برنامه ریزی و کنترل پروژه//پایان نامه بهینه‌ سازی زمان و الگوریتم ژنتیک

مدل های رایج در برنامه ریزی و کنترل پروژه

2-5-1-1- مدل های با محدودیت زمانی

در بسیاری از پروژه ها به دلایل مختلف، ممکن است تاریخ تکمیل، تعیین شده باشد یا رعایت زمان محاسبه شده از مسیر بحرانی، مهمترین دلمشغولی برنامه ریزان پروژه باشد. در چنین مدل هایی در بررسی کلاسیک فرض می شود که میزان نامحدودی منبع در اختیار است و کوشش می شود که با برنامه ریزی مناسب فعالیت ها، منابع به روش بهینه ای مورد استفاده قرار بگیرند. در چنین مدلی هدف، عبارت از تعیین برنامه زمان بندی بهینه است به نحوی که با امکان پذیر نمودن اجرای پروژه در تاریخ تعیین شده، میزان اضافه هزینه در مقایسه با یک تخصیص مسطح در حداقل مقدار ممکن باشد.

2-5-1-2- مدل های با محدودیت مالی

در این مدل عامل مزان نامحدود بوده و عامل قابل تغییر، بودجه قابل مصرف برای تکمیل پروژه در تاریخ تعیین شده است. در این مدل به عکس مدل قبلی، عامل زمان قابل تغییر بوده، در عوض منابع قابل دسترسی برای تکمیل پروژه محدود است. در چنین مدلی هدف یافتن بهترین ترکیب فعالیت است، به صورتی پروژه در زودترین تاریخ ممکن قابل تکمیل شدن باشد ولی میزان استفاده از هیچ منبعی از حداکثر مقدار تعیین شده برای آن منبع، تجاوز ننماید.

2-5-1-3- مدل های بدون محدودیت در زمان و هزینه

در شرایطی ممکن است تعیین زمان مناسب برای تکمیل پروژه به عهده برنامه ریز گذاشته شده باشد. به این معنی که با صرف هزینه ای مناسب برای اجرای پروژه موافقت شده باشد ولی تعیین میزان هزینه و در نتیجه تعیین تاریخ مشخصی برای تکمیل که به ازای آن، این هزینه صرف خواهد شد به عهده برنامه ریزی گذاشته شده باشد. در این شرایط، عاملی که باید به حداقل برسد، جمع هزینه های پروژه است. در صورتی که پروژه را در زمانی طولانی انجام دهند، هزینه های مربوط به سرمایه در بند، جریمه تاخیر و بسیاری هزینه های غیر مستقیم دیگر، افزایش خواهند یافت. در مقابل در صورتی که زمان پروژه بیش از اندازه کوتاه شود، هزینه های مستقیم مربوط به استفاده از منابع زیاد خواهند بود. در بین این دو حد، زمان های بسیار کوتاه و بسیار بلند، زمانی بهینه برای انجام پروژه وجود خواهد داشت که به ازای آن جمع هزینه ها در حداقل ممکن خواهد بود. در این مدل هدف تعیین زمان اقتصادی برای اجرای پروه است که به ازای آن جمع هزینه های مستقیم وغیر مستقیم در حداقل ممکن باشد.

به چند دلیل این مدل در روش های جدید برنامه ریزی و کنترل پروه مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. اول به دلیل بی توجهی طی سال های گذشته و موجود نبودن روابط ریاضی و مقادیر کمی مناسب برای مفاهیم کیفی و انتزاعی موجود در این مدل، به عبارت دیگر هنگامی که دو برنامه متفاوت با دو زمان و هزینه متفاوت برای یک پروژه وجود داشت، امکان مقایسه کاملاً دقیق بین این دو جواب مساله وجود نداشت. مشکل دیگر آن بود که اصولاً به جز روش سعی و خطا و بررسی های فردی، روش مدون دیگری برای تولید جواب های برنامه های مختلف برای یک پروژه وجود نداشت.

این روزها با ارائه الگوریتم های گوناگون برای تولید جواب های مختلف و معیارهای مختلف برای مقایسه این جواب ها و همین طور پیچیده تر شدن رقابت اقتصادی و نیاز به جواب های بهینه برای یک پروژه، این مدل یا رویکرد به برنامه ریزی و کنترل پروژه اهمیت بیشتری یافته است. دیگر تنها تحلیل برنامه ریزها، درباره مسیر بحرانی نیست، بلکه برنامه ریزها تمایل دارند برنامه هایی با مدت زمان ها و هزینه های متفاوت را ببینند و با توجه به محدودیت های واقعی منظور نشده در مدل، جواب مناسب پروژه را انتخاب کنند.

کوشش های جدید دانشمندان در این حیطه، بیشتر در این زمینه متمرکز شده است تا روش های مناسب تری برای تولید جواب ها یا مقایسه ارزش های جواب ارائه دهند که با صرف زمان کمتر نتایج بهتری را به دست دهد.