دسترسی متن کامل – تعیین ارقام مقاوم به زنگ قهوه ای Puccinia recondita f.sp. tritici …

عمده

جزئی

جزئی

نادر*

نادر

غرب

محلی

محلی

محلی

عمده

عمده

عمده

(Roelfs, 1992)
*عمده(Major): تلفات شدید بدون کشت ارقام مقاوم.
*جزئی(Minor): معمولا رخ میدهد اما کم اهمیت است.
*محلی(Local): تنها در بخش کوچکی از این منطقه رخ میدهد، اگر ارقام حساس در این مناطق کشت شود گاهی اوقات تلفات شدید است.
*نادر(Rare): به ندرت دیده میشود.
۲-۱-۴ چرخه زندگی:
قارچهای زنگ چرخه زندگی پیچیدهای دارند و برای تکمیل چرخه زندگی خود نیاز به دو گیاه میزبان میباشند و دو میزبانه[۶] نامیده میشوند که به عنوان میزبان اقتصادی و میزبان متناوب شناخته میشوند، میزبان اقتصادی زنگ قهوهای، گندم و میزبان متناوب گونههای Thalictrum، Clematis و Anchusa میباشند (Mendgen et al., 1988). قارچ عامل زنگ قهوهای همه اشکال اسپور را نشان میدهد و ماکروسیکلیک[۷] نامیده میشود (Mendgen, 1988).
این قارچ مراحل اسپرموگونی و اسیری را روی میزبان واسط و مراحل یوردینیوم و تلیوم خود را روی گندم میگذراند (الهی نیا ۱۳۸۴). قارچهای زنگ ۵ مرحله متفاوت را در چرخه زندگی خود تولید میکنند (صارمی و همکاران، ۱۳۸۶):
مرحله صفر- اسپرموگونیومها که حامل نر هاگ (n) یا اسپرماسی و ریسه گیرنده (n)
مرحله یک- ایسیوم حامل ایسیوسپورها (n+n)
مرحله دو- یوردیوم حامل یوردیوسپور (n+n)
مرحله سوم- تلیوم حامل تلیوسپورها (n+n=2n)
مرحله چهارم- بازیدها حامل بازیدیوسپور (n)
بر اساس الگوی چرخه زندگی گونههای راسته یوردینال ممکن است به ۳ دسته تقسیم شوند (صارمی و همکاران۱۳۸۶):
۱-بلند چرخه: هر ۵ مرحله را تولید میکنند.
۲-نیم چرخه: فاقد مرحله یوردیوم هستند.
۳- کوتاه چرخه: فاقد دو مرحله یوردیوسپور و ایسیوسپور هستند و تلیوسپور تنها اسپور دو هستهای است.
چرخه زندگی که یوردیال[۸] حذف شده باشد demicycle نامیده میشود، گاهی اوقات پیکنیوسپورها از دست میروند (Mendgen, 1988).
مدت زمان لازم برای هر رویداد و فراوانی برخی از رویدادها (چرخه جنسی، فصل برداشت گندم و …) ممکن است در میان مناطق مختلف جهان متفاوت باشد (Roelfs et al., 1992).
در بسیاری از مناطق پاتوژن در زمان بین برداشت محصول تا کشت بعدی بر روی پل سبز از گیاهان خودروی گندم زنده میماند (Roelfs, 1992). تولید مثل و تکثیر قارچ در بهار ابتدا به وسیله یوریوسپور و میسلیومی که زمستان گذرانی نمودهاند شروع میگردد (الهی نیا، ۱۳۸۴). تلقیح در قالب یوردیوسپورها میتواند با انتقال توسط باد از یک منطقه به منطقه دیگر انجام شود، یوردیوسپورها ۳۰ دقیقه پس از تماس با آب آزاد در درجه حرارت حدود ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد شروع به جوانهزنی میکنند، لوله تندش[۹] در امتداد سطح برگ رشد میکند تا به یک روزنه[۱۰] برسد و یک اپرسوریوم[۱۱] تشکیل و سپس با توسعه یک میخ رخنه و یک کیسه Substomatal که از آن هیف اولیه بوجود میآید سلول مادر هوستوریال[۱۲] در برابر سلولهای مزوفیل توسعه یافته و نفوذ مستقیم رخ میدهد (الهی نیا، ۱۳۸۴).
هوستوریوم درون سلول زنده میزبان در تعامل سازگار پاتوژن – میزبان تشکیل میشود، هیفهای ثانویه در نتیجه سلولهای مادر هوستوریال اضافی و هوستوریوم توسعه مییابند. در واکنش ناسازگار میزبان – پاتوژن هوستوریومها عقیم مانده یا با سرعت کمی توسعه مییابند، و زمانیکه سلول میزبان میمیرد هوستوریوم قارچ نیز از بین میرود.
جوانه زنی اسپور در اسپورزایی میتواند در دوره ۷ تا ۱۰ روزه و در دمای مطلوب و ثابت اتفاق بیفتد، در دماهای پائین (۱۰تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد) یا نوسانات روزانه مدت طولانی‌تری لازم است. حداکثر هاگ‌زایی حدود ۴ روز پس از اسپورزایی اولیه (در حدود ۲۰ درجه سانتی‌گراد) حاصل شده است.
اگرچه ممکن است این عدد خیلی متفاوت باشد ولی حدود ۳۰۰۰ اسپور در هر یوردینیوم در هر دقیقه تولید میشود این سطح از تولید ممکن است به مدت ۳ هفته یا بیشتر ادامه داشته باشد در صورتی که برگ گندم در این مدت زنده بماند. بافتهای برگ میتوانند بوسیله باد، حیوانات و انسان به فواصل دور منتقل شوند. بازیدیوسپورها تحت شرایط مرطوب شکل میگیرند که گسترش آنها را محدود کرده است و بازیدیوسپورها شفاف و به نور حساس هستند. ایسیوسپورها[۱۳] در توانایی خود برای انتقال به وسیله باد بیشتر شبیه یوردینوسپورها[۱۴] هستند (Roelfe et al., 1992).
۲-۱-۴-۱اسپرموگونیومها:
ساختاری هستند که نر هاگ و ریسه گیرنده را حمل میکنند. اسپرمایسیوم یا نر هاگ به عنوان اندام یا سلول‌های ماده هستند در حالیکه ریسه گیرنده به عنوان تریکوژن‌ یعنی دریافت کننده گامت نر عمل می‌کند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.