تامين كنندگان در فرايند خريد:/پایان نامه درباره تکنیک‌های MADM

دانلود پایان نامه

تامين كنندگان در فرايند خريد

در دنياي تجارت دو نوع خريد وجود دارد كه از انواع اصلي آن به شمار مي‌رود. خريد براي فروش و خريد براي مصرف يا تبديل. خريد براي فروش مجدد توسط دلالان و بازرگانان صورت مي‌گيرد، اما خريد براي مصرف توسط مامورين خريد صنعتي صورت مي‌گيرد. در ادبيات مربوط به ارزيابي تامين‌كنندگان منظور از خريد، خريد صنعتي بوده كه براي مصرف در راستاي توليد صورت مي‌گيرد. در اغلب صنايع، هزينه خريد مواد اوليه و لوازم جانبي به بيش از 70 درصد قيمت تمام شده يك محصول مي‌رسد. همچنين در صنايع با تكنولوژي بالا هزينه مواد خريده شده و خدمات يك محصول، بيش از 80 درصد قيمت تمام شده يك محصول را تشكيل مي‌دهد]20[. از طرفي در سازمان‌هاي توليد كننده، سهم خريد از كل گردش مالي بين 50 تا 90 درصد است. با اين اوصاف بديهي است كه تصميم‌گيري در مورد خريد و استراتژي‌هاي مربوط به آن تاثير مستقيم بر سود‌آوري سازمان دارد.

همان‌طور كه بيان شد خريد صنعتي توسط مامورين خريد صنعتي انجام مي‌شود. اين اشخاص بر طبق پيش‌بيني فروش و برنامه توليد، كار خريد را هماهنگ مي‌سازند و با در نظر گرفتن سود هر دو طرف افرادي را كه مي‌خواهند از آنها خريد كنند انتخاب مي‌كنند. آنچه مسلم است انتخاب يك مجموعه خوب از تامين‌كنندگان كه به صورت منسجم با يك سازمان در همكاري باشند، از عوامل موفقيت آن سازمان محسوب می‌شوند. انگلند[1] (1975) ارزيابي و انتخاب تامين‌كننده را مهمترين مسئوليت واحد خريد مي‌داند. وبر و همكارانش ]72 [ نيز توليد محصول با بهاي تمام شده پائين را در محيط رقابتي امروز ممكن نمي‌دانند مگر با انتخاب تامين‌كنندگان مناسب.

2-2-1-3: مراحل انتخاب تامين‌كنندگان

انتخاب تامين‌كننده مناسب در پنج مرحله اصلي انجام مي‌پذيرد. در مرحله اول سازمان به منظور ارائه محصول يا خدمات جديد احتياج به تامين مواد اوليه و يا خدمات ديگر از خارج از سازمان دارد. در اين مرحله مساله نياز به يك تامين‌كننده ظاهر خواهد شد. در مرحله دوم كه مرحله اساسي و پايه‌ي تصميم‌گيري در مورد انتخاب تامين‌كننده مي‌باشد، كارشناسان مربوطه با بررسي و در نظر گرفتن استراتژي‌ها و شرايط سازمان، ليستي از شاخص‌هايي را تعيين مي‌كنند كه تامين كننده ملزم به دارا بودن آن است. در صورتي كه سازمان با تعداد تامين‌كنندگان بيشتر از نياز خود مواجه باشد لازم است كه يك فرايند پيش ارزيابي را اجرا نمايد كه در آن از بين تامين‌كنندگان اوليه تعدادي به عنوان تامين‌كنندگان بالقوه انتخاب مي‌شوند. در مرحله چهارم كه مرحله ارزيابي نهايي است با استفاده از يكي از روش‌هاي انتخاب تامين‌كننده، تامين‌كننده يا تامين‌كنندگان نهايي از بين تامين‌كنندگان بالقوه انتخاب مي‌شوند. اين عمل پايان كار نبوده و بلكه تامين‌كننده بايد به طور مستمر و پيوسته توسط سازمان ارزيابي شود]64[.

در يك زنجيره تامين حضور تامين‌كنندگان در راس هرم و به عنوان سر‌آغاز توليد و ارائه خدمات حائز اهميت است. با توجه به نقش كليدي تامين‌كنندگان در فرايند پشتيباني از توليد، توزيع و ارائه خدمات به متقاضيان كالا فرايندهايي مانند: تدارك، تامين به موقع كالا يا خدمات، دستيابي به كيفيت بيشتر و هزينه تمام شده كمتر، رضايت مشتريان و… تنها در سايه انتخاب تامين‌كنندگان مناسب كه بتوانند همگام با سازمان در جهت دستيابي به اهداف ذكر شده تلاش كنند، امكان پذير خواهد بود]80[. آنچه امروزه مشاهده مي‌شود رقابت بين سازمان‌ها در حال تبديل به رقابت بين زنجيره‌هاي تامين است كه اين به معني همكاري نزديك‌تر اعضاي زنجيره‌تامين براي به دست آوردن مزيت رقابتي مي‌باشد. در اين حالت ارتباط يا به عبارتي به اشتراك گذاري اطلاعات يك معيار كليدي براي شركت هاي خريدار در انتخاب تامين‌كنندگان مي‌باشد و سازمان‌ها مي‌بايست يك ارتباط بلند‌مدت با تامين‌كنندگان اصلي خود را جايگزين ارتباط كوتاه‌مدت كنند.

1-England

 

دانلود پایان نامه