تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها- قسمت ۲۱

معیارهای عملکرد در این تحقیق ROA ˓ ROE و سود خالص می باشد.
آنها دریافتند که سود خالص ˓ ROE و ROA به طور معناداری با نرخ بدهی- اوراق بهادار همبستگی و ارتباط ندارد در حالی که حاشیه سود خالص و ROE به طور معناداری با نرخ بدهی- دارایی همبسته و مرتبط هستند.
علاوه بر یافته های بالا آنها دریافتند که ساختار سرمایه تاثیر عمده ای بر سود خالص و ROE دارد.
۲-۲-۲-۲ پیشینه پژوهش در ایران
۲-۲-۲-۲-۱ شریعت پناهی (۱۳۸۰)
دکتر شریعت پناهی ۱۳۸۰ در رساله دکتری خود در دانشگاه علامه موضوع مالکیت و رابطه آن را با عملکرد مورد هدف قرار داده و از طریق آن هفت ساز و کار کنترل عملکرد مدیران را که در ادبیات مربوط به نظریه نمایندگی مطرح هستند مورد آزمون قرار می دهند. وی مالکیت را متغیری در انزوا دیده و بین نوع مالکیت و عملکرد شرکت رابطه ای نمی بیند.جامعه آماری وی ۱۰۰ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سنجه عملکرد Q توبین و از حداقل مجذورات عادی و دو مرحله ای برای آزمونهای به عمل آمده استفاده شده است. در این پژوهش از بین ساز و کارهای کنترل مدیران و عملکردشان فقط بین میزان استفاده شرکت از بدهی و احتمال قبضه مالکیت شرکت با عملکرد شرکت رابطه معناداری به دست آمده است.
۲-۲-۲-۲-۲ مرضیه مومنی ( ۱۳۸۴)
مرضیه مومنی در سال ۱۳۸۴ از دانشگاه الزهرا به بررسی اثر نوع مالکیت و عملکرد پرداخته است.در این پزوهش مالکیت خصوصی و عمومی از نظر تاثیرشان بر عملکرد شرکتها مورد مقایسه قرار گرفته اند.معیارهای ارزیابی عملکرد در این پزوهش از قرار زیر می باشند:نسبت نقدینگی ˓ نسبت فعالیت˓ نسبت بدهی ˓ نسبت سودآوری و بازده کل سهام عادی. در این پژوهش تعداد ۱۰۰ شرکت در قلمرو زمانی ۷ ساله در نظر گرفته شده اند.نتیجه پژوهش نشان می دهد که شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی تغییرات عملکردی خوبی را تجربه کرده اند.
۲-۲-۲-۲-۳ فاطمه رضایی
خانم فاطمه رضایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه الزهرا رابطه بین نسبت حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد را مورد بررسی قررا داده است متغیر مستقل در این پزوهش “نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا هیئت مدیره ” می باشد و متغیر وابسته که عملکرد می باشد با معیارهایی همچون ROE ˓ ROA ˓ متوسط نرخ فروش ˓ حاشیه سود خالص و حاشیه سود ناخالص مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.نتیجه پژوهش پس از آزمون فرضیات حاکی از عدم وجود رابطه بین عملکرد و نسبت اعضای غیرموظف می باشد.
۲-۲-۲-۲-۴ ولی خدادادی و رضا تاکر
در این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی شامل تمرکز مالکیت˓ سرمایه گذاران نهادی˓ مالکیت دولتی˓ مالکیت مدیریتی˓ دوگانگی وظیفه مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف در هیئت مدیره بر عملکرد مالی و ارزش شرکتهای بورسی پرداخته شده است. در تحلیل ها از داده های ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی ۱۳۸۴-۱۳۸۷ استفاده شده است. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها˓ روش رگرسیونی داده های ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت ها دارای رابطه مثبت معناداری هستند. سرمایه گذار نهادی عمده با ارزش شرکت دارای رابطه مثبت و با عملکرد شرکت دارای رابطه منفی است. دوگانگی وظیفه مدیر عامل با ارزش شرکت دارای رابطه منفی معنی دار بوده و با عملکرد شرکت ها دارای رابطه معنی دار نیست. هم چنین ساختار حاکمیت شرکتی که شامل تمام ویژگی های ساختاری مورد بررسی در این تحقیق بود با ارزش شرکت و عملکرد آن دارای رابطه مثبت و معنی داری است.
