تعریف ریسک:پایان نامه در مورد معیار ریسک نامطلوب در بورس

1-1-1 تعریف ریسک

واژه ریسک  مفاهیم متعددی دارد. لکن می توان ادعا کرد که همه این تعاریف برای بیان موقعیتهایی ارائه شده اند که سه عامل مشترک را می توان در آنها مشاهده کرد. موقعیت هایی با ریسک توام هستند که:

  • عمل یا اقدام بیش از یک نتیجه به بار می آورد.
  • تا زمان ملموس شدن نتایج از حصول هیچ یک از نتایج آگاهی قطعی در دست نباشد.
  • حداقل یکی از نتایج ممکن می تواند پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد.

بررسی ریسک در مدیریت مالی از مباحث محوری و اساسی است و ضرورت مطالعه این پدیده مهم از اهمیت لازم برخوردار است . فرهنگ وبستر [1] ، ریسک را در معرض خطر قرارگرفتن تعریف کرده است . فرهنگ لغات سرمایه‌گذاری  [2]نیز ریسک را زیان بالقوه ی سرمایه‌گذاری که قابل محاسبه است می داند . گالیتز[3] نیز ریسک را هرگونه نوسانات در هر گونه عایدی می داند. تعریف مذکور این مطلب را روشن می‌سازد که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص خاص چه مثبت و چه منفی ما را با ریسک مواجه می سازد . بنابراین امکان دارد تغییرات ما را منتفع یا متضرر سازد . گیلب[4] ریسک را اینچنین معرفی می‌کند : هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آن چه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ، ریسک نامیده می شود . به هر حال اولین بار هری مارکویتز[5] بر اساس تعاریف کمی ارائه شده ، شاخصی عددی[6] برای ریسک معرفی نمود . وی ریسک را انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر تعریف کرد .

البته دیدگاه های دیگری نیز در خصوص ریسک وجود دارد که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد دیدگاه دیگری در خصوص تعریف ریسک وجود دارد که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد. هیوب[7] ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می‌کند. بنابرای برای تعریف ریسک می‌توان دو دیدگاه کلی را به شرح زیر ارائه کرد:

  • دیدگاه اول: ریسک به عنوان هرگونه نوسانات احتمالی بازدهی در آینده
  • دیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی در آینده

کلیه افراد و مشارکت کنندگان بازار، ریسک گریز می‌باشند و یا این سطح قابل قبولی از ریسک را می‌پذیرند. مفهوم ریسک بدین جهت کاربرد زیادی در حوزه مالی پیدا می‌کند، چرا که مشارکت کنندگان بازار در اولین مواجهه با هرگونه ورقه بهاداری از سطح ریسک آن می‌پرسند. در حقیقت ریسک و بازدهی دو رکن اصلی تصمیم گیری برای سرمایه‌گذاری می‌باشند و همواره بیشترین بازدهی باتوجه به حداقل ریسک ، معیاری مناسب برای سرمایه‌گذاری است(راعی و سعیدی1383).

[1] Webster’s new collegiate dictionary -1981

[2] Hildreth -1988

[3] Galitz -1996

[4] Gilb -2002

[5] Markowitz -1952

[6] Numerical Index

[7] Hube