تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها- قسمت ۲۲

۳-۲ روش اجرای پژوهش
هدف این پژوهش˓ یافتن پاسخی درخور به این سوال است که آیا نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها تاثیر دارد یا خیر. در هر فرضیه ای که در این پژوهش مطرح می شود با توجه به ماهیت داده های متغیرهای مربوطه˓ روش های آماری و تجزیه و تحلیل متفاوت می باشد.
در این راستا فرضیه های تحقیق با روش ها و آزمون های مناسب آماری توسط نرم افزار Eviews 7 مورد
آزمون قرار می گیرند و جهت تحلیل مدل ها از روش GMM استفاده می شود. این تحقیق از بعد هدف کاربردی و از نوع رابطه توصیفی – همبستگی است.
۳-۳ فرضیات پژوهش
فرضیه در واقع جمله ای (موضوعی ) است که از طریق تجربی ابطال پذیر باشد.(حیدرعلی ; ۱۳۷۰) به عبارت دیگر فرضیه حدسی است که برای نتیجه پژوهش می زنیم.(نبوی ;۱۳۸۵)
به منظور آزمون فرضیات آماری مراحل عمومی به شرح زیر باید اجرا شود:تعریف فرضیه های آماری H0 و H1 تعیین توزیع نمونه گیری آماره و نوع آماره آزمون تعیین سطح زیر منحنی H0 و H1 و محاسبه مقدار بحرانی تصمیم گیری.
مهمترین و اولین مرحله در آزمون فرض آماری تبدیل فرضیه پژوهشی و نقیص آن به فرضیه های آماری است که یکی را فرضیه صفر H0 و دیگری را H1 می گوییم .پس از انجام آزمونهای آماری چنانچه آماره آزمئون در ناحیه پذیرش H0 قرار گیرد گفته می شود که در سطح اطمینان موردنظر دلیل کافی برای پذیرش H0 وجود دارد.در غیر اینصورت H0 رد می شود و H1 در سطح خطای ɑ (آلفا)درصد پذیرفته می شود.
به طور کلی آزمون فرضیه هیچ گاه به اثبات فرضیه صفر نمی انجامد بلکه تنها فرضیه ها را تایید یا رد می کنندبنابراین اگر فرضیه صفر رد نشود دلیل ان نیست که این فرضیه فرضیه درستی است بلکه می توان گفت که در حال حاضر امکان صحت این فرضیه وجود داردپس از تایید یا رد H0 تحلیلگر باید به طور مشخص بیان کند که آیا فرضیه های پژوهش پذیرفته شده یا رد شده است.محقق هیچگاه ادعای اثبات فرضیه پژوهشی یا فرضیه های آماری را ندارد.بلکه در تحلیل خود به لحاظ استقرا رعایت احتیاط را خواهد کرد.
در ادامه مدل و فرضیات پژوهش به صورت آماری بیان شده است:
۳-۳-۱ مدل پژوهش
در این پژوهش به منظور مطالعه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها از مدل زیر استفاده می شود:
 
اجزای تشکیل دهنده این مدل عبارتند از:
: عملکرد شرکت i در تاریخ t .برای مثال ROE, EVA NET INCOME, و ROA (در این رساله هر متغیر مستقل با این ۴ متغیر وابسته به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد)
: عملکرد شرکت i در تاریخ t-1
: مشخصه های شرکتی که بر سودآوری تاثیر می گذارد:اندازه شرکت
: مشخصه های صنعت که بر سودآوری تاثیر می گذارند: نوسانات بازار سهام
: متغیر های کلان اقتصادی که بر سودآوری تاثیر گذارند :رشد تولید ناخالص ملی.
: جزء اخلال که میان همه شرکتها مستقل است.
۳-۳-۲ فرضیه های پژوهش

  1. نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد . (در این رساله شاخص های عملکرد , ROE EVA , ROA و NET INCOME می باشد که تاثیر نوسانات را بر تک تک این معیارها به طور جداگانه بررسی می کنیم)
  2. رشد تولید ناخالص ملی رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد . (در این رساله شاخص های عملکرد ROA ROE, EVA, و NET INCOME می باشد که تاثیر رشد تولید ناخالص ملی را بر تک تک این معیارها به طور جداگانه بررسی می کنیم)

۳ . اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت دارد. (در این رساله شاخص های عملکرد ROA, ROE, EVA و NET INCOME می باشد که تاثیر اندازه شرکت را بر تک تک این معیارها به طور جداگانه بررسی می کنیم)
۳-۴ متغیرهای مستقل پژوهش
متغیرهای مستقل پژوهش و علائم اختصاری آنها به شرح زیر می باشد:

ردیف متغیر علامت اختصاری
۱
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir