تاثیر تیمار روغن سویا بر جذب رطوبت و خواص مکانیکی تخته فیبر- …

۵-۱-۲- اثر روش تیمار بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی نمونههای آزمونی…………………………….۴۷
۵-۱-۳- اثر دما تیمار بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی نمونههای آزمونی………………………………..۴۸
۵-۱-۴- اثر زمان تیمار بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی نمونههای آزمونی……………………………..۴۸
۵-۲- پیشنهادات …..۴۹
منابع
فهرست منابع ۵۰
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ‏۱ ۱: مشخصات روغن سویا ۹
جدول ‏۳‑۱: ویژگیهای روغن سویا ۱۶
جدول ‏۳‑۲: شرایط متغیرهای روش، دما و زمان در تیمارهای مختلف ۱۹
جدول ۴-۱: : درصد افزایش وزن نمونههای آزمونی ۲۶
جدول ۴-۲: :میانگین نتایج اثر روش تیمار بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی نمونههای آزمونی ۲۸
جدول ‏۴-۳: نتایج تجزیه واریانس متغیرهای مختلف بر روی جذب آب چندسازه ۲۸
جدول ۴-۴: :میانگین نتایج اثر دما تیمار بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی نمونههای آزمونی ۳۴
جدول ‏۴-۵: نتایج تجزیه واریانس متغیرهای مختلف بر روی جذب آب چندسازه ۳۴
جدول ۴-۶::میانگین نتایج اثر زمان تیمار بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی نمونههای آزمونی ۴۰
جدول ‏۴-۷: نتایج تجزیه واریانس متغیرهای مختلف بر روی جذب آب چندسازه ۴۰
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ‏۱‑۱: واکنش اسیدچرب اشباع نشده بااکسیژن ۶
شکل ‏۳‑۱: الف) ظرف آلمینیومی(تیمار تحت فشار اتمسفر)، ب) سیلندر اشباع(تیمار به روش اشباع تحت خلا) ۱۷
شکل ‏۳‑۲: دستگاه اندازهگیری مقاومت به خمش ۲۱
شکل ‏۳‑۳: دستگاه اندازهگیری مقاومت به ضربه ۲۲
شکل ۴-۱: میزان جذب روغن نمونههای آزمونی تیمارهای انجام شدIه………………………………….۲۷
شکل ‏۴‑۲: اثر روش تیمار بر روی میزان جذب آب بعد از ۲ ساعت ۲۹
شکل ‏۴‑۳: اثر روش تیمار بر روی میزان واکشیدگی ضخامت ۳۰
شکل ‏۴ ۴: اثر روش تیمار بر مدول الاستیسیته ۳۱
شکل ‏۴‑۵: اثر روش تیمار بر مقاومت خمشی ۳۲
شکل ‏۴‑۶: اثر روش تیمار بر مقاومت به ضربه ۳۳
شکل ‏۴‑۷: اثر دمای تیمار بر جذب آب ۳۵
شکل ‏۴‑۸: اثر دمای اشباع بر واکشیدگی ضخامت ۳۶
شکل ‏۴‑۹: اثر دمای تیمار بر مدول الاستیسیته ۳۷
شکل ‏۴‑۱۰: اثر دمای تیمار بر مقاومت خمشی ۳۸
شکل ‏۴‑۱۱: اثر دمای اشباع بر مقاومت به ضربه ۳۹
شکل ‏۴‑۱۲: اثر زمان تیمار بر میزان جذب آب ۴۱
شکل ‏۴‑۱۳: اثر زمان تیمار بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت غوطهوری در آب ۴۲
شکل ‏۴‑۱۴: اثر زمان تیمار بر مدول الاستیسیته ۴۳