استراتژیهای رقابتی – تهاجمی(SO)

استراتژیهای بازنگری(WO)

O1- همسایگی با منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و کشور آذربایجان و ارمنستان
O2- قرار گرفتن شهرستان در محور گردشگری و تاریخی
O3- وجود بخش اعظم ذخیره گاه زیست کره ارسباران در منطقه
O4- جایگاه مناسب منطقه برای ترانزیت کالا و مسافر(درحاشیه مرزی)
O5- ایجاد واجرای طرح ارتقای منطقه حفاظت شده ارسباران به پارک ملی
O6- حفاظت از گونه های گیاهی وجانوری متنوع ونادر منطقه حفاظت شده
O7- قابلیت بالای منابع و استعدادهای اکولوژیکی منطقه
O8- قالی و ورنی های متنوع و رنگارنگ به عنوان یادگارسفر
O9- معرفی محصولات و تولیدات کشاورزی این منطقه و بازاریابی آنها
O10- ثبات سیاسی کشور

– تبدیل منابع طبیعی به جاذبه های گردشگری باتوجه به رویکرد پایداری
– فراهم کردن زمینه های تسهیل عبورومرورافرادبه کشورهای همسایه وبرعکس
– ارتقای منطقه حفاظت شده ارسبارن به پارک ملی
– ایجاد نمایشگاههای منطقه ای و ملی وفراملی(بامشارکت کشورهای همسایه منطقه مورد مطالعه) وتهیه وتوزیع احکام تبلیغاتی به منطقه درجهت معرفی جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی
– تهیه ونمایش فیلم مستند ازحیات وحش جنگلهای ارسبارن جهت معرفی وجذب اکوتوریست
– ایجاد مؤسسات علمی و پژوهشی وحمایت ازآنها جهت استفاده ازتوان اکولوژیکی منطقه، بهره برداری وتوسعه گیاهان دارویی واستخراج دیگر استعدادهای طبیعی
– برقراری همکاری و تعامل با کشورهای همسایه جهت ایجاد مکانهای تفریحی، گردشگری و فرهنگی درمرزهای مشترک
– فراهم کردن زمینه های استفاده از اسب وقاطر ودرشکه جهت رفت وآمد در داخل جنگل و مناطق حفاظت شده وپرهیز از بکارگیری ماشین برای عبور و مرور
– ایجاد بازارچه های فصلی جهت معرفی صنایع دستی ومحصولات وفراورده های محلی و طبیعی
– توسعه زیرساختها و خدمات رفاهی مربوط به آبگرم های طبیعی-درمانی ومعرفی و تبدیل آنها به مناطق گردشگری ملی و فراملی
– برگزاری مسابقات ورزشی متناسب باویژگیهای طبیعی همچون کوهنوردی،سنگ نوردی،دوچرخه سواری ،اسکی و

– ایجاد بسترهای لازم جهت بسیج مردم ودولت برای اجرای طرح های گردشگری
– بکارگیری محیط بانان حرفه ای وتوسعه تجهیزات حفاظت محیطی
– بازنگری درقوانین اداری ومشخص کردن متولیان گردشگری وتفکیک وظایف هریک ازآنها درامر گردشگری
– ایجاد زیرساختهای گردشگری درمناطق دارای جاذبه های گردشگری
– توجه به مشارکت مردم وتشویق آنهادر امر گردشگری
– توجه به زیرساختهای محیطی و کالبدی وتسهیلات و خدمات نیازمند بهبود وبهره گیری منطقی ازآن
– توسعه زیرساختهای ارتباطی بین منطقه آزادارس ومنطقه ارسباران
– برقراری تعامل و همکاری بین مسئولان منطقه آزاد ارس و شهرستان کلیبر

تهدیدها(T)

استراتژیهای تنوع(ST)

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.