برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۳

۱۱-۲-اکوتوریسم و توسعه منطقه ای……………………………………………………………………………………………۳۵
۱۲- ۲- تعریف برنامه ریزی………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۱۳-۲- ویژگی های برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………..۳۶
۱۴-۲- انواع برنامه ریزی……………………………………………………………………………………………………………۳۶
۱-۱۴- ۲- برنامه ریزی گردشگری……………………………………………………………………………………………….۳۶
۱۵-۲- سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری………………………………………………………………………………..۳۷
۱-۱۵-۲- سطح بین المللی برنامه ریزی گردشگری……………………………………………………………………….۳۸
۲-۱۵-۲- برنامه ریزی گردشگری درسطح ملی…………………………………………………………………………….۳۸
۳-۱۵-۲- برنامه ریزی گردشگری در سطح منطقه ای…………………………………………………………………….۳۸
۴- ۱۵-۲- برنامه ریزی در سطح ناحیه ای…………………………………………………………………………………….۳۹
۵- ۱۵-۲- برنامه ریزی درسطح پهنه توسعه و کاربری زمین…………………………………………………………….۳۹
۶-۱۵-۲- برنامه ریزی در سطح سایت………………………………………………………………………………………….۳۹
۷-۱۵-۲- طراحی تسهیلات…………………………………………………………………………………………………………۳۹
۱۶-۲-اهمیت برنامه ریزی گردشگری…………………………………………………………………………………………..۴۰
۱۷-۲- اهداف برنامه ریزی گردشگری …………………………………………………………………………………………۴۲
۱۸-۲- فرایند تهیه برنامه های گردشگری………………………………………………………………………………………۴۲
۱۹-۲- برنامه ریزی اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………….۴۳
۲۰-۲- سابقه برنامه ریزی توسعه گردشگری درایران………………………………………………………………………۴۵
۲۱-۲- سازمانها ونهادهای متولی گردشگری درایران……………………………………………………………………….۴۸
۲۲-۲- مفهوم راهبردیا استراتژی…………………………………………………………………………………………………..۴۸
۲۳-۲- برنامه ریزی راهبردی/استراتژیک……………………………………………………………………………………….۴۹
۲۴-۲- تدوین راهبرد گردشگری………………………………………………………………………………………………….۵۰
۱-۲۴-۲- راهبردهای گردشگری………………………………………………………………………………………………….۵۱
۲۵-۲- رویکردهای راهبردی……………………………………………………………………………………………………….۵۳
۱-۲۵-۲- نگرش تجویزی نسبت به راهبرد……………………………………………………………………………………۵۳
۲-۲۵-۲- نگرش توصیفی نسبت به راهبرد……………………………………………………………………………………۵۳
۲۶-۲- رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………۵۵
۱-۲۶-۲- رویکردهای غیر یکپارچه………………………………………………………………………………………………۵۷
۲-۲۶-۲- رویکردهای یکپارچه- منسجم………………………………………………………………………………………۵۸
۲۷-۲- جمع بندی نظری/مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………۶۲
فصل سوم:روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۶۳
۱-۳- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۲-۳- مدلهای برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری……………………………………………………………………۶۴
۱-۲-۳- مدل برنامه ریزی راهبردی برایسون………………………………………………………………………………….۶۴
۲-۲-۳- مدل برنامه ریزی راهبردی دیوید……………………………………………………………………………………..۶۵
۱-۲-۲-۳- بررسی عوامل خارجی……………………………………………………………………………………………….۶۸
۲-۲-۲-۳- عوامل داخلی…………………………………………………………………………………………………………….۶۸

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است