پژوهش دانشگاهی – تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری …

نمودار ۴-۳٫ نمودار تغییرات تنش نانولولههای تک جداره زیگزاگ با اندیس نانولوله ۵۷
فصل چهارم (مدل سازی نرم افزاری)
نمودار ۱-۴٫ نمودار تنش – کرنش نانولوله تک جداره آرمچیر (۱۰و۱۰) با استفاده از مدل سازی با نرم افزار لمپس ۶۲
نمودار ۲-۴٫ نمودار تنش – کرنش نانولوله تک جداره زیگزاگ (۰و۱۷) با استفاده از مدل سازی با نرم افزار لمپس ۶۲
شکل ۱-۴٫ شروع شکسته شدن اولین پیوند و رخ دادن تغییر شکل در ساختار نانولوله کربن تک جداره ۶۳
فهرست جداول
جدول ۱-۲٫ مقایسه مدول الاستیک این تحقیق با مدول الاستیک سایر کارهای مشابه با ضخامتهای مختلف برای نانولوله تک جداره زیگزاگ (۰و۱۷) ۴۰
جدول ۱-۴٫ مقایسه ی مدول الاستیک نانولولههای کربن تک جداره با استفاده از روش تلفیقی و مدل سازی نرم افزاری ۶۴
فهرست علائم و اختصارات
Ch(n,m) ……………………………………………………………………………………….. بردار کایرال
DSWCNT .…….…………………………………………………………… قطر نانولوله کربنی تک جداره
n , m .……………………………………………………………………………… اندیسهای نانولوله
b …………………….. طول تعادلی پیوند کربن – کربن در ساختار نانولوله کربنی تک جداره
Etot …………………………………………………………………………………. انرژی کرنشی کل
Uρ .……………………………………………………………. انرژی پیوندی ناشی از کشش پیوند
Uθ ………………………… انرژی پیوندی ناشی از تغییر زاویهی پیوند با پیوند همسایه
Uw .…………………………………………………………….……………. انرژی پیوندی معکوس
Uτ ……………………………………………………………………….. انرژی پیوندی پیچشی
UVdw ..………………….…….. انرژی غیر پیوندی حاصل از بر هم کنش نیروهای وان در والس
Ues .……………………….. انرژی غیر پیوندی ناشی از بر هم کنش نیروهای الکترواستاتیکی
Ki ………………………………………………………………………..… ثابت نیرو در اثر کشش
Cj ………………………………………………………………….… ثابت نیرو در اثر تغییر زاویه
dRi ……………………………………………………………….………………. تغییر طول پیوند
j ………………………………………..………………………………….. تغییر زاویهی پیوند
Estretch ……………………………..……………… انرژی پیوند در اثر کشیدگی و تغییر طول پیوند
Eangle ………………………………………………………. انرژی پیوند در اثر تغییر زاویهی پیوند
r ………………………………………………………………………………. طول جاری پیوند
θ …………………………………………………………. زاویه ی جاری پیوند با پیوند مجاور
r0 ………………..……………………. طول تعادلی پیوند کربن – کربن در ساختار نانولوله
bij ………………………………………………………….… j تاi ترم کوپلینگ پیوندی از اتم
ij ………………………………………………………….……………… مرتبه ی تجربی پیوند
fc(rij) ……………………………………………………………………………… تابع قطع کننده
Rij و Sij ……………………….……………………… محدودههای پایین و بالای تابع قطع کننده
VR(rij) .……………………….…………………. اثر بر هم کنش ناشی از نیروهای دافعه پیوندی
VA(rij) ………………………..………………….. اثر بر هم کنش ناشی از نیروهای جاذبه پیوندی
Cn,k ……………………………………………………………….…………… ضرایب لبه مکعبی
ELJ ……………………………………………………………… تابع پتانسیل لنارد جونز ۶-۱۲
εij ……………………………………………………………………. ضریب انرژی خوش عمق

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است