تاثیر تیمار روغن سویا بر جذب رطوبت و خواص مکانیکی تخته فیبر- قسمت …

چهره و همکاران(۱۳۹۱)، به بررسی ثبات ابعادی گونه صنوبر تیمار شده با روغن کلزا در دمای ۲۲۰،۱۸۰و۲۲۰ درجه سانتیگراد در مدت ۲ و ۴ ساعت پرداختند. نتایج این بررسی حاکی از کاهش میزان جذب آب نسبت به نمونههای شاهد بود.
وانگ و کوپر(۲۰۰۵) اثر انواع روغن، دما و مدت زمان تیمار را بر روی چوب نوئل سفید مورد بررسی قرار دادند و متذکر شدند که با افزایش دمای تیمار و زمان آن، ویژگیهای رطوبتی چوب بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته و نتایج بهتری حاصل میگردد.
تنعمی و همکاران(۱۳۹۱) اثر تیمار روغن گرمایی را بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی چوب راش را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش که در دماهای ۲۰۰، ۲۳۰ و ۲۶۰ درجه سانتیگراد به مدت
۳۰دقیقه در روغن آفتابگردان انجام شد، دریافتند که تیمار روغن گرمایی سبب کاهش معنیدار جذب آب و واکشیدگی ضخامت شده و همچنین با افزایش دمای تیمار ویژگیهای مکانیکی(خمش و ضربه) کاهش مییابد.
بزیار(۲۰۱۲) ویژگیهای فیزیکی چوب صنوبر تیمار شده با روغن برزک را مورد بررسی قرار داد. این تحقیق در سه دما ۱۹۰، ۲۰۵ و ۲۲۰ درجه سانتیگراد و دو زمان ۵/۴ و ۶ ساعت انجام شد. افزایش زمان تیمار در این بررسی اثر معناداری نداشته ولی اثر افزایش زمان دما بر ویژگیهای رطوبتی چوب صنوبر معنیدار بوده است.
عبده و همکاران(۱۳۸۶)به بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی گونه نراد تیمار حرارتی شده در روغن سویا پرداختند. این تیمار در دماهای ۲۰۰ و ۲۳۰ درجه سانتیگراد و مدت زمان ۱، ۳ و ۵ ساعت انجام شد. نتایج حاکی از افزایش ثبات ابعاد و کاهش خواص مکانیکی با افزایش دما و زمان تیمار میباشد.
تجراسما و همکاران(۲۰۰۵) در تحقیقی به بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی چوب کاج اسکاتلندی و صنوبر تیمار شده با روغن کلزا و برزک پرداختند. نتایج این تحقیق گویای بهبود MOE و خواص فیزیکی چوب تیمار شده با روغن و کاهش MOR بود.
مانول و مناکدا(۲۰۰۸) اثر تیمار روغن داغ را بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب بامبو فیلیپینی را بررسی کردند. تیمار با دمای ۱۶۰ و ۲۰۰ درجه سانتیگراد و مدت زمان ۲۰ و ۱۲۰ دقیقه نشان میدهد که خواص جذب آب و واکشیدگی ضخامت بهبود یافته اما مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی کاهش مییابد.
دوبی(۲۰۱۰) گونهی کاج را در روغن برزک با دماهای بین ۲۲۰-۱۶۰ درجه سانتیگراد تیمار کرده و شاهد کاهش خواص مکانیکی و بهبود ثبات ابعادی بوده است.
سلیم(۲۰۱۰) اثر تیمار حرارتی با روغن را بر خواص فیزیکی چوب بامبو در دو دوره زمانی ۳۰ و ۶۰ دقیقه و در سه دمای ۱۴۰، ۱۸۰ و ۲۳۰ درجه سانتیگراد بررسی کرد. نتایج حاکی از افزایش ثبات ابعادی و کاهش واکشیدگی حجمی با افزایش زمان تیمار بود.
بک و نمس(۲۰۱۲) به بررسی تیمار روغن داغ نمونههای چوب صنوبر در روغن آفتابگردان در دماهای ۱۶۰ و ۲۰۰ درجه سانتیگراد و ۳ بازده زمانی ۲، ۴ و ۶ ساعت پرداختند. نتایج کاهش مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری و مقاومت به ضربه افزایش دما و زمان تیمار و همچنین افزایش واکشیدگی حجمی را نشان میداد.
اویمی و همکاران(۲۰۰۸) به بررسی مقدار جذب روغن سویا، زاویه ترشوندگی، جذب آب و خواص تورم در نمونههای کاج و صنوبر که در دمای ۲۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت در روغن سویا تیمار شده بودندپرداختند. که نتایج حاکی از کاهش رفتار آبدوستی و افزایش تبات ابعادی بود.
پن و همکاران(۲۰۱۰) به بررسی مقاومت در برابر آب و برخی خواص مکانیکی تخته فیبر ساخته شده از کاه برنج که تحت تاثیر تیمار حرارتی قرار گرفته بود، پرداختند. این بررسی در ۴ دمای ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۵ و ۲۱۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۹۰ دقیقه صورت گرفت و مشخص شد که این تیمار واکشیدگی ضخامت را به طور قابل ملاحظهای کاهش داده و همچنین موجب کاهش چشمگیر برخی خواص مکانیکی با افزایش دما از ۱۲۰ به ۲۱۰ درجه سانتیگراد بود.
آیریلمیس و وینادی(۲۰۰۸) به بررسی تاثیر تیمار حرارتی بر خواص سطحی، زاویه تر شوندگی و چسبندگی داخلی MDF پرداختند. این تیمار در سه دمای ۱۷۵، ۲۰۰ و ۲۲۵ درجه سانتیگراد و در دو بازده زمانی ۱۵ و ۳۰ دقیقه انجام شد. این پژوهش نشان داد با افزایش زمان و دمای تیمار، سطح تختهها نرمتر شده و زاویه ترشوندگی افزایش مییابد.
بونیگوت و همکاران(۲۰۱۱) بر روی ویژگیهای تخته فیبر دانسیته متوسط اصلاح شده با تیمار حرارتی کار کرده و تاثیر مثبت دمای تیمار را بر واکشیدگی ضخامت تخته فیبر گزارش دادند.
فصل سوم
مواد و روش‌ها

مواد و روش ها

 
مواد
موارد مورد استفاده در این تحقیق به شرح زیل میباشد:
 
 
روغن سویا
روغن خام استفاده شده در این تحقیق از کارخانه سویا بین گلستان واقع درکیلومتر ۷ جاده گنبد خریداری شده که ویژگیهای این روغن در جدول زیر ذکر شده است(فرهنگ مهر،۱۳۸۸):
جدول ‏۳‑۱: ویژگیهای روغن سویا

ردیف ویژگی میزان
۱ اسیدیته ۲