۲-۲-۲-۲-۵ سید محمدرضا رییس زاده و ابراهیم محسنی
این پژوهش به بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۲-۱۳۸۸ بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و امکان جایگزینی نسبت Q توبین به جای سود تقسیمی هر سهم وجود ندارد. در این پژوهش برای تعیین تفاوت معناداری از آزمون من ویتنی استفاده شده است.
۲-۲-۲-۲-۶ محمد عرب مازار و رضا طاهرخانی (۱۳۹۰)
این پژوهش با عنوان ” تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ارائه شد. نتایج آزمون شش فرضیه مطرح شده در این تحقیق نشان داد که متغیرهای راهبری شرکتی شامل تعداد اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و تعداد سهامداران عمده هیچ تاثیری بر بازده حقوق صاحبان سهام ندارد˓ اما از سویی دیگر این متغیرها بر q توبین دارد˓ ولی تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و تعداد سهامداران عمده دارای تاثیر مثبت و البته ناچیز بر q توبین هستند.
۲-۲-۲-۲-۷ مهدی عربصالحی و مویدفر (۱۳۹۱)
هدف این پژوهش˓ بررسی ارتباط بین ریسک محیط˓ استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۷ است. متغیرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از : ریسک اقتصادی˓ ریسک بازار˓ رشد فروش˓ رشد دارایی˓ رشد بالقوه شرکت˓ نسبت نقدینگی و نسبت بدهی. همچنین معیارهای مورد استفاده برای عملکرد شرکت (به عنوان متغیر وابسته پژوهش) عبارتند از : جریان نقد آزاد هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. این پژوهش از نوع توصیفی-علی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های مالی شرکت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره به روش داده های تابلویی و داده های ترکیبی برای تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین ریسک محیط و جریان نقد آزاد هر سهم˓ بین ریسک محیط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد هر سهم ارتباط معنی دار وجود دارد.
۲-۲-۲-۲-۸ غلامحسین مهدوی و اصغر قربانی (۱۳۹۱)
هدف این پژوهش˓ بررسی نقش هر دو گروه شاخص های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش˓ پانزده فرضیه تدوین شده است که معنادار بودن رابطه بین شاخصهای نقدینگی و عملکرد مالی شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش˓ روش “داده های ترکیبی” است. نمونه آماری پژوهش شامل ۷۴ شرکت طی بازه زمانی بازده سالانه ۱۳۷۸-۱۳۸۸ است. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که تمامی فرضیه های پژوهش˓ به جز فرضیه های مربوط به نسبت Q توبین تایید شده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها˓ به طور کلی˓ شاخص های نوین نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکتها تصویر دقیقتری نسبت به شاخص های سنتی نقدینگی به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در جهت اخذ تصمیمات بهینه ارائه می دهند.
۲-۲-۲-۲-۹ حمید محمودآبادی و غلامحسین مهدوی (۱۳۹۲)
این پژوهش˓ به بررسی نحوه اثرگذاری جریانهای نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به طور خاص˓ هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیه جریانهای نقدی آزاد و آزمون تئوری نمایندگی است. در راستای تحقق این هدف˓ دو فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی طراحی و با انتخاب ۹۲ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۰ ساله˓ ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹˓ آزمون شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش˓ روش داده های ترکیبی است. در این پژوهش˓ برای اندازه گیری عملکرد شرکت از دو معیار حسابداری بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین˓ از دو معیار بازار نسبت Q توبین و بازده سهام استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که جریانهای نقدی آزاد با کلیه معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد. بنابراین˓ پژوهش حاضر به شواهدی در زمینه نقض فرضیه جریانهای نقدی آزاد دست یافت. با این وجود˓ رابطه معناداری بین هزینه های نمایندگی و عملکرد به منظور تایید تئوری نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد.
