تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها- قسمت ۴

جدول ۴-۹٫ برآورد ضرایب رگرسیونی و نتایج نهایی مدل رگرسیون چند متغیره XXII
جدول ۴-۱۰٫ برآورد ضرایب رگرسیونی و نتایج نهایی مدل رگرسیون چند متغیره XXIII
جدول ۴-۱۱٫ برآورد ضرایب رگرسیونی و نتایج نهایی مدل رگرسیون چند متغیره XXIV
پیوست ۳: نمودارها XXV
نمودار ۴-۱٫ نمودار روند خطی متغیرهای وابسته به همراه نمودار چندک نرمال XXVI
نمودار ۴-۲٫ نمودار خطی از روند تغییرات شرکت ها در دوره مطالعاتی برای متغیرهای مستقل XXVII
نمودار ۴-۳٫ نمودار جعبه ای برای متغیرهای مستقل پژوهش XXVIII
پیوست ۴: جداول ضمیمه XXIX
فهرست جداول
جدول ۱-۱ شاخص های اندازه گیری عملکرد شامل شاخص های مالی و اقتصادی ۵
جدول ۱-۲ متغیرها و نمادها ۷
جدول ۲-۱ خلاصه ای از پیشینه پژوهش های خارجی در باره “عملکرد شرکت” ۵۲
جدول ۴-۱٫ آماره های توصیفی برای متغیرهای پژوهش ۷۴
جدول ۴-۲٫ نتایج برازش مدل رگرسیونی برای نوسانات بازار سهام ۸۰
جدول ۴-۳٫ نتایج برازش مدل رگرسیونی برای رشد تولید ناخالص ملی ۸۲
جدول ۴-۴٫ نتایج برازش مدل رگرسیونی برای اندازه شرکت ۸۴
جدول ۴-۵٫ آزمون F لیمر برای تعیین روش پانل یا پولینگ ۸۶
جدول ۴-۶٫ برآورد ضرایب رگرسیونی و نتایج نهایی مدل رگرسیون چند متغیره ۸۷
جدول ۴-۷٫ آزمون F لیمر برای تعیین روش پانل یا پولینگ ۸۸
جدول ۴-۸٫ آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی ۸۸
جدول ۴-۹٫ برآورد ضرایب رگرسیونی و نتایج نهایی مدل رگرسیون چند متغیره ۹۰
جدول ۴-۱۰٫ برآورد ضرایب رگرسیونی و نتایج نهایی مدل رگرسیون چند متغیره ۹۲
جدول ۴-۱۱٫ برآورد ضرایب رگرسیونی و نتایج نهایی مدل رگرسیون چند متغیره ۹۴
فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱ نمایش تابع لپتوکورتیک ۲۶
نمودار ۲-۲ نوسانات خوشه ای بازده دارایی ها ۲۷
نمودار ۴-۱٫ نمودار روند خطی متغیرهای وابسته به همراه نمودار چندک نرمال ۷۵
نمودار ۴-۲٫ نمودار خطی از روند تغییرات شرکت ها در دوره مطالعاتی برای متغیرهای مستقل ۷۶
نمودار ۴-۳٫ نمودار جعبه ای برای متغیرهای مستقل پژوهش ۷۶
فصل اول
کلیات پژوهش
۱- ۱ مقدمه
ایجاد سهولت در تامین مالی سرمایه گذاری ها˓ عامل ایجاد بازارهای مالی به عنوان بخشی از بازار عوامل تولید بوده است. بازارهای مالی بازاری است که دارایی های مالی در آن مبادله می شوند. هرچند وجود بازار مالی شرط ضروری برای ایجاد و مبادله دارایی مالی نیست˓ با این همه در بیشتر اقتصادها ایجاد و مبادله دارایی های مالی در بازار مالی صورت می پذیرد. بازارهای مالی با فراهم کردن نقدینگی˓ کاهش هزینه معاملات از طریق کاهش هزینه جست و جو و کاهش هزینه اطلاعات˓ مکان مناسبی برای سوق دادن پس اندازهای راکد مردم به سمت تولید و تامین سرمایه شرکتها و موسسات تولیدی است. از جمله مهمترین و پرطرفدارترین بازارهای مالی در اغلب کشورها˓ بازارهای سهام هستند. در این بازارها˓ سهام شرکتها به عنوان دارایی مالی داد وستد می شوند. مطالعه های انجام شده در باب بازارهای سهام˓ بخش گسترده ای از پژوهش های اقتصادی در زمینه بازارهای مالی را تشکیل می دهد.
بورس اوراق بهادار تهران با توجه به وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است. به شکلی که پس از حدود چهار دهه از فعالیت این بازار˓ تنها در سالهای اخیر (از دهه ۷۰ ) توانسته است تا حدودی بستر مناسب جذب سرمایه در اقتصاد ایران را فراهم نماید. با توجه به گسترش بازارهای سهام در مناطق مختلف کشور و اصل ۴۴ قانون اساسی˓ که طبق آن واگذاری شرکتهای دولتی از طریق بازارهای سهام صورت می گیرد˓ بازارهای سهام نقش پررنگتری یافته اند و مطالعه در باب این بازارها ضرورت بیشتری پیدا کرده است.
با گذشت زمان و رشد و توسعه بازارهای مالی و افزایش سرمایه گذاری ها˓ عوامل داخلی و خارجی متعددی بازارهای سهام را تحت تاثیر قرار داده و قیمت سهام و بازده آنها را نیز متاثر ساخته و باعث ایجاد نوسانات لحظه ای در آنها گردیده است. طبیعتا این نوسانات لحظه ای مدیران را برآن خواهد داشت تا با دیدی محافظه کارانه تر و دقیق تر به انجام سرمایه گذاری و مبادله سهام بپردازند.
در این رساله سعی شده است تا با گزینش سهم بازده ماهانه سهام به عنوان شاخص برای نوسانات بازار سهام˓ تاثیر آن را بر عملکرد شرکتها مورد مطالعه قرار داده و از این طریق راه گشای بسیاری از ناتوانی ها در انجام تحلیل های مرتبط با بازار سهام باشیم.
در ادامه کلیات پژوهش شامل تعریف موضوع˓ بیان مسئله˓ هدف و دلایل انتخاب موضوع˓ اهمیت پژوهش˓ فرضیات پژوهش˓ قلمرو پژوهش˓ تعاریف عملیاتی متغیرها˓ جمع آوری اطلاعات و محدودیتهای پژوهش بیان شده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir