تعریف سیستم اطلاعاتی بیمارستان//پایان نامه سیستم اطلاعاتی بیمارستان

تعریف سیستم اطلاعاتی بیمارستان

سیستم اطلاعاتی بیمارستان رامی توان به عنوان سیستم کامل وبزرگی تعریف کردکه کل نیازهای اطلاعاتی بیمارستان هاازجمله اطلاعات بیماران ،اطلاعات مالی،اطلاعات بالینی رادردسترس کارکنان بیمارستان قرارمی دهد(49)(50)(51)(52).

دکولت وفیجی(1997) سیستم اطلاعات بیمارستانی راسیستم کامپیوتری تعریف کردند که برای مدیریت آسان همه اطلاعات پزشکی و مدیریتی بیمارستان و بهبود کیفیت مراقبت بهداشتی، طراحی شده است .

شورتلیف و پریلت (2001)سیتم اطلاعات بیمارستان ، سیستم کامپیوتری است که به منظور برآورده ساختن نیازهای گسترده اطلاعاتی بیمارستانها و مراکز پزشکی طراحی شده است و شامل بیمار، کلینیک، سایر واحدها و مدیریت مالی می‌شود.

سیستم اطلاعاتی بیمارستان یکی ازگسترده ترین سیستم های اطلاعاتی می باشدکه درمحیط بیمارستان فعالیت می کند.این تعریف مطالعات کلی مختلفی رادربرمی گیرد امابطورکلی سیستم های اطلاعات بیمارستانی برای مدیریت مالی،مدیریت اداری وفعالیت های کلینیکی دربیمارستان طراحی شده است(53).

سیستم اطلاعاتی بیمارستانی یک نرم افزار جامع برای یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به بیمارجهت ارسال وتبادلات اطلاعات جامع بیماربین بخش ها وسایرمراکز درمانی به منظورتسریع درفرایند مراقبت ودرمان بیمار،بهبودکیفیت،افزایش رضایتمندی وکاهش هزینه ها می باشد.سیستم اطلاعاتی بیمارستانی برای خودکار نمودن امر بیمارستان هامانندگزارش دهی،نتایج ازمایشات،واردنمودن دستورات پزشک،تجویز دارو،کنترل موجودی داروخانه،انبارمرکزی،واحدتغذیه وغیره راه اندازی شده است تشکیل می گردد. (54).

واگر(Wager) درکتاب خودپنج مرحله برای راه اندازی سیستم های اطلاعات کامپیوتری درمراکز درمانی را براساس جدول شماره1-2نشان داده است.

قسمت بالینی سیستم های اطلاعاتی بیمارستان درمتون تخصصی فناوری اطلاعات به عنوان پرونده پزشکی الکترونیکی(EM[1]R) شناخته می شود،که طبق نظرکمیته مدارک پزشکی سومین مرحله ازکامپیوتری کردن مدارک پزشکی است..

 

1- Electronic Medical Record