تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها- قسمت ۱۸

۲-۲-۲-۱ پیشینه مربوط به تحقیقات خارجی
۲-۲-۲-۱-۱ مورک˓ شیفلر و وشینی[۱۱۵] (۱۹۸۱)
مورک˓ شیفلر و وشینی (۱۹۸۱) توجه خود را معطوف به رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای سهامی عام نموده است. جامع آماری ایشان شامل ۳۷۱ شرکت است. سنجه عملکرد مورد استفاده را Q توبین اختیار کرده اند و در زمینه مالکیت درصدی از سهام (حداقل ۲٪ از کل) که متعلق به هیئت مدیره و مدیران ارشد است را برگزیده اند. ایشان در رگرسیون خطی برقرار شده رابطه ای بین عملکرد و مالکیت مشاهده ننمودند.
۲-۲-۲-۱-۲ پستما و همکاران[۱۱۶] (۱۹۹۹)
پستما و همکاران در سال ۱۹۹۹ رابطه بین ویزگی های هیئت مدیره و تیم ارشد مدیریت و عملکرد شرکت را در نمونه ای متشکل از ۹۴ شرکت پذیرفته شده در بورس آمستردام مورد بررسی قرار دادند.متغیرهایی که آنان با استفاده از برآورد رگرسیون مقطعی˓ مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند به شرح زیر است:
متغیرهای مستقل: این متغیرها مربوط به ویزگی های هیئت مدیره و تیم ارشد مدیریت است و شامل تعداد اعضای تیم اعضای هیئت مدیره˓ متوسط سن هر یک از اعضای تیم و درصد اعضای غیرموظف در هیئت مدیره می باشد.
متغیرهای وابسته : اغلب معیارهایی که مورد استفاده قرار می گیرد معیارهای حسابداری شامل نرخ بازده دارایی ها (ROA) و نرخ بازده فروش (ROS) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) است.
از جمله قرضیه هایی که آنها در مطالعه خود مورد بررسی قرار دادند عبارت بود از : نسبت اعضای غیرموظف در هیئت مدیره و عملکرد شرکت˓ رابطه معکوس U شکلی دارند.نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه روشن ساخت که حضور اعضای غیر موظف تاثیر معناداری بر عملکرد شرکت ندارد.
۲-۲-۲-۱-۳ کلز و همکاران [۱۱۷]در سال ( ۲۰۰۲)
کلز و همکاران در سال ۲۰۰۲ رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی را بر عملکرد مورد بررسی قرار دادند آنان با انتخاب ۱۴۴ شرکت از شرکت های آمریکایی معیارهایی را به شرح زیر برای هر یک از طرفین رابطه در نظر گرفتند. معیارهای حاکمیت شرکتی شامل جبران خدمت مدیرعامل˓ دوره تصدی مدیرعامل˓ ترکیب هیات مدیره˓ ساختار رهبری و ساختار مالکیت و معیارهای عملکرد شرکت شامل : ارزش افزوده بازار (MVA) ˓ عملکرد حسابداری تعدیل شده و EVA می باشد. آنها برای انجام آزمون فرضیات خود˓ متغیرهای مالکیت سهامدار˓ عملکرد صنعت و اندازه شرکت را تحت کنترل قرار دادند از جمله فرضیه های این پژوهش عبارت بود از:
شرکتهایی که تعداد بیشتری از اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به خدمت می گیرند نسبت به شرکتهایی که تعداد اعضای موظف آنها در هیئت مدیره بیشتر است عملکرد بهتری دارند.
در ادامه خلاصه ای از پیشینه تحقیق تا سال ۲۰۰۸ جدول بندی شده است:
جدول ۲-۱ خلاصه ای از پیشینه پژوهش های خارجی در باره “عملکرد شرکت

محقق موضوع سال پزوهش نتیجه
چن بررسی اثر مالکیت متمرکز شده خانوادگی بر عملکرد عملیاتی شرکت و تقسیم سود ۲۰۰۵ الف:رابطه ای مثبت بین مالکیت خانوادگی و ROA و ROI نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مشاهده نشد.
ب:رابطه کمی بین مالکیت خانوادگی و سیاست تقسیم سود وجود دارد.
ج:ترکیب مدیران هیئت مدیره اثر کمی بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود دارد.
معیار عملکرد :ROA, ROI , ˓ ارزش دفتری /ارزش بازار
سندا[۱۱۸] بررسی روشهای نظام راهبری شرکت و عملکرد مالی شرکت در نیجریه ۲۰۰۵ الف:شرکتها برای دستیابی به اندازه معقول هیات مدیره مورد تشویق قرار گیرند
ب:وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تفکیک گردد.
ج:عدم وجود رابطه معنی دار بین مدیران غیر موظف و عملکرد شرکت

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.