Capital charge: سرمایه * هزینه سرمایه
Factor inputs: هزینه های عملیاتی + هزینه بهره
این مدل برگرفته از مقاله یانگ تان و کریستس فلوروس (۲۰۱۳) می باشد.
*نحوه محاسبه هزینه سرمایه:
هزینه کل سرمایه شرکت ، برابر است با میانگین موزون هزینه منابع مختلف وجوه مورد استفاده شرکت و ضریب (وزن) هر منبع نسبت به ساختار سرمایه شرکت محاسبه شده است . روش محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه به شرح فرمول زیر می باشد:
میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت در طی دوره مورد بررسی = WACC[6]
نرخ موثر بدهی شرکت طی دوره مورد بررسی = kd
هزینه سهام عادی شرکت طی دوره مورد بررسی = ke
میانگین کل بدهی شرکت (ارزش دفتری) طی دوره مورد بررسی = D[7]
میانگین حقوق صاحبان سهام عادی(ارزش دفتری) شرکت طی دوره مورد بررسی = S[8]
سود خالص: سود معیار خلاصه ای از عملکرد شرکت است که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه گیری می شود. از آنجا که سود توسط عده زیادی از استفاده کنندگان به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می شود اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال از سود برای برنامه پاداش دهی به مدیران اجرایی˓ در قراردادهای بدهکاران و همچنین برای تصمیم گیری اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران استفاده می شود. استفاده کنندگان صورتهای مالی استفاده های گوناگونی از سود می کنند. آنها می توانند عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند˓ توان سودآوری شرکت را در یک افق طولانی مدت ارزیابی کنند˓ سودهای آتی را پیش بینی کنند و مخاطرات سرمایه گذاری در شرکت یا اعتباردهی به آن را برآورد کنند.(طالب نیا ، ۸۹). سود خالص ماهانه که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت از بورس اوراق بهادار استخراج شده است.
۱-۸-۲ متغیرهای مستقل
نوسانات بازار سهام : نوسانات˓ معیاری برای تغییر قیمت یک ابزار مالی در طول زمان است. به عبارتی نوسانات˓ اشاره به میزان عدم قطعیت و یا خطر در مورد اندازه تغییرات در ارزش یک ورقه بهادار دارد. نوسانات بالاتر به این معنی است که ارزش یک برگ ورقه بهادار می تواند به طور بالقوه ای دامنه ای وسیع از ارزشها را در بر گیرد. این بدان معنی است که قیمت اوراق بهادار در زمانی کوتاه می تواند به طوری چشمگیر در هر جهتی تغییر نماید و نوسانات پایین تر به این معنی است که ارزش یک ورقه بهادار به طوری چشمگیر نوسان ندارد و تغییرات در ارزش با سرعتی ثابت در طول زمان به وقوع می پیوندد. این متغیر از تقسیم بازده ماهانه سهم بر بازده ماهانه بازار بدست می آید.(تیلور̨۲۰۰۱[۹])
رشد تولید ناخالص ملی : یکی از مقیاس‌های اندازه گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود. در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند(میشیکین[۱۰]̨۱۹۹۱). این متغیر از سایت بورس استخراج می شود.
اندازه شرکت : که با لگاریتم گرفتن از کل دارایی های شرکت بدست می آید.
۱-۹ روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن
گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای صورت خواهد گرفت. بدین ترتیب که در بخش پیشینه پژوهش پژوهش های انجام گرفته در زمینه موضوع پژوهش از کتب˓ مقالات معتبر و مجلات علمی و پژوهشی˓ پایان نامه های دانشجویی و سایتهای اینترنتی معتبر گردآوری و مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در فصل سوم نیز برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام پژوهش از سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران˓ بانکهای اطلاعاتی از قبیل نرم افزار ره آورد نوین و تدبیرپرداز˓ سایت بورس˓ ایران تحلیل˓ rdis (www.rdis.ir) و دیگر سایتهای معتبر استفاده خواهد شد.
بخش کتابخانه ای شامل کتاب مقالات معتبر˓ مجلات˓ منابع اینترنتی و غیره خواهد بود.
۱-۱۰ روشهای تحلیل داده ها
برای تحلیل کلیت الگوی رگرسیونی از آماره F و برای معناداری ضرایب پارامترهای الگوی رگرسیون از آماره t استفاده می شود. برای انجام پژوهش ابتدا داده های جمع آوری شده در صفحه اکسل وارد می شوند و محاسبات اولیه مورد نیاز انجام خواهد گرفت. سپس˓ تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از مدلهای رگرسیون چند متغیره و روش آماری [۱۱]GMM انجام می شود.
۱-۱۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
جامعه این رساله تمام شرکتهای سیمانی که سهامشان در بورس معامله می شود و با توجه به محدودیت های موجود و بر اساس روش حذف سیستماتیک خواهد بود.

  1. اطلاعات کامل هر یک از شرکتهای مورد مطالعه طی قلمرو زمانی پژوهش موجود باشند.
  2. شرکتها در طول دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند.
  3. پایان سال مالی شرکتهای مورد مطالعه ۲۹ اسفند ماه باشد.
  4. توقف معاملاتی بیش از ۳۰ روز نداشته باشند.

۱-۱۲ ساختار کلی پژوهش
در فصل اول کلیات پژوهش شامل تعریف موضوع˓ بیان مسئله˓ هدف و دلایل انتخاب موضوع˓ اهمیت پژوهش˓ فرضیات پژوهش˓ قلمرو پژوهش˓ تعاریف عملیاتی متغیرها˓ جمع آوری اطلاعات و محدودیتهای پژوهش بیان شده است.
در فصل دوم˓ مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه شده است. این فصل دارای دو بخش است. بخش نخست در ارتباط با مبانی نظری پژوهش شامل تعریف و توضیح نوسانات بازار و بررسی چند پژوهش انجام گرفته در این زمینه و بحث با مدلسازی نوسانات و ویژگی های آماری بازده سهام (به عنوان معیاری برای نوسانات بازار سهام) می باشد.در بخش دوم که شامل پیشینه پژوهش است پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه به ترتیب سال انجام ارائه شده است. نهایتا˓ این فصل نیز با مدلی مفهومی و جمع بندی و خلاصه مطالب به اتمام می رسد.
در فصل سوم˓ روش انجام پژوهش مطرح شده است. ابتدا˓ فرضیات پژوهش به همراه بیان آماری آنها بیان شده است. سپس جامعه آماری˓ منابع تهیه داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل آماری و روش آماری مورد استفاده برای تحلیل آنها مطرح شده است.
در فصل چهارم˓ یافته های حاصل از تحلیل آماری ارائه شده است. پس از بیان آماری فرضیات نتایج تحلیل آماری هر فرضیه در جداولی به صورت خلاصه و بر مبنای سال به سال تبیین شده است.
در فصل پنجم˓ ابتدا˓ خلاصه ای از پژوهش بیان شده است. در پی آن نتایج آزمون فرضیات بیان شده است و سپس نتیجه گیری کلی از پژوهش˓ محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج و پیشنهادات برای پژوهش های آتی بیان شده است.
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ بخش اول : مبانی نظری

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir