برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۶۸

استراتژیهای تدافعی(WT)

T1- استمرار تحریم های بین المللی علیه کشورمان
T2- عدم تدوین برنامه جامع و آشنایی گردشگران در استفاده از طبیعت
T3- نبود عزم ملی درتوسعه گردشگری
T4- گرایش مهاجرت روستاییان به شهرها
T5- دید سیاسی به امر گردشگری بدلیل وجود قلعه بابک در شهرستان
T6- تخریب جنگلهای ارسباران بدلیل جاده سازی وبدون توجه به توسعه پایداروچرای بی رویه دام در مراتع ارسباران و شکارغیر مجاز حیوانات
T7- عدم تشویق وایجاد انگیزه برای جذب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در منطقه
T8- عدم وجود مسئولان دلسوز و کارشناس به امر گردشگری
T9- افزایش نرخ تورم
T10- افزایش بیکاری

– ارتقای توان گردشگری از طریق ایجاد اشتغال، گسترش زیرساختها و امکانات اولیه در کانونهای گردشگری شهرستان
– برگزاری کلاسهای آموزشی صنایع دستی بویژه صنایع بومی وتلاش درجهت تجاری سازی و معرفی آن در داخل و خارج
– آموزش و توجیه مردم دربرخورد با طبیعت وحیوانات بویژه حیوانات کم یاب ومشخص کردن محدوده شکارممنوع
– اعمال راهکارهای حمایتی و تشویقی در احداث تفرجگاها و توسعه طبیعت گردی بارعایت مسائل زیست محیطی
– توجه به رویکردهای پایداری درفعالیتهای کشاورزی و دامداری وافزایش کنترل ونظارت برجنگلهاومراتع
– تغییر نوع نگاه به امر گردشگری از دید سیاسی وامنیتی به دید اقتصادی وعلمی-فرهنگی
– تعیین محدوده چرای دام و شکار مجازوبرخورد جدی با چرای مراتع وشکارغیرمجازحیوانات با استفاده از نیرویهای مردمی وبخش خصوصی
– تقویت گردشگری در میان مردم محلی و استفاده از تجارب آنان به عنوان راهنمایان طبیعت گردی
– اعمال مدیریت پایدار توریسم در ناحیه تفرجگاهی برپایه تمایلات و خواسته های بازدیدکنندگان مقیم
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت های عمرانی و انسانی به منظورپیاده سازی رهیافت سبز

– تلاش در جهت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای مربوط به گردشگری
– اهتمام در شناسایی، حفاظت، پژوهش،احیاء ،بهره برداری و معرفی میراث فرهنگی واستعدادهای طبیعی وایجاد هماهنگی بین آنها
– ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی گردشگری ونصب تابلوهای راهنما درمسیرهای منتهی به جاذبه های گردشگری
– توسعه زیرساختهای گردشگری وراههای منتهی به جاذبه های طبیعی بارعایت نکات زیست محیطی
– اعمال امتیازات مالی جهت ترغیب سرمایه گذاران خصوصی به سرمایه گذاری دربخشهای زیرساختی
– بازنگری و تدوین قوانین و مقررات در جهت آموزش و آشنایی مدیران با مدیریت گردشگری و جذب نیروی متخصص در حوزه گردشگری
– توسعه مسیرهای طبیعت گردی و نصب تابلوهایی با علائم و جملات اخلاقی متناسب با اهداف طبیعت گردی پایدار
– ایجاد واحدهای اقامتی در حاشیه مجاز/ قانونی کوهستانها وجنگل ها ورودخانه هاجهت استراحت اکوتوریست ها وگردشگران بارعایت مسا ئل زیست محیطی
– تشویق مردم به مشارکت در جهت توسعه زیر ساختها، تجهیزات و تسهیلات مختلف گردشگری
– توجه به بخش خصوصی و استفاده از حمایت های این بخش برای سرمایه گذاری دراکوتوریسم منطقه
– توجه به مسائل زیست محیطی ورعایت آن در اجرای طرح های عمرانی
– افزایش سطح حفاظت منطقه از طریق ظرفیت سازی نیروی انسانی و تجهیزات حفاظتی
– جلو گیری از تردد دامداران و عشایر به ییلاق و قشلاق از داخل منطقه حفاظت شده ارسباران ومشخص کردن مسیرتردد آنهابارعایت مسائل زیست محیطی
– توسعه مسیرهای پیاده روی وافزایش ایمنی وسرویس دهی آنهاوجلوگیری از ترددماشین های مولد آلودگی در مسیرهای منتهی به مناطق حفاظت شده وجاذبه های جنگل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.