تعیین ارقام مقاوم به زنگ قهوه ای Puccinia recondita f.sp. tritici …

ns ۸۵/۱۶

خطا

۵۸

۳۴/۳

۹۰/۱

۶۷/۹

۲۹۳/۰

۰۳/۵

۲/۰

۹۷/۰

۸/۲۳

۵۵/۵

۴۷/۱۲

ضریب تغییرات %

۶۲/۱۳

۴۶/۱۱

۰۷/۴

۲۳/۶

۳/۶

۷۹/۵

۰۸/۸

۰۰۷/۱۱

۱۵/۶

۰۳/۱۷

*، ** و ns به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵% ، ۱% و غیر معنی دار
۴-۳-۳ دامنه تغییرات و میانگین صفات و وراثت پذیری عمومی
نتایج دامنه تغییرات و میانگین، درصد صفات در اثر تنش بیماری زنگ قهوهای کاهش و وراثت پذیری در مورد صفات مورد مطالعه در جدول ۴-۱۱ آورده شده است. همانطور که در جدول نشان داده شده است دامنه تغییرات در هر دو شرایط عدم تنش و تنش دارای طیف نسبتا بالایی بود که نشان دهنده تنوع بالا بین ارقام مورد مطالعه است. برای مثال دامنه تغییرات صفت ارتفاع بوته در شرایط عدم تنش ۴۴/۳۰ تا ۴۴/۵۲ سانتیمتر و برای شرایط تنش ۳۱/۲۴ تا ۲۵/۴۴ سانتیمتر متغیر بوده است. دامنه تغییرات عملکرد دانه در شرایط عدم تنش ۳۱/۱۵ تا ۸۷/۳۹ گرم در بوته و در شرایط تنش ۳۴/۹ تا ۵۷/۲۶ گرم در بوته متغیر بود. دامنه تغییرات صفاتی مانند تعداد پنجه، تعداد سنبله، طول سنبله، وزن هزاردانه و تعداد سنبلچه در شرایط عدم تنش بسیار نزدیک به شرایط تنش بود.میانگین کلیه صفات همانگونه که در جدول ۴-۱۱ نشان داده شده است در حالت عدم تنش بیشتر از حالت تنش بود و درصد کاهش در همه صفات مثبت بود. بیشترین درصد کاهش را صفت عملکرد بوته (۶/۳۸ درصد) و کمترین درصد کاهش را طول ریشک (۳/۱ درصد) به خود اختصاص دادند(جدول ۴-۱۱).
مقادیر وراثت‌پذیری صفات مختلف براساس ۳۰ رقم مورد ارزیابی گندم در شرایط عدم تنش و تنش بیماری زنگ قهوهای در جدول ۴-۱۱ آورده شده است. در حالت عدم تنش کمترین وراثت‌پذیری را صفت طول ریشک (۴۲/۴۳%=h2) و بیشترین وراثت پذیری را صفت ارتفاع بوته (۹۱/۹۸%=h2) داشت. در حالت تنش بیماری زنگ قهوهای نیز کمترین برآورد وراثت پذیریی متعلق به صفت طول ریشک (۸۲/۱۴%=h2) و بیشترین آن متعلق به صفت طول پدانکل ( ۵۶/۹۹ %=h2) بود.
جدول ۴-۱۱: کمینه، بیشینه، میانگین، وراثت پذیری و درصد کاهش صفات زراعی و اجزای عملکردارقام گندم در شرایط عدم تنش و تنش بیماری

متغییرها کمینه بیشینه
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.