که K پارامتر ˓b(l) وقفه چندجمله ای با درجه q و uمولفه خنثی مباشد.
تمرکز آزمونهای تجربی در این مطالعه بر پایه واریانس بازدهی به شرط آگاهی از متغیر ترکیبی nمی باشد و به علت اینکه معمولا قابل مشاهده نیست یک متغیر جایگزین نیاز می باشد. در مطالعه لامورکس و لاستراپس حجم معاملات vبه عنوان جانشین nدر نظر گرفته شده است . معاملات به شکل زیر بر پایه مدل گارچ تخمین زده شده می شوند.
R= µ t-1 + ɛt
ɛ| (v, ɛt-1 , ɛt-2 , … ) ˷ N (0 ,ht)
h= ɑ۰ + ɑ۱ (L) ɛ۲t-1 + ɑ۲ (L) ht-1 + ɑ۳ vt
بر اساس مدل ترکیبی ارائه شده در قسمت بالا باید ۰˃ɑ۳ باشد. علاوه بر آن در حضور حجم معاملات و ۰˃ɑ۳ , ɑ۱ ˓ ɑ۲ کوچک و از لحاظ آماری بی معنی خواهند بود اگر حجم معاملات خود همبستگی پیاپی داشته باشد.
نتیجه ای که از پژوهش لامورکس و لاستراپس گرفته شد این بود که می توان به طور موقتی از حجم معاملات روزانه به عنوان متغیر جانشین برای ورود ااطلاعات استفاده نمود. مدل آنها نشان داد که پدیده ARCH اگر حجم معاملات به عنوان توضیح دهنده نوسان بازده سهام مورد توجه قرار گیرد تمایل به از بین رفتن دارد. چون حجم معاملات به عنوان یک جانشین می تواند توضیح دهنده غیر نرمال بودن باشد.
۲-۲-۱-۱ پژوهش های خارجی
۲۲-۱-۱-۱ تیموثی برایلسفورد [۹۵](۱۹۹۴)
در این مطالعات تحلیل تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده سهام در بازار استرالیا مورد آزمون قرار گرفته است.داده های این پژوهش شامل شاخص کلی بازار استرالیا برای دوره زمانی ۲۴ آوریل ۱۹۸۲ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ بود و آنها به بررسی روابط همزمان و نوسانات شرطی پرداخته اند و نتیجه گرفته اند که یک رابطه مثبت بین حجم معاملات و تغییر قیمت وجود دارد و فرضیه ترکیب توزیع ها را تاکید کردند.
۲-۲-۱-۱-۲ لقمان گاندوز و عبدالناصر حاتمی [۹۶](۲۰۰۰)
در این مطالعات به بررسی ارتباط پویا بین قیمت سهام و حجم یا نسبت معاملات بازار برای ۵ مهم اروپای شرقی پرداختند. داده ها شامل یک سری داده های هفتگی از شاخصهای قیمتی سهام و حجم معاملات در ۵ بازار معاملاتی بزرگ شرق اروپا شامل استانبول˓ بوداپست˓ پراگ و مسکو است و داده ها در دوره زمانی :
۵زانویه ۱۹۸۸ تا ۱۹ مارس ۲۰۰۲ برای ترکیه
۲ نوامبر ۱۹۹۵ تا ۱۵ مارس ۲۰۰۲ برای روسیه
۷مارس ۱۹۹۴ تا ۱۸ مارس ۲۰۰۲ برای لهستان
۲۴ ز.ئن ۱۹۹۱ تا ۱۸ مارس ۲۰۰۲ برای مجارستان
۱۳ نوامبر ۱۹۹۳ تا ۱۸ مارس برای جمهوری چک
در این مطالعه به جای استفاده از حجم معاملات خام در آزمون ها از نسبت معاملاتی بازار استفاده شده است که این نسبت عبارتست از تعداد سهام معامله شده به کل سهام.
نتایجی که از این مطالعه اخذ شد عبارت بودند از:
۱٫رابطه بلند مدت بین قیمت های سهام و حجم معاملات به جز برای مورد جمهوری چک وجود دارد.
۲٫رابطه بلند مدت بین قیمتهای سهام و نسبت معاملات بازار به جز برای مورد روسیه وجود دارد.