۲-۳ مدل مفهومی
پس از مطالعات اکتشافی ادبیات و پیشینه تحقیق˓ مدل مفهومی زیر که رابطه بین متغیرها را تعیین می کند و مبنای تدوین پرسش ها و فرضیه ها قرار گرفته است به شرح زیر قابل ارائه است:
۲-۴ جمع بندی و نتیجه گیری
در بخش اول این فصل (مبانی نظری) ابتدا به تعریف “نوسانات بازار سهام” و توضیح آن پرداخته و پس از بیان چند عامل موثر بر نوسان ˓ به مدل سازی نوسانات پرداختیم.به این منظور ابتدا با مفاهیم اولیه ای برای اندازه گیری نوسان آشنا شده و انواع مختلفی از مدلها را مورد بحث قرار دادیم که از جمله آنها می توان به مدل “گام تصادفی” ˓ “میانگین تاریخی” ˓ “میانگین متحرک ساده” و “هموارسازی نمایی” اشاره کرد.در ادامه به ویژگی های آماری بازده سهام به عنوان معیاری برای نوسانات بازده پرداخته که برخی از این ویژگی ها که در متن به آنها اشاره شد “دنباله بزرگ” ˓ “نوسان خوشه ای” و “اثر اهرمی” می باشد.سپس به توضیح عملکرد از جنبه های مختلف پرداخته و میان معیارهای مختلف مقایسه ای مختصر صورت گرفت.
در بخش دوم به پژوهش های انجام شده در زمینه “عملکرد شرکت” و معیارهایی که برای اندازه گیری آن اتخاذ شده و همچنین نوسانات بازار سهام پرداخته و در ادامه با ارائه جدولی سایر پژوهش های مهم به صورتی خلاصه ارائه گردیده است.
در نهایت نیز با ارائه مدلی مفهومی به بیان هدف این رساله ˓ یعنی بررسی تاثیر نوسان بازار سهام بر عملکرد شرکت پرداخته شده است.
بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق نشان می دهد که پژوهش های متعددی در مورد نوسانات قیمت سهام و عملکرد شرکتها در سطح ایران و جهان انجام شده و از آنها می توان به عنوان پشتوانه نظری پرسش ها˓ فرضیه ها و متغیرهای رساله حاضر استفاده نمود. افزون بر آن پژوهش های انجام شده در ایران نشان می دهد که کار چندانی درباره این موضوع انجام نشده و این خلا تحقیقاتی انگیزه لازم برای انجام این پژوهش را فراهم نموده است.
فصل سوم:
روش اجرای پژوهش
۳-۱ مقدمه
این فصل به روش شناسی پژوهش اختصاص دارد. هدف از هر نوع بررسی و پژوهش علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و جستجو و کشف ویژگی ها و عوامل منطقی مرتبط با خصوصیات اجزای موضوع پژوهش می باشد. در واقع روش پژوهش علمی شامل اندازه گیری ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده برای حل مشکلات است و به کمک آن می توان روایط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می رسد کشف نمود.
هنگامی که هدف پژوهش مشخص باشد باید اطلاعات جمع آوری و تحلیل شوند. برای جمع آوری داده های آماری باید موضوع پژوهش و تعریف قلمرو پژوهش مشخص و روش جمع آوری اطلاعات تعیین گردد. سرانجام مرحله استخراج طبقه بندی و ارائه نتایج به صورت جداول و نمودار یا برآوردهای آماری خاص و تحلیل های ضروری مورد عمل قرار می گیرد.
در روش علمی ابتدا مدلی که به نظر می رسد ماهیت پدیده را تبیین می کند بر اساس مبانی نظری پژوهش های پیشین و پالایش مدلهای موجود ایجاد می شود. سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج می شود و به اندازه انواع زمینه های پژوهشی فرآیندهای مختلف برای کسب آگاهی وجود دارد.
برخی از مراحل اساسی که در اکثر پژوهشهای علمی انجام می شود شامل این موارد است:مشخص کردن هدف ˓ جمع آوری داده ها ˓ تجزیه و تحلیل داده ها و بیان یافته ها (آذر ˓ مومنی ; ۱۳۷۵)
در این فصل به ترتیب به بیان روش اجرای پژوهش˓ فرضیات پژوهش˓ متغیرهای مستقل و جامعه و نمونه آماری پرداخته می شود و در پایان نیز روش جمع آوری اطلاعات و اعتبار درونی و برونی پژوهش ارائه می گردد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است