تعريف دانش:”پایان نامه اخلاق سازمانی درمدیریت دانش

دانلود پایان نامه

مقدمه

در دو دهه گذشته مفهوم مدیریت دانش پدید آمده است. سازمانها توجه قابل ملاحظه ای برای توسعه دانش، به منظور بهبود رفتار و بازدهی آغاز کرده اند.پیش از این سازمانها توجه بیشتری روی دارایی های قابل توجه مثل مشخصه های طبیعی،امکانات موتوری،کار،صندوق مالی داشتند و درآمدی که امکان دریافت آن را داشتند،مورد ارزیابی قرار می دادند.اما در حال حاضر،دانش بعنوان ثروت غیرمستقیم در نظر گرفته می شود که می تواند تولید شود،تقسیم شود،به دست آید و بین افراد از طریق مدیریت دانش و یادگیری مشترک و رقابتی ارتباط برقرار نماید.فکر جمعی و فرآیند به هم پیوسته و یادگیری کارکنان سازمان برای افزایش مزایای جدید و رقابتی مفید است( Shafique Imran ,2013).  امروزه مدیریت دانش به عنوان یک عامل مهم واساسی در توسعه اقتصاد ملی کشورها ی دنیا شده است (Chen & Wang ,2012 ). در بازار رقابتي امروز كه مشخصه اصلي آن  عدم قطعيت است ، شركت هايي توانايي رقابت را دارا هستند كه دانش جديد را در سازمان خود ايجاد نموده و آنرا تبديل به كالاها و خدمات مي نمايند. بدين ترتيب ، دانش براي سازمان ، مزيت رقابتي ايجاد مي كند و به سازمان ، امكان حل مسايل و تصرف فرصت هاي جديد را مي دهد. بنابراين دانش نه فقط يك منبع مزيت رقابتي خواهد شد بلكه در واقع تنها منبع آن مي گردد. هنگامي كه منابع دانش يك سازمان مورد بهره برداري قرار مي گيرد، سازمان شاهد ارتقاء و افزايش پويايي و ارزش موجود در كسب و كار مي شود. مهمترين پرسش در دنياي رقابتي امروز اين است كه دانش موجود در هر سازمان را چگونه مي توان شناسايي كرد و از آن به بهترين نحوه بهره جست و آن را مدیریت نمود. ( آقاجاني و همكاران ، 1387).

2-1-2) تعريف دانش

از سال 1990 اهميت اقتصاد دانش محور و ارزش دارايي هاي ذهني سازمان به طور فزاينده اي آشكار گرديد (,2003 &Mac keen Smith).دانش از ایده های خام افراد،تخصص ها و مهارت ها استخراج شده ، به علاوه به شکل صریح و مدون نشان داده می شود بنابراین، دانش معمولاً به عنوان یک سرمایه عمومی در نظرگرفته می شود که به سازمان تعلق داشته و درآن نگهداری میشود(2013. ( Shafique Imran, دانش عبارت است از اطلاعات در يك بافتِ «زمينه» خاص، كه براي شخصي كه آن را كسب مي‌كند ارزشمند است و او را قادر مي‌سازد دست به كاري بزند كه پيش از كسب آن اطلاعات قادر به انجام آن نبوده است(,2003 Duffner  ).

دانشمندان مختلف به تأليف تعاريف كارا و مربوط به دانش و دانش مديريتي پرداخته‌اند:

  • دانش عبارت است از اطلاعات سازمان يافته كه براي حل مسئله به كار مي‌رود.
  • دانش عبارت است از استدلال درباره اطلاعات به‌منظور هدايت انجام كار، حل مسئله و اتخاذ تصميم براي عمل كردن، آموختن و ياد دادن .

دانش بطور روز افزونی بعنوان مهمترین دارایی استراتژیک سازمان ها، و یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بشمار می آید. داونپورت و پراساک،[1] دانش را به صورت ترکیبی از تجارب، ارزش ها، اطلاعات مبتنی بر شواهد و قراین و دیدگاه های تخصصی می دانند که چارچوبی برای ارزیابی  تجارب و اطلاعات جدید فراهم می آورد. دانش در ابتدا به صورت ضمنی عمل می کند و بوسیلۀ تجارب، ادراکات و موارد درونی ایجاد می شود. سپس دانش ضمنی، آشکار می شود (بصورت رسمی و قاعده دار در می آید)، و با رویه های آشکار بیان می شود (Siakas, et al., 2010).

[1] Davenport & prusak

دانلود پایان نامه