فایل دانشگاهی – تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها- قسمت ۱۴

۲-۲-۱-۱-۸ مستل ˓گورگول و مجدوز[۱۰۳] (۲۰۰۳)
این مطالعه به بررسی رابطه بین بازده سهام ˓ نوسانات بازده (ناپایداری) و حجم معاملات می پردازد.
داده ها از ۳۱ شرکت بورسی در استرالیا برای دوره ۲۰۰۰/۶ تا ۲۰۰۳/۴ انتخاب شدند.انتخاب شرکتها بر اساس حضور آنها در شاخص ATM PRIME در تاریخ ۳۰ام آوریل سال ۲۰۰۳ بوده است.
بازده روزانه با استفاده از قیمت پایانی و تعدیل بر اساس تقسیم سود و افزایش سرمایه بوده است و حجم معاملات نیز با استفاده از نسبت معاملات که برابر است با تعداد سهام معامله شده تقسیم بر تعداد کل سهام منتشره به دست آمده است. اما به دلیل کوچک بودن این داده ها آنها در عدد ۱۰۰۰ ضرب شده اند. نوسان بازده نیز با مربع بازدهی جایگزین شده است.
روش پژوهش به صورت زیر می باشد:
همبستگی مقطعی بین بازدهی و حجم معالات و نوسانات بررسی شده است.
نتایج نشان دادند که یک همبستگی ضعیف بین حجم معاملات و بازدهی و همبستگی مثبت بین نوسانات و حجم وجود دارد و در ۵۵ درصد از موارد نوسانات بازدهی بر حجم معاملات مقدم است که این موضوع ازآنجا ناشی می شود که تغییرات بازده جدای از علامتشان اطلاعاتی را در بر می دارد که روند معاملات را تحت تاثیر قرار می دهد و لذا می توان گفت که در بازار هنوز اطلاعات خصوصی وجود دارد و بازار کارا نیست.
۲-۲-۱-۱-۹ فردریک ˓ هو و یونفنگ [۱۰۴](۲۰۰۵)
این مطالعه به بررسی نقش شمار معاملات˓ اندازه معاملات و حجم معاملات در رابطه بین نوسان قیمت – حجم می پردازد. در این مطالعه حجم معاملات به دو جزء تجزیه شده است.
۱٫اندازه معامله
۲٫فراوانی معامله
هر یک از این دو عامل می توانند نقش کلیدی را در نوسان قیمت بازی کنند.
برای پاسخ به این پرسش˓ که کدام یک از این دو نقش بیشتری را در نوسان قیمت دارند. دو مدل رقابتی و استراتزیک مطرح گردید.
در مدل رقابتی با اطلاعات نامتقارن معامله گران آگاه ترجیح می دهند تعداد سهام بیشتری را در هر قیمت معین معامله کنند.)فلیدرر [۱۰۵]۱۹۸۴ ; کیم و ورچیکا[۱۰۶] ۱۹۹۱). این مدل بیان می کند معاملات با اندازه بزرگتر اطلاعات بیشتری را منتقل می کنند بنابراین اندازه معامله با نوسان قیمت همبستگی مثبتی دارد.
در مدل استراتژیک معاملات همچنان بر اساس اطلاعات نامتقارن انجام می شود اما یک معامله گر آگاه و بزرگ˓ معاملات بزرگ را به چندین معامله کوچکتر تجزیه کرده و معامله تجاری بزرگش را از این طریق پنهان می کند به طوری که همه اطلاعات محرمانه اش از طریق یک معامله بزرگتر آشکار نشود. آدامتی˓ فاستر و ویشواناتان[۱۰۷] ۱۹۹۰ و کیل[۱۰۸] ۱۹۸۵) چنین رفتار استراتزیکی ممکن است منجر به یک رابطه مثبت بین فراوانی معامله و اطلاعات معامله گران آگاه شود و فراوانی معامله ممکن است اطلاعات بیشتری را نسبت به اندازه معامله منتقل کند بنابراین انتظار می رود بین فراوانی معامله و نوسان قیمت ارتباط مثبت وجود داشته باشد.
داده های این مطالعه شامل یک نمونه ۵۶۶ تایی از سهام شانگهای چین در طول دوره فوریه ۲۰۰۱ تا زوئن ۲۰۰۲ می باشد. در این مطالعه معاملات به پنج طبقه معاملاتی تقسیم شده اند و رابطه بین نوسان قیمت روزانه و شمار معاملات را˓ در طبقات با اندازه های مختلف را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که شمار معاملات بهتر از اندازه معاملات در بازار سهام چین رابطه نوسان قیمت – حجم را توضیح می دهند و همچنین معاملات با اندازه متوسط بیشتر از سایر طبقات معاملاتی در بازار های چین بر نوسان قیمت تاثیر می گذارد.
