فایل دانشگاهی – برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۳۱

۳- به هریک از عواملی که موجب موفقیت می شودرتبه ۱ تا ۴ داده می شود.این عددبیانگر میزان اثربخشی راهبردهای کنونی سیستم درنشان دادن واکنش نسبت به عامل مزبورمی باشد.عدد۴به معنای این است که واکنش بسیار عالی بوده است.عدد۳یعنی واکنش ازحدمتوسط بالاتر، عدد۲یعنی واکنش درحد متوسط است و عدد۱بدین معنی است که واکنش ضعیف می باشد.این رتبه ها برحسب اثربخشی راهبردهای سیستم تعیین می شوند.
۴- ضریب هرعامل دررتبه مربوطه ضرب می شوندتا امتیاز نهایی بدست آید.
۵- مجموع امتیازهای متعلق به هریک از متغییرها بدست آورده شودتا بتوان مجموع امتیازهای سیستم را تعیین کرد.درماتریس ارزیابی عوامل خارجی، صرف نظرازتعداد عواملی که موجب فرصت یا تهدید می شوند هیچگاه مجموع امتیازهای نهایی برای سیستم به بیش از۴وهیچگاه این جمع به کمتر از۱نمی رسد.میانگین این جمع ۵/۲می شود.اگراین عدد به ۴برسد بدین معنی است که سیستم دربرابر عواملی که موجب تهدید وفرصت می شوندبصورت بسیار عالی واکنش نشان می دهد.به بیان دیگر، سیستم در استراتژیهای خود به شیوه موفقیت آمیز از فرصتهای موجود استفاده می کندواثر عواملی را که موجب تهدید می شوند به پایین ترین میزان ممکن می رساند.عدد ۱بیانگر این است که سیستم در تدوین استراتژیهای خود نتوانسته است از عواملی که فرصت یا موقعیت ایجاد می کنند بهره برداری نماید یا از عواملی که موجب تهدید می گردند، احتراز نماید.
جدول۳-۳: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)

ردیف عوامل کلیدی
خارجی
ضریب رتبه نمره نهایی
حداقل ۱۰تاعامل
جمع ۱ ___ X

منبع: دیوید، ۱۳۷۹
۳-۳- الف-۲- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( IEF)
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، حاصل بررسی عوامل داخلی سیستم می باشد.این ماتریس، نقاط قوت و ضعف اصلی داخلی سیستم را تدوین وارزیابی می نماید. همچنین برای شناسایی و ارزیابی روابط بین موضوعات مختلف راه هایی ارائه می نماید(دیوید، ص۳۶،۱۳۷۹ ). می توان با طی پنج مرحله ماتریس ارزیابی عوامل داخلی را تهیه کرد.صرفنظر از تعداد عاملی که در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی گنجانده می شود، جمع نمرات نهایی بین ۱تا ۴خواهد بود.اگر یک عامل داخلی یا خارجی، به صورت همزمان، دارای نقاط مثبت و منفی باشد، این عامل را باید دوبار درماتریس مربوطه گنجانید و برای هر نوبت به آن ضریب و امتیاز داد.
برای تهیه این ماتریس باید گامهای زیر را طی کرد
۱- پس از بررسی عوامل داخلی، مهم ترین عوامل فهرست بندی می شوند.مجموع این عوامل باید بین ۱۰ تا ۲۰ باشد.این عوامل باید در برگیرنده نقاط قوت وضعف سیستم باشند.نخست نقاط قوت وسپس نقاط ضعف نوشته می شوند.
۲- به این عوامل وزن یا ضریب داده می شود.این ضریب ها از صفر(بی اهمیت)تا ۱(بسیارمهم)می باشند.ضریب، نشان دهنده اهمیت نسبی یک عامل می باشد.صرفنظر از اینکه عامل مورد نظر به عنوان یک نقطه قوت یا ضعف داخلی سیستم به حساب آید، باید به عاملی که دارای بیشترین اثربر عملکرد سیستم است، بالاترین ضریب داده شود.مجموع این ضرایب باید برابر باعدد۱باشد.
۳- به هریک از عامل ها نمره بین ۱تا۴ داده می شود.نمره ۱ نشان دهنده ضعف اساسی، نمره ۲ضعف کم، نمره ۳بیانگرنقطه قوت و نمره ۴نشاندهنده قوت بسیار بالای عامل مورد بحث می باشد

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است