دسترسی به منابع مقالات : تاثیر تیمار روغن سویا بر جذب رطوبت و خواص مکانیکی تخته فیبر- قسمت ۴

لوبیای روغنی سویا از دانه های مهم روغنی به شمار می رود و بر اساس بسیاری از مدارک و شواهد ۲۸۰۰ سال قبل از میلاد در چین کشت می شده و به عنوان گیاهی مقدس مطرح بوده است و حال حاضر نیز بالاترین میزان تولید در جهان را به خود اخصاص داده است. در سال ۲۰۰۸ میزان تولید سویا ۲۴۰۸۷۰۰۰۰ تن و میزان تولید روغن حاصل از آن ۳۸۷۹۰۰۰۰ تن بود. در سال ۲۰۰۸ تولید روغن سویا بعد از روغن پالم در مقام دوم جهان قرار داشت. در ایران بالاترین سطح زیر کشت مربوط به استان گلستان و حدود ۵۵۰۰ هکتار در سال ۸۷ میباشد. دانه سویا حاوی پروتئین ، چربی ، هیدرات کربن و عناصر معدنی است. پروتئین و چربی (لیپید) قسمت اعظم ارزش سویا را شامل شده و در حدود ۶۰ درصد ترکیبات دانه را تشکیل می دهند.میزان ترکیبات دانه سویا به شدت تحت تأثیر شرایط آب و هوایی و رقم آن قرار دارد. سویا حاوی ۲۱-۱۸ درصد روغن، ۴۲-۳۸ درصد پروتئین، ۱۵ درصد قند نامحلول، ۱۵ درصد قند محلول و ۱۴ درصد رطوبت خاکستر و غیره میباشد(میرزایی،۱۳۸۳).
این روغن به طور عمده حاوی اسیدهای چرب غیراشباع است. در جدول زیر ترکیب اسیدهای چرب این روغن ذکر شده است:
جدول ‏۳‑۱: مشخصات روغن سویا

میزان(%) اسید چرب
۷ تا ۱۴ پالمتیک اسید
۳ تا ۶ استئاریک اسید
۱۸ تا۲۶ اولئیک اسید
۵۰ تا ۵۷ لینولییک اسید
۶ تا ۹ لینولنیک اسید

به طورکلی روغنهای گیاهی که حاوی درصد بالایی لینولئیک و اسید لینولنیک که اسیدهای چرب غیر اشباع هستند، را میتوان به عنوان روعن خشک شونده نام برد. روغن سویا، روغن نیمه خشک شونده است و بسیار کندتر از روغنهای خشک شونده مانند برزک خشک میشوند ولی فیلم با وامتر و با ثبات بیشتری تشکیل میدهد(پوت[۶]،۲۰۰۱ )
فصل دوم
سابقه تحقیق
۲- سابقه تحقیق
کاودر و همکاران(۲۰۱۰)، به بررسی ویژگیهای تخته فیبر دانسیته متوسط با بخار روغن آفتابگردان پرداختند. این تیمار در دمای ۲۲۰ درجه سانتیگراد و در بازده زمانی ۱۰ و ۲۰ دقیقه انجام پذیرفت. نتایج حاکی از کاهش واکشیدگی ضخامت، جذب آب و همچنین مقاومت خمشی با افزایش زمان تیمار بود.
ساچلند و وودسون(۱۹۸۷)، غوطهوری تخته فیبر داغ را در روغنهای گیاهی و تیمار حرارتی پس از آن را عاملی برای کاهش واکشیدگی ضخامت و افزایش ثبات ابعاد دانستند.
اسدی خرم آیادی(۱۳۹۱)، با بررسی اثر تیمار روغن سویا بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش نشان داد که با افزایش زمان تیمار خواص مکانیکی افزایش و جذب رطوبت کاهش مییابد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.