دوم
تحقیق در عملیات ۱۹۴۵
نمودار۲-۷: سیر تکاملی برنامه ریزی گردشگری
منبع:ضرغام،ص۳۲،۱۳۷۵

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.