سایت مقالات فارسی – برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۴۴

هرچند هریک از سدهای مذکور بطور مستقیم به منظور ایجاد و توسعه گردشگری احداث نشده است ولی بصورت غیرمستقیم و درصورتی که مورد توجه قرارگیرند می توانند به عنوان یک پتانسیل برای جذب گردشگر وجاذبه گردشگری نیزتبدیل شوند.
۸-۲-۴- توپو گرافی منطقه
کلیبردر یک منطقه کوهستانی واقع شده است وبجزگوشه شمال شرقی شهرستان و قسمتی از دشت مغان که جلگه ای است، بقیه نقاط شهرستان کاملا کوهستانی می باشد.این شهرستان ازنظر زمین شناسی در زون ساختاری البرز- آذربایجان قراردارد.ازحدود کلیبر تا اهر دورشته ارتفاعات قرارگرفته است که در شرق کلیبر کوههای گشت سر با ارتفاع ۲۹۰۸متراز شمال به جنوب تا حوالی اهرکشیده شده است و رشته کوه های پالیشکوه با ارتفاع ۲۰۵۴متر درشما شرقی واقع شده اند.ازنظرشکل ظاهری، منطقه کلیبر را می توان به مناطقی تقسیم نمود که قسمت شمالی آن پست ترین منطقه به شمار می رود.که در کنار رود ارس ۲۰۰متراز سطح دریا ارتفاع داردوبلندترین ارتفاع شهرستان۲۹۴۶متردرقله کوه قندران باشی درمنطقه جنوب شهرستان واقع شده است.شیب عمومی زمین با وجود تنوع در جهت آن در حالت کلی به سمت شمال بوده که در نهایت به دره رود ارس ختم می شود.ازقلل و ارتفاعات قره داغ دراین منطقه می توان قله ۲۹۰۸متری گشت سر، ۲۶۰۰متری شیپور، ۲۷۶۱متری سایگرام و ۲۹۴۶ متری قندران باشی در جنوب و جنوب غربی شهر کلیبر را نام برد.
اقلیم
اقلیم عبارت از میانگین های شرایط جوی درازمدت، که خودمتأثر از عامل توپوگرافی، ارتفاع دوری ونزدیکی به دریا، عرض جغرافیایی و جریانات اتمسفروسیستمهای جوی میباشد.بررسی و شناخت وضعیت اقلیمی هر منطقه می تواند راهنمای مناسبی جهت استفاده از امکانات طبیعی محیط وکاهش اثرات نامطلوب آن و ایجاد شرایط راحت باشد.
الف:بارش
بارش های جوی شهرستان کلیبر ناشی از ورود توده هوایی مدیترانه است که از روی سوریه، لبنان و ترکیه عبور نموده و سپس آذربایجان را تحت تأثیر قرارمی دهدوباعث بارندگی و در مواردی کاهش شدید دما می گردد.ورود جریان هوایی اطلس شمالی نیز با سرمای شدید وبارش برف همراه است.سایر جریانات هوایی(جریان هوای سیبری، آسیای مرکزی، جریانات نواحی شمالی، تأثیر اندکی برروی بارشهای منطقه دارند.موقعیت جغرافیایی شهرستان کلیبروجهت گیری کوههای مرتفع که حاشیه جنوبی شهرستان را فراگرفته اندتأثیر مثبتی برمیزان بارش بخصوص در دامنه های شمالی قره داغ داشته است بطوری که ریزش های جوی مناسب دراین منطقه باعث شده جنگلهای ارسباران تشکیل شوند.بارندگی منطقه از شهریورماه شروع شده تا آبان ماه سیر صعودی داردو از آذرماه تا دی ماه سیر نزولی به خود می گیردواز بهمن ماه دوباره سیرصعودی می گیرد.ماههای فروردین واردیبهشت دوره پرباران شهرستان کلیبر است.پس از این دوره میزان بارندگی کاهش یافته ودرماههای تیرومرداد به حداقل می رسد.
ب: رطوبت
هوای منطقه کلیبراز رطوبت متوسط برخورداراست ومیزان آن درساعات شبانه روز فصول مختلف تفاوت زیادی دارد.متوسط رطوبت نسبی درساعات ۳۰/۶صبح در مدت ۴سال از حداقل۶/۵۹درصددر دی ماه تاحداکثر۶۸درصددرآذرماه در نوسان بوده است.متوسط رطوبت نسبی کلیبر۴۳/۶۴درصد می باشد
ج:دما
با توجه به مرتفع و کوهستانی بودن منطقه، شهرستان کلیبراززمستان سرد وتابستان معتدل برخوردار است.معدل ۴سال اخیر دما در شهرستان کلیبرنشانگر این است که سرما حدود پنج ماه از سال(آبان ماه تا اسفند ماه) رادربرمی گیرد.بهمن ماه با داشتن متوسط دمای۵/۲درجه سانتی گراد سردترین ماه سال و مرداد ماه با متوسط دمای ۱/۲۴ درجه سانتی گرادگرمتریم ماه سال می باشد.
ت: باد
بررسی جریان وزش باد به لحاظ جغرافیایی، سرعت و تعداد دفعات وزش نشان می دهد که بادهای محلی باشدت وضعف ازتمامی جهات به این منطقه وارد می شوند ولی بادهای غالب بیشتر از شمال غربی و جنوب غربی به شهرستان کلیبر می وزند.از آبان تا فروردین بادهای شدید با جهت جنوب غربی به منطقه واردمی شوندبیشتر جهت شمال غربی دارند.
۹-۲-۴- کاربری اراضی شهرستان کلیبروفعالیتهای کشاورزی
شناسایی کاربری اراضی از بخشهای مهم برنامه ریزی اصولی دریک حوزه جغرافیایی می باشد.شرایط طبیعی زمین مانند موقعیت قرارگیری، خصوصیت توپوگرافی(ارتفاع وشیب)نوع خاک، وضعیت پوشش گیاهی و گونه های متنوع آن، شرایط اقلیمی و صنایع طبیعی موجود از جمله عواملی هستند که نوع کاربری زمین را تعیین می کنند. از کل اراضی شهرستان کلیبر بیش از ۳۲ درصد یعنی بیشترین سهم از اراضی طبقه بندی شده در این سطح مربوط به جنگل(متراکم، نیمه متراکم، وکم متراکم) با ۸/۱۲۱۰۰۲هکتار می باشدو همچنین سهم اراضی مرتعی با ۵/۱۹۰۸۹۱هکتار۰۷/۵درصد از سطح شهرستان می باشدکه به عنوان یکی از مناطق کوهستانی و جنگلی در استان مشخص گردیده است.
جدول۴-۴:اطلاعات مربوط به انواع کاربری اراضی شهرستان کلیبر(اطلاعات مربوط به۱۳۸۸ می باشد)

لایه هکتار
جنگل(متراکم، نیمه متراکم، کم متراکم) ۸۲۴۵/۱۲۱۰۰۲
مراتع(متراکم، نیمه متراکم، کم متراکم) ۴۸۲۶/۱۹۰۸۹۱
اراضی کشاورزی(آبی، دیم، مخلوط) ۸۳۹/۵۶۰۶۳
اراضی بایر(بایر، شور، مرطوب) ۵۷۵۴۳/۵۶۰۱
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.