برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۴۷

میزان تولید شیرخام

۸۲۳۱۷۵

۳۴۰۰۴

۴

میزان تولیدتخم مرغ

۶۳۶۴۲

۵/۱۶۰

۳/۰

میزان تولید ماهی

۳۱۵۳

۲/۱۱۴

۶/۳

میزان تولید گوشت مرغ

۴۷۰۷۳

۶۲

۱/۰

منبع: سالنامه آماری استان
پرورش زنبور عسل جهت تولید عسل از دیر بازمورد توجه جمعی از مردم شهرستان کلیبر بوده است.وجود باغات متنوع و جنگل و مراتع وسیع در این شهرستان، پتانسیل مناسبی برای پرورش زنبور عسل فراهم آورده است در سال ۱۳۸۶ شهرستان کلیبر با ۳۷۶۷۶عدد کندوی مدرن و۸۸۸عدد کندوی بومی، ۴۷/۶ درصد کندوی استان و ۶۷/۹ در صد کل کندوهای مدرن استان را در خود جای داده بود واز این تعداد کندو حدود ۵۸۵۷۴۶تن عسل که حدود ۱/۸درصد عسل تولیدی استان بوده است استحصال گردید(حمزه زاده، ۱۳۸۹: ۱۰۱).
۱۰-۲-۴- میزان ورود گردشگر به استان و شهرستان کلیبر:
براساس آمارهای موجود در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، از اول سال ۱۳۹۱ تا آخر آذرماه همان سال تعداد۱۶۱۵۲۵۱۱نفر سفر به استان آذربایجان شرقی صورت پذیرفته است.و از این تعداد شهرستان کلیبرباداشتن ۹۵۶۰۰نفرگردشگر بعدازشهرهای تبریزومراغه در رتبه سوم دربین شهرستانهای استان قرارداردکه از این تعداد ۴۵درصد ازشهر تبریز، ۳۰ درصد ازخارج از استان و۲۴ درصد ازشهرهای دیگر استان و ۱درصد از گردشگران خارجی بوده است.
۳-۴- یافته های برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر
قبل از مراجعه به کارشناسان ومسئولین شهرستان، مطالعات به صورت کتابخانه ای صورت گرفت و تحقیقات و پایان نامه های معتبر که به موضوعات مشابه این پایان نامه پرداخته بودند بویژه تحقیقاتی که در محدوه منطقه مورد مطالعه صورت گرفته بود،مطالعه شد واین باعث بوجود آمدن سؤالات وتصورات وایده های متعددی در ذهن محقق شد وراه را برای طی مسیرتحقیق هموار کرد ونیز باعث شدتا بتوانیم در مراجعه به جامعه آماریمان ازتسلط خوبی بر موضوع برخوردار باشیم.بدین ترتیب مطابق جدول زیرمراحل تدوین استراتژی های اکوتوریسم شهرستان کلیبررا به ترتیب ذکر شده انجام دادیم. لازم به یادآوری است که همه این مراحل(استخراج وارزیابیSWOT، تدوین والویت بندی راهبردهای اکوتوریسم شهرستان کلیبر) با همکاری مسئولین ادارات(که در فصل سوم ذکرشده است) وکارشناسان گردشگری(همان مسئولان یا کارمندان ادارات ویا اساتید وارد به امر گردشگری) منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است.
جدول۴-۷:مراحل برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر

مرحله ورودی – بررسی عوامل داخلی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر و تشکیل ماتریس(IFE) با ضرایب و رتبه بندی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است