پژوهش – تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها- قسمت ۳۳

نتایج برازش مدل های رگرسیونی نشان می دهد که میزان تاثیرگذاری نوسانات بازار سهام بر بازده سهام، بازده دارایی ها، ارزش افزوده و سود خالص به ترتیب ۶۱۴/۱ ، ۲۲۸/۰، ۷۱/۶۰۴- و ۷۱۳/۲۱۹۵- می باشد، این ضرایب حاکی از آن است که با افزایش رشد تولید ناخالص ملی عملکرد شرکت بر اساس معیارهایبازده سهام و بازده دارایی ها افزایش می یابد این موضوع در حالی است که رابطه بین رشد تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده و سود خالص معکوس می باشد. در تمامی مدل های مذکور سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می باشد بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه ” رشد تولید ناخالص ملی رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد” با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته می شود.
فرضیه سوم پژوهش:
« اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت دارد.»
در این فرضیه به بررسی تاثیر تغییرات اندازه شرکت که از لگاریتم کل دارایی های شرکت حاصل می شود بر عملکرد شرکت را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. در حقیقت در مدل های برازش داده شده، از مدل رگرسیونی زیر استفاده خواهیم نمود:
نتایج برازش مدل (۱) برای فرضیه سوم در جدول ۴-۴ نشان می دهد که اندازه شرکت تاثیر منفی و معناداری بر بازده سهام دارد، به عبارت دیگر با افزایش اندازه شرکت میزان بازده سهام کاهش خواهد یافت که مدل رگرسیونی پس از اعمال ضرایب به صورت زیر خواهد بود:
مدل دوم برای فرضیه فوق میزان تاثیرگذاری اندازه شرکت را بر بازده دارایی ها نشان می دهد که با توجه به منفی بودن ضریب رگرسیونی، اندازه شرکت تاثیر معکوس بر عملکرد شرکت از بعد بازده دارایی ها دارد. مدل دوم با جایگزینی ضرایب به صورت زیر خواهد بود:
در دو مدل فوق سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می باشد لذا فرض صفر برای هر دو مدل معنادار می باشد. با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه “اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت دارد” برای دو شاخص بازده سهام و بازده دارایی ها با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته می شود.
در مدل سوم تاثیر اندازه شرکت بر ارزش افزوده ناچیز است این امر با توجه به اینکه سطح معناداری ۴۶۱۲/۰ بیش از ۰۵/۰ است نتیجه می شود. ( ۰۵/۰ ) میزان تاثیر اندازه شرکت بر سود خالص در مدل چهارم مورد تحلیل قرار گرفته است که با توجه به اینکه ضریب رگرسیونی در این مورد ۵/۲۱۳۹۸۵ ، مثبت می باشد هر چه اندازه شرکت افزایش یابد میزان عملکرد شرکت از نظر سود خالص افزایش خواهد یافت. با در نظر گرفتن سطح معناداری در مدل چهارم، فرضیه سوم پژوهش در مورد تاثیرگذاری اندازه شرکت بر سود خالص شرکت با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته می شود. ( ۰۵/۰ )
همانطور که در جدول شماره۴-۴ مشاهده می شود در سه فرضیه پژوهش هیچ گاه میزان تاثیرگذاری سه شاخص نوسانات بازده سهام، رشد تولید ناخالص ملی و اندازه شرکت بر عملکرد به صورت همزمان بررسی نشد که شاید در میدان عمل نتوان از آن چشمپوشی کرد لذا در بخش یافته های جانبی با عنایت به تعداد قابل توجه مشاهدات (به صورت ماهیانه ) می توان از مدل های پانل دیتا با شرط بررسی پیش فرض های مدل های رگرسیونی استفاده نمود.
جدول ۴-۴٫ نتایج برازش مدل رگرسیونی برای اندازه شرکت

سطح معناداری آماره t انحراف معیار ضرایب متغیرهای مستقل متغیر وابسته
مدل (۱) ۰۸۱۴/۰ ۷۴۳/۱ ۰۲۲۷/۰ ۰۳۹۷/۰
۰۰۰/۰ ۳۷/۲۱- ۱۰۵/۵ ۷۲/۱۱۰-
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.