تعریف ریسك:پایان نامه در مورد معیار ریسک نامطلوب در بورس

دانلود پایان نامه

1-1-1 تعریف ریسك

واژه ریسك  مفاهیم متعددی دارد. لكن می توان ادعا كرد كه همه این تعاریف برای بیان موقعیتهایی ارائه شده اند كه سه عامل مشترك را می توان در آنها مشاهده كرد. موقعیت هایی با ریسك توام هستند كه:

  • عمل یا اقدام بیش از یك نتیجه به بار می آورد.
  • تا زمان ملموس شدن نتایج از حصول هیچ یك از نتایج آگاهی قطعی در دست نباشد.
  • حداقل یكی از نتایج ممكن می تواند پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد.

بررسی ریسك در مدیریت مالی از مباحث محوری و اساسی است و ضرورت مطالعه این پدیده مهم از اهمیت لازم برخوردار است . فرهنگ وبستر [1] ، ریسك را در معرض خطر قرارگرفتن تعریف كرده است . فرهنگ لغات سرمایه‌گذاری  [2]نیز ریسك را زیان بالقوه ی سرمایه‌گذاری كه قابل محاسبه است می داند . گالیتز[3] نیز ریسك را هرگونه نوسانات در هر گونه عایدی می داند. تعریف مذكور این مطلب را روشن می‌سازد كه تغییرات احتمالی آینده برای یك شاخص خاص چه مثبت و چه منفی ما را با ریسك مواجه می سازد . بنابراین امكان دارد تغییرات ما را منتفع یا متضرر سازد . گیلب[4] ریسك را اینچنین معرفی می‌كند : هر پدیده ای كه بتواند نتیجه حاصل از آن چه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ، ریسك نامیده می شود . به هر حال اولین بار هری ماركویتز[5] بر اساس تعاریف كمی ارائه شده ، شاخصی عددی[6] برای ریسك معرفی نمود . وی ریسك را انحراف معیار چند دوره ای یك متغیر تعریف كرد .

البته دیدگاه های دیگری نیز در خصوص ریسك وجود دارد كه تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد دیدگاه دیگری در خصوص تعریف ریسک وجود دارد که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد. هیوب[7] ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می‌کند. بنابرای برای تعریف ریسک می‌توان دو دیدگاه کلی را به شرح زیر ارائه کرد:

  • دیدگاه اول: ریسک به عنوان هرگونه نوسانات احتمالی بازدهی در آینده
  • دیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی در آینده

کلیه افراد و مشارکت کنندگان بازار، ریسک گریز می‌باشند و یا این سطح قابل قبولی از ریسک را می‌پذیرند. مفهوم ریسک بدین جهت کاربرد زیادی در حوزه مالی پیدا می‌کند، چرا که مشارکت کنندگان بازار در اولین مواجهه با هرگونه ورقه بهاداری از سطح ریسک آن می‌پرسند. در حقیقت ریسک و بازدهی دو رکن اصلی تصمیم گیری برای سرمایه‌گذاری می‌باشند و همواره بیشترین بازدهی باتوجه به حداقل ریسک ، معیاری مناسب برای سرمایه‌گذاری است(راعی و سعیدی1383).

[1] Webster’s new collegiate dictionary -1981

[2] Hildreth -1988

[3] Galitz -1996

[4] Gilb -2002

[5] Markowitz -1952

[6] Numerical Index

[7] Hube

دانلود پایان نامه