جستجوی مقالات فارسی – برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۵

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات…………………………………………………………………………………………….۱۴۷
۱-۵- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۸
۲-۵- نتیجه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۸
۳-۵- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۲
۴-۵- منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۷
۵-۵- پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۴
فهرست جداول وشکل ها صفحه
جدول ۲-۱: رتبه بندی معیار های موثر در انتخاب مقصد گردشگری…………………………………………………۱۸
جدول شماره۲-۲: مشخصات اسناد برنامه ای مرتبط با صنعت گردشگری
دردوره زمانی قبل و بعد از انقلاب………………………………………………………………………………………………..۴۵
جدول۲-۳ :ویژگی های نگرش های تجویزی وتوصیفی نسبت به تدوین راهبردها……………………………..۵۳
جدول۳- ۱:.چارچوب تحلیلی برای تدوین راهبرد………………………………………………………………………….۶۶
جدول۳-۲: مراحل برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………….۶۹
جدول۳-۳: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)………………………………………………………………………….72
جدول ۳-۴: ماتریس ارزیابی عوامل عوامل کلیدی داخلی( IEF)………………………………………………………73
جدول۳-۵: ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصتها وتهدیدها(swot)……………………………………………………75
جدول۳-۶: ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی………………………………………………………………………………۷۹
جدول ۴-۱:تقسیم بندی جاذبه های گردشگری شهرستان کلیبربراساس کارکردهای مختلف…………………۹۱
جدول ۴-۲: نسبت پراکنش گونه های ارسباران………………………………………………………………………………۹۸
جدول ۴-۳: گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض یا تهدید شده………………………………..۹۸
جدول۴-۴:اطلاعات مربوط به انواع کاربری اراضی شهرستان کلیبر…………………………………………………۱۰۳
جدول۴-۵:اراضی کشاورزی شهرستان کلیبر…………………………………………………………………………………۱۰۴
جدول۴-۶:دامداری وتولیدات دامی شهرستان کلیبر……………………………………………………………………….۱۰۵
جدول۴-۷:مراحل برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………۱۰۷
جدول ۴-۸:فهرست نقات قوت وضعف اکوتوریسم شهرستان………………………………………………………..۱۰۸
جدول ۴-۹:فهرست فرصتها وتهدیدهای اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………..۱۱۰
جدول۴-۱۰:عوامل داخلی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر…………………………………………………۱۱۲
جدول۴-۱۱:عوامل خارجی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر……………………………………………….۱۱۴
جدول۴-۱۲:ماتریس داخلی اکوتوریسم شهرستان کلیبر(IFE)…………………………………………………………116
جدول۴-۱۳:ماتریس خارجی اکوتوریسم شهرستان کلیبر(EFE)………………………………………………………118
جدول۴-۱۴:ترکیب عوامل داخلی و خارجی اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………….۱۲۱
جدول۴-۱۵: ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف(SWOT)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
جدول۴-۱۶:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردSO…………………………………………………..130
جدول۴-۱۷:ماتریس برنامه ریزی راهبر دی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل خارجی)- محاسبات راهبردSO………………………………………………….131

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.