تعریف دانش:”پایان نامه اخلاق سازمانی درمدیریت دانش

مقدمه

در دو دهه گذشته مفهوم مدیریت دانش پدید آمده است. سازمانها توجه قابل ملاحظه ای برای توسعه دانش، به منظور بهبود رفتار و بازدهی آغاز کرده اند.پیش از این سازمانها توجه بیشتری روی دارایی های قابل توجه مثل مشخصه های طبیعی،امکانات موتوری،کار،صندوق مالی داشتند و درآمدی که امکان دریافت آن را داشتند،مورد ارزیابی قرار می دادند.اما در حال حاضر،دانش بعنوان ثروت غیرمستقیم در نظر گرفته می شود که می تواند تولید شود،تقسیم شود،به دست آید و بین افراد از طریق مدیریت دانش و یادگیری مشترک و رقابتی ارتباط برقرار نماید.فکر جمعی و فرآیند به هم پیوسته و یادگیری کارکنان سازمان برای افزایش مزایای جدید و رقابتی مفید است( Shafique Imran ,2013).  امروزه مدیریت دانش به عنوان یک عامل مهم واساسی در توسعه اقتصاد ملی کشورها ی دنیا شده است (Chen & Wang ,2012 ). در بازار رقابتی امروز که مشخصه اصلی آن  عدم قطعیت است ، شرکت هایی توانایی رقابت را دارا هستند که دانش جدید را در سازمان خود ایجاد نموده و آنرا تبدیل به کالاها و خدمات می نمایند. بدین ترتیب ، دانش برای سازمان ، مزیت رقابتی ایجاد می کند و به سازمان ، امکان حل مسایل و تصرف فرصت های جدید را می دهد. بنابراین دانش نه فقط یک منبع مزیت رقابتی خواهد شد بلکه در واقع تنها منبع آن می گردد. هنگامی که منابع دانش یک سازمان مورد بهره برداری قرار می گیرد، سازمان شاهد ارتقاء و افزایش پویایی و ارزش موجود در کسب و کار می شود. مهمترین پرسش در دنیای رقابتی امروز این است که دانش موجود در هر سازمان را چگونه می توان شناسایی کرد و از آن به بهترین نحوه بهره جست و آن را مدیریت نمود. ( آقاجانی و همکاران ، 1387).

2-1-2) تعریف دانش

از سال 1990 اهمیت اقتصاد دانش محور و ارزش دارایی های ذهنی سازمان به طور فزاینده ای آشکار گردید (,2003 &Mac keen Smith).دانش از ایده های خام افراد،تخصص ها و مهارت ها استخراج شده ، به علاوه به شکل صریح و مدون نشان داده می شود بنابراین، دانش معمولاً به عنوان یک سرمایه عمومی در نظرگرفته می شود که به سازمان تعلق داشته و درآن نگهداری میشود(2013. ( Shafique Imran, دانش عبارت است از اطلاعات در یک بافتِ «زمینه» خاص، که برای شخصی که آن را کسب می‌کند ارزشمند است و او را قادر می‌سازد دست به کاری بزند که پیش از کسب آن اطلاعات قادر به انجام آن نبوده است(,2003 Duffner  ).

دانشمندان مختلف به تألیف تعاریف کارا و مربوط به دانش و دانش مدیریتی پرداخته‌اند:

  • دانش عبارت است از اطلاعات سازمان یافته که برای حل مسئله به کار می‌رود.
  • دانش عبارت است از استدلال درباره اطلاعات به‌منظور هدایت انجام کار، حل مسئله و اتخاذ تصمیم برای عمل کردن، آموختن و یاد دادن .

دانش بطور روز افزونی بعنوان مهمترین دارایی استراتژیک سازمان ها، و یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بشمار می آید. داونپورت و پراساک،[1] دانش را به صورت ترکیبی از تجارب، ارزش ها، اطلاعات مبتنی بر شواهد و قراین و دیدگاه های تخصصی می دانند که چارچوبی برای ارزیابی  تجارب و اطلاعات جدید فراهم می آورد. دانش در ابتدا به صورت ضمنی عمل می کند و بوسیلۀ تجارب، ادراکات و موارد درونی ایجاد می شود. سپس دانش ضمنی، آشکار می شود (بصورت رسمی و قاعده دار در می آید)، و با رویه های آشکار بیان می شود (Siakas, et al., 2010).

[1] Davenport & prusak