۲-۲-۱-۱-۱۰ اجاسی هاروی و همکاران[۱۰۹] (۲۰۰۸)
داده های این مطالعه شامل شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار غنا در طول دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ می باشد. در این تحقیق˓ رابطه بین شاخص های نوسان اقتصاد کلان و نوسان بازار سهام را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که رابطه ای مثبت و معنادار بین آنها وجود دارد.
۲-۲-۱-۱-۱۱ یاو – هوی وانگ و همکاران[۱۱۰] (۲۰۱۰)
این مطالعه تحت عنوان “الگوهای نوسان روزانه در بازار تایوان و تاثیر آن بر پیش بینی نوسان” انجام گرفت. داده های این مطالعه شامل شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تایوان در طول دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ می باشد. این مطالعه به بررسی الگوهای نوسان روزانه و سپس تاثیر آنها بر پیش بینی نوسان می پردازد. محققان دریافتند که نوسان بازده در بورس تایوان یک الگوی دوره ای روزانه L شکل را به نمایش می گذارد و همچنین استفاده از الگوهای دوره های روزانه اساسا می تواند صحت پیش بینی نوسان را بهبود بخشد.
۲-۲-۱-۱-۱۲ پیم ون ولیت و دیوید بلیتز[۱۱۱] (۲۰۱۱)
این مطالعه تحت عنوان “رابطه بین نوسان و بازده موردانتظار سهام” انجام گرفت. داده های این مطالعه شامل شرکتها حاضر در بورس آمریکا در طول دوره ۱۹۶۳ تا ۲۰۰۹ می باشد. در این مطالعه محققان دریافتند که رابطه بین نوسان تاریخی و بازده موردانتظار منفی است.علاوه بر آن˓ آنها پی بردند که رابطه مثبتی که بین نوسانات و بازده موردانتظار در بعضی از تحقیقات به آن دست یافته شده می تواند بخاطر تمایلات جانبدارانه باشد.
علاوه بر آن این تحقیق یک مبنای تجربی برای رویه های سرمایه گذاری با نوسان کم و واریانس های حداقلی فراهم می آورد.
۲-۲-۱-۱-۱۳ رابرت دایگلر و همکاران[۱۱۲] (۲۰۱۲)
این مطالعه تحت عنوان “بررسی تاثیر نوسانات بازده بر مبادلات ارزی” انجام گرفت. داده های این تحقیق شامل شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار آمریکا در طول دوره نوامبر ۲۰۰۷ تا آگوست ۲۰۱۱ می باشد. در این مطالعه محققان به دنبال علامت˓ تقارن و قدرت ارتباط بین بازده – نوسانات برای واحد پول یورو در بازار سهام می باشند. در مطالعات بازار سهام˓ یک رابطه بازده – نوسان نامتقارن منفی برای نوسان ضمنی با شدتی بالا بدست آمد.در حالی که رابطه بازده – نوسانات (یورو) می تواند علامتی مثبت یا منفی را اتخاذ کند˓ نامتقارن است و نسبت به حالت قبل ضعیف تر است. بنابراین علامت و قدرت رابطه یورو (euro relation) با اوراق بهادار آن متفاوت است.
۲-۲-۱-۱-۱۴ کولین کلاب و گولی وو[۱۱۳] (۲۰۱۴)
این مطالعه تحت عنوان “نوسانات سود و پیش بینی سود” انجام گرفت. داده های این تحقیق شامل شرکت های حاضر در بورس انگلستان در طول ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۰ می باشد.
این مطالعه به وجود رابطه ای منفی بین تداوم سود و نوسانات آن دست یافت.
۲-۲-۱-۲ مطالعات داخل ایران
در داخل کشور در سالهای قبل در حوزه حجم معاملات و قیمت سهام و نوسانات چندین مطالعه صورت گرفته است و می توان گفت که مطالعه ارائه شده در این پایان نامه اولین مطالعه است که به بررسی اثر نوسانات بر عملکرد پرداخته است.
۲-۲-۱-۲-۱ مصطفی امید قائمی (۱۳۷۹)
در این مطالعه جهت دسترسی به اهداف پژوهش ۱۱ فرضیه (شش فرضیه اصلی و ۵ فرضیه فرعی) مورد آزمون قرار گرفته است که به ترتیب عبارت بودند از:
۱٫تعداد دفعات معامله هر روز با تعداد سهام معامله شده در آن روز هم بستگی مثبت ندارد.
۲٫قدرمطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد با تعداد دفعات معامله روز مورد نظر رابطه ای ندارد.
۳٫قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز نسبت به روز قبل با تعداد سهام معامله شده روز مورد نظر هم بستگی ندارد.
۴٫قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد با تعداد سهام معامله شده روز موردنظر رابطه ای ندارد.
۵٫قدرمطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل با تعداد سهام معامله شده آن روز رابطه همبستگی مثبت ندارد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.