تعریف درک سودمندی-پایان نامه سبک رهبری در پذیرش تکنولوژی

الگوی پذیرش فناوری TAM[1] یکی از مدل هایی است که به طور گسترده ای برای تشریح پذیرش فناوری در بیش از دو دهه گذشته به کار گرفته شده است طبق شاخص ارجاع در علوم اجتماعی مدل پذیرش فناوری در سال 2000 در 424 مجله مورد استفاده قرار گرفته است این مدل ادعا می کند که سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده به طور مشترک مهمترین عوامل تعیین کننده ، تمایل رفتاری به استفاده از فناوری هستند. تمایل رفتاری به قدرت یک میل برای انجام رفتاری خاص اشاره دارد و انتظار می رود که منجر به استفاده واقعی از تیم بشود این مدل فرض می کنذ که هرچه کاربران کاربرد تیم را سودمند را ساده و سودمند تصور کنند ، نگرش بهتری نسبت به آن خواهند داشت درجه سودمند دانستن و نگرش مربوطه ، منجر به افزایش تمایل رفتاری می شود و از این طریق کاربر به استفاده واقعی از تیم روی می آورد بنابراین انتظار می رود در حوزه ای که به طور وسیعی یک تیم (تکنولوژی) را به کار گرفته اند ، در حد بالایی از درک سودمندی و سهولت استفاده مشاهده شود در هر حال انتظار می رود رابطه ای بین سودمند دانستن و سهولت استفاده وجود داشته باشد به این ترتیب که سهولت استفاده وجود داشته باشد ، به این ترتیب که سهولت استفاده بر تمایل افراد به استفاده از تیم از طریق هر دو مورد درک سودمندی و تمایل رفتاری اثر دارد(قربانی زاده و همکاران، 1387 )

 

2-3-4- تعریف درک سودمندی و درک سهولت

برداشت ذهنی از سودمندی ، احتمال ذهنی شکل گرفته در کاربران درباره مفید بودن انواع فناوری های اطلاعاتی در دسترس در محیط کار برای انجام وظایف است بدین ترتیب که هرچه این فناوری ها عملکرد کاری آنها را در بستر سازمانی بهبود بخشد مفیدتر بوده و در نتیجه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد (1989،Davis et all )

برداشت ذهنی از سهولت استفاده ، احتمال ذهنی شکل گرفته در کاربران در باره آسانی استفاده از انواع فناوری های اطلاعاتی در دسترس در محیط کار برای انجام وظایف است بدین ترتیب که فناوری های فوق هرچقد به تلاش کمتری برای یادگیری و نحوه استفاده از آنها نیاز داشته باشد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد (Davis et all, 1989  ،  2003  Amoako et all,، Klopping & Mc Kinniy , 2004 ).

در مسیر توسعه مدل TAM در سال (2005) تحقیقی با هدف بررسی تاثیر سبک های رهبری تحول گرا و مقابل گرا بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمانها انجام شده و از آنجا که مدل TAM دارای فاکتورهای اثر گذار سیستم و غیر سیستم است کارشناسان در بررسی این مقوله توجه خاصی به سودمندی و سهولت درک شده توسط کاربران نشان دادند و رهبری تحول گرا و تعامل گرا بر روی این دو فاکتور اثر می گذارد .

سبک رهبری تحول گرا بر پایه کاریزما ، ملاحظات فردی ، شبیه سازی عقلانی و انگیزش الهام بخش استوار است رهبری تعامل گرا بر پایه پاداش مشروط و مدیریت برمبنای استثنا بیان شده است در مورد درک سودمندی استفاده از تکنولوژی چنانچه رهبر اشراف کاملی بر مزایای اجرای یک تکنولوژی داشته باشد تحلیل اهداف کارکنان و جستجوی یک راه سریع الاجرا را مد نظر قرار می دهد سبک رهبری عملگرا نیز دارای خاصیت اثربخشی هزینه است که خوذ بیان کننده نحوه کاهش هزینه ها خواهد بود همچنین رهبری تحول گرا مکانیسمی برای خلاق کردن افراد خواهد بود رهبری تحول گرا همگام با سودمندی استنباط شده مکانیسم دیگری برای نفوذ بر سهولت کاربرد در صورت حمایت رهبر از خلاقیت و آزاد اندیشی را دربر خواهد گرفت که کارکنان تمایل بیشتری در استفاده از فناوری های جدید را از خود نشان دهد                 2005)، .(schepers&wetzls

[1] -Technology Acceptance  Model