۳٫آزمود علیت گرنجر در رابطه علیتی بین قیمت سهام . حجم معاملات یا نسبت معاملات در بازار سهام جمهوری چک وجود نداشت.
۲-۲-۱-۱-۳ مارتین بوهل و هارالد هنک [۹۷](۲۰۰۰)
به استناد فرضیه ترکیب توزیع ها در این مطالعه روابط بین بازدهی روزانه و حجم معاملات برای ۲۰ سهام در لهستان بررسی شده است.
داده ها عبارت بودند از ۲۰ سهام بورس لهستان در دوره ۴ زانویه تا ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰٫چون که تعداد حذف داده ها اندک بود تقریبا در حدود ۴۵۵ مشاهده برای هر سهم وجود داشت.
در این مطالعه از مدل GARCH جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد.
شاهد این مطالعه تاییدی بر فرضیه ترکیب توزیع ها بود.
۲۲-۱-۱-۴ پیون ˓ یونگ لی و نام [۹۸](۲۰۰۰)
این مطالعه ارتباط بین حجم معاملات و تفاوت زمانی واریانس ناهمگن شرطی را به وسیله آزمون فرضیه ترکیب توزیع ها بررسی می کند به دنبال دو سوال است:
۱٫آیا حجم معاملات می تواند به عنوان یک متغیر توضیحی ترکیبی برای نرخ ورود اطلاعات به کار رود یا خیر؟
۲٫آیا بازدهی سهام شرکتها در کره می تواند به تفاوت در جریان شرطی اطلاعات از شرکت های کوچک به بزرگ یا برعکس مربوط شود همانگونه که در آمریکا بوده است؟
داده های این مطالعه از بازدهی های هفتگی سهم های بازار کره در طول دوره ۵ ساله بین ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ استفاده نموده است.در این مطالعه با توجه به اثرات فصلی همانند اثر زانویه یا اثرات روز دوشنبه از داده های روز چهارشنبه از روز سه شنبه استفاده شد.در این مطالعه دو نمونه از سهم ها مورد آزمون قرار گرفتند اولین نمونه ۱۵ سهم از ۳۳ شرکت فعال تر بازار بوده و جهت آزمون جریان اطلاعات شرکتها دومین نمونه شامل ۲ سبد سهام می باشد که شامل ۲۰ سهم از بین ۱۲۰ سهم با ارزش بازاری بالا و پایین انتخاب شد.
۲-۲-۱-۱-۵ هچت [۹۹](۲۰۰۰)
هچت در سال ۲۰۰۰ بیا ن می کند که امکان ناهنجاری ساختار سرمایه مقطع عرضی نوسانات در بازده های مورد انتظار را وسعت می بخشد.FF 1993 ˓۵ فاکتور ریسک معمول در بازده های سهام و اوراق بهادار را شناسایی کردند که بازده های متوسط سهام و اوراق بهادار را شرح می دهند که عبارتند از اندازه ˓ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ˓ مازاد بازده در پرتفوی بازار برای سهام و برای اوراق بهادار ˓ سررسید و ریسک عدم پرداخت بدهی.
آنها همه شرکتها شامل شرکتهای مالی را در نظر گرفتند.
۲-۲-۱-۱-۶ هانگ و یانگ [۱۰۰](۲۰۰۱)
این مطالعه به بررسی و آزمون فرضیه ترکیب توزیع ها در بازار سهام تایوان و با استفاده از شاخصهای بورس تایوان و داده های ۵ دقیقه ای پرداخته است. نتیجه ای که از این آزمونها گرفته شد این بود که ورود حجم معاملات به معادله واریانس شرطی نتوانست درجه دیر پایی را کاهش دهد. به عبارت دیگر فرضیه ترکیب توزیع ها نتوانست از بین رفتن پدیده را توضیح دهد. در این مطالعه علت این موضوع اینگونه بیان شد که حضور ۹۲ درصدی سرمایه گذاران فردی عامل شکل گیری ناپایداری نوسانات می باشد و نیز وجود دامنه نوسان قیمت می تواند تا حدودی توضیح دهنده ناپایداری بازده باشد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir