تعهد:پایان نامه درباره تعدیل گری جنسیت

تعهد

یکی دیگر از ابعاد اندازه گیری بازاریابی رابطه مند تعهد می باشد که عاملی حیاتی در ایجاد رضایتمندی در مشتریان می باشد. اصطلاح تعهد سازمانی مقوله ای است که به نظر می رسد در آثار مدیریتی مکتوب زبان فارسی به معنای عام آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مفاهیم متعددی مانند وجدان، اخلاق کاری، رغبت و مسئولیت پذیری با وجود داشتن تفاوت های مفهومی، معادل با تعهد مورد استفاده قرار می گیرند و به عبارتی مانند خیلی از مفاهیم روانشناختی سازمانی، تعهد نیز به شیوه های متفاوتی تعریف و با ابعاد و مقیاس های گوناگون اندازه گیری شده است) شکرزاده، 1381).

تعهد به مفهوم تمایل پایدار هریک از شرکای تجاری به حفظ روابط ارزشمند است. هنگامی تعهد به یک رابطه شکل خواهد گرفت که یکی از طرفین به اهمیت رابطه اعتقاد داشته باشد و برای تضمین حفظ یا ارتقای رابطه حداکثر تلاش خود را کند (Morgan and Hunt, 1994). دوایر و دیگران[1] (1987) تعهد را به عنوان التزام صریح یا ضمنی به استمرار رابطه بین طرفین مبادله تعریف کرده اند (Dwyer et al, 1987).  هنگامی که طرف های تجاری متعهد به هم دیگر باشند، تمایل بیشتری به همکاری، برآوردن نیازمندی های طرف مقابل، اشتراک گذاری اطلاعات و حل مشترک مشکلات دارند et al, 2006) (Vasudevan. تعریف مورمن[2] به سطح بالایی از تعهد برای ساختن روابط دوجانبه موفقیت آمیز، رضایت بخش و سودمند اشاره دارد. از این رو تعهد در میان افرادی که معتقدند ارزش بیشتری را از ارتباطات دریافت می کنند با ارزش است. مشتریان بسیار متعهد باید برای جبران تلاش هایی که در گذشته توسط شرکت انجام گرفت و منافعی را برای آنها به همراه داشت تمایل داشته باشند و شرکت های بسیار متعهد نیز برای برخورداری از منافعی که متقابلا دریافت خواهند کرد به تلاش خود ادامه دهند (Ndubisi and chan, 2007). در واقع سازمانهای مشتری مدار فعالیت خود را براساس انتظارات و ترجیحات مشتریان برنامه ریزی می کنند و به دنبال ارضای نیازها و آرزوهای مشتریان هستند. این سازمانها کالا و خدمات خود را با هدف ارضای نیازها و خوسته های مشتریان طراحی و ارائه می کنند .(Berrio and Hendelson, 1998)

2-4-12-3  ارتباطات

به عنوان فرآیند مبادله و تسهیم اطلاعات معتبر و به موقع به صورت رسمی یا غیر رسمی بین طرفین یک رابطه تعریف شده است. مفاهیم اصلی این تعریف بیشتر با تأکید بر صحّت، مربوط و مناسب بودن اطلاعات مبادله شده است تا این که حجم و تکرار اطلاعات مورد توجه باشد (Anderson and Narus, 1990). سین و دیگران[3] معتقدند ارتباطات، به ویژه ارتباطات به موقع از طریق کمک به حل و فصل اختلافات و همسو کردن ادراکات و انتظارات به ارتقای اعتماد بین طرفین در رابطه کمک خواهد کرد (Sin et al, 2005) . به اعتقاد آندرسون و ویتز[4] (1989) ارتباط برای ساخت و حفظ رابطه مهم است و معمولاً ارتباط میان طرف های رابطه ی ممکن در سطوح پایین رخ می دهد؛ زیرا ارتباطات نیازمند زمان و کوشش است که طرف ها ممکن است زمان و انگیزه ای برای سرمایه گذاری در آن نداشته باشند (Anderson and Weitz, 1989). بری و پراسو رامن[5] (1995) بیان می کنند که: روابط بر اساس تعهد دوجانبه ایجاد شده اند. و بر طبق گفته های مورگان و هانت تعهد یک مولفه اساسی برای برقراری روابط دراز مدت موفق در نظر گرفته می شود. بنابراین تعهد در میان افرادی که ارزش بیشتری را از یک رابطه بدست می آورند، بالاست. همچنین مشتریان متعهد، به خاطر مزیت هایی که در گذشته از سوی شرکت دریافت کرده اند، به جبران این مزیت ها تمایل می یابند (wong and shoal, 2006). از دیدگاه مورمن (1992) تعهد به عنوان یک خواسته ی بادوام جهت حفظ رابطه ارزشمند است. این دیدگاه نه تنها بر استمرار رابطه متمرکز است بلکه بر ارزش رابطه بادوام، جهت حفظ ارتباط نیز متمرکز می باشد اصطلاح رابطه ارزشمند تاکید دارد که، هنگامی که ارتباط مهم تلقی می شود، تعهد به وجود می آید. این مفهوم بر تاکید بیشتر در جهت ایجاد یک رابطه موفق به منظور دستیابی به رضایت و سودآوری برای طرفین دلالت می کند (wong and Sohal, 2002).

[1] Dwyer et al

[2] Moorman

[3] Sin et al

[4] Anderson and Weitz

[5] Berry et al