تعاريف گوناگون خلاقيت:”پایان نامه ارتباط سبک رهبری تحول گرا و مبادله ای”

دانلود پایان نامه

تعريف خلاقيت از ديدگاه سازمان

دانشمندان، خلاقيت را با تعابیر متعدد ومتنوعي تعريف کرده اند. به طوري که گاهي هر تعريف فقط بيانگر يک بعد از ابعاد مهم فراگرد خلاقيت است. مثل هربرت فوکسمعتقد است که: فراگرد خلاقيت عبارت است از هر نوع فراگرد تفکري که مسأله اي را به طور مفيد و بديع حل کند. و همچنين به اعتقاد جرج سيدل کهمگويد: توانايربطدادنووصلکردنموضوعهاصرفنظرازاينکهدرچهحوزهتاچهزمينهايانجامگيرد،ازمبانيبهرهگيريخلاقازذهناست. اريکفرم  نيزمعتقداستکه: خلاقيت،توانايديدن،آگاهشدنوپاسخدادناست.

آبرهاممزلو  ميگويد: از يکتاجر چنين آموختم که ايجاد يک مؤسسه تجاري نيز ممکن است فعاليتي خلاق باشد. همچنين ازيک نوجوان ورزشکار آموختم که حمله کاري در هنگام بازي ممکن است مانند توليد يک محصول يا سرودن يک غزل زيبا باشد.به اين ترتيب مي توان گفت که به طور کلي، خلاقيت عبارت است از: به کارگيري توناييهاي ذهني، براي ايجاد يک فکريامفهوم جديد (کايزر) ازتعاريف فوق چنين استنباط مي شود؛ که بروز خلاقيت در هرفعاليتي قابل انتظار است ومحدود به هيچ نوع خاص از فعاليتها نمي شود؛ در برخي ازتعاريف فوق براي ايجاد يک چيز جديد در فراگرد خلاقيت تأکيد شده است به هر حال آنچه در ايجاد( فکر يا چيز جديد) به طور کلي در فراگرد خلاقيت اهميت دارد ( تفکر ) است.( رضائيان،ص:102)

خلاقيتدرواقعپيشدرآمدنوآوریاستزيراخلاقيت: عبارتاستازترکيبفکروانديشهبهصورتخاصوبيسابقه. نويسندهخلاقيتراايجادآنچهقبلاوجودنداشت مي داند و برای آن ماهيتيجديددرذهنخواهدرعينقائلاست. ويکيديگرازنوسندگانخلاقيترادرخششيکانديشهوبهوجودآمدننظروايدهاينوميداند. وبهزعماوخلاقيتکشفچيزياستکهموجودنبودهامابهعلتکورذهنيناشيازعادتديدهنميشدهاست. خلاقيتنگاهي کنجکاو و کاوشگر به پديه اي قديمي است که آنرا مي يابد و اشکار مي کند.

خلاقيت يعني تلاش براي ايجاد يک تغيير هدفدار در توان اجتماعي يا اقتصادي سازمان ، خلاقيت به کارگيري توانايي هاي ذهني براي ايجاد يک فکر يا مفهوم جديد است ، خلاقيت يعني توانايي پرورش يا به وجود آوردن يک انگاره يا انديشه جديد در بحث مديريت نظير به وجود آوردن يک محصول جديد است، خلاقيت عبارت است از طي کردن راهي تازه يا پيمودن يک راه طي شده قبلي به طرزي نوين.

ب : تعريف خلاقيت از ديدگاه روانشناسي:

خلاقيت يکي از جنبه هاي اصلي تفکر يا انديشيدن است . تفکر عبارت است از فرآيند بازآرايي يا تغيير اطلاعات و نمادهاي کسب شده موجود در حافظه دراز مدت .تفکر بر دو نوع است:

1) تفکرهمگرا : تفکر همگرا عبارت است از فرآيند باز آرايي يا دوباره سازي اطلاعات و نمادهاي کسب شده موجود در حافظه درازمدت.

2) تفکرواگرا: تفکر واگرا عبارت است از فرآيند ترکيب و نوآرايي اطلاعات و نمادهاي کسب شده موجود در حافظه دراز مدت ، خلاقيت يعني تفکر واگرا.

بر اساس اين تعريف خلاقيت ارتباط مستقيمي با قوه تخيل يا توانايي تصوير سازي ذهني دارد. اين توانايي عبارت است از فرآيند تشکيل تصوير هايي از پديده هاي ادراک شده در ذهن و خلاقيت عبارت است از فرآيند يافتن راه هاي جديد براي انجام دادن بهتر کارها ، خلاقيت يعني ارايه فکر ها و طرح هاي نوين براي توليدات و خدمات جديد و استمرار آن پس از غيبت آن پديده ها.

 

جدول2-8  تعاریف خلاقیت

ردیف تعریف خلاقیت نظریه پرداز سال
1 خلاقیت  مستلزم پدید آوردن چیزی یگانه است مورگان 1953
2 خلاقیت کاری نو و بدیع است که مورد پذیرش و قبول عموم اجتماع است استین 1953
3 خلاقیت همان تفکر واگرا است گیلفورد 1954
4 خلاقیت نوعی مساله گشایی است تورنس 1962
5 خلاقیت نماد یک فکر نو و متفاوت است استرنبرگ 1990
6 خلاقیت زمانی شکل میگیرد که فرد راه حل تازه ای برای مساله ای که با آن روبرو شده بکار ببرد وایزبرگ 1992
7 خلاقیت عبارت است از توانایی حل مسائلی که فرد حل آنها را قبلا نیاموخته است وایزبرگ و مایر 1995
8 خلاقیت پدید آوری (تولید ) فکری نو است استونر 1995
9 خلاقیت عبارت است از تولید ایده های جدید و مفید در همه زمینه ها آمابیل 1996
10 خلاقیت فرآیند تکامل بخشیدن به دیدگاه های بدیع و تخیلی درباره موقعیت های مختلف است مورهد 1374
11 خلاقیت عبارت است از خلق کردن مفهوم و چیزی تازه و منحصر به فرد به گونه ای که مناسب و مفید ،موجب حل یک مساله ، سوال با نیاز علمی ، صنعتی یا اجتماعی شود پیرخائفی 1380

 

12 خلاقیت ، توانایی فرد برای تولید پاسخی به طور کامل نوین در مواجه با مسائل است تسبیح سازان 1380
13 خلاقیت ، آفرینش آمیزه ای بدیع برای حل تناقضات ، در قالب یک ایده است که خارج از محدوده جواب موجود قرار می گیرد میر میران 1384
14 خلاقیت ارائه کیفیت های تازه ای از مفاهیم و معانی است صمد آقایی به نقل از گیزیلین 1385
15 خلاقیت شکل دادن تجربه ها در سازمان بندی های تازه است صمدآقایی به نقل از تیلور 1385

 

دانلود پایان نامه