مقاله دانشگاهی – تعیین ارقام مقاوم به زنگ قهوه ای Puccinia recondita f.sp. tritici …

**۳۸۶۶/۰-

**۴۱۴۵/۰

**۴۴۹۶/۰

*۶۷۹۵/۰-

ns ۲۷۶۶/۰-

۱

عملکرد بوته

**۸۲۸۷/۰

**۸۳۳۶/۰

ns ۲۱۲۶/۰

ns ۰۲۴۳/۰-

ns ۰۷۸۳/۰-

ns ۲۷۱۳/۰

*۴۹۸۸/۰

**۶۳۰۱/۰

ns ۰۱۲۳/۰

۱

۴-۳-۵ تجزیه رگرسیون
زمانی که تعداد متغییرهای مستقل زیاد باشد، برای پیدا کردن تاثیرگذارترین آنها بر متغیر تابع (بطور مثال عملکرد دانه) و برآورد معادله رگرسیون روش های متعددی وجود دارد که متداولترین آنها رگرسیون گام به گام می‌باشد. در این روش ابتدا مهمترین متغیر مستقل رگرسیون که باعث افزیش هر چه سریعتر R2 می‌شود، وارد معادله رگرسیون می‌شود و به همین ترتیب متغیرهای بعدی وارد می‌گردند (Dofing and Knight., 1992). به این ترتیب با استفاده از روش رگرسیون مرحله‌ای می‌توان سهم هر صفت و میزان تاثیر بر عملکرد را تعیین کرد و صفاتی که بیشترین تاثیر را بر عملکرد دارند، در برنامه اصلاحی برای بهبود ژنتیکی عملکرد مورد توجه قرار گیرد (Mozafari and Asadi., 2006).
نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون مرحلهای برای عملکرد دانه به عنوان متغییر تابع و سایر صفات به عنوان متغییر مستقل برای شرایط عدم تنش در جدول ۴-۱۶ و برای شرایط تنش در جدول ۴-۱۰ آورده شدهاند.در شرایط عدم تنش سه متغییر وارد مدل شدند که در مجموع ۲/۹۹ درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند (جدول ۴-۱۶) تعداد سنبله در بوته نخستین متغییر وارد شده به مدل بود که ۸۳/۷۶ درصد از تغییرات عملکرد دانه را به تنهایی توجیه نمود و در مراحل بعدی به ترتیب متغیرهای تعداد دانه در سنبله (۹۵/۱۵درصد) و وزن هزار دانه (۴۲/۶ درصد) وارد مدل شدند.
در شرایط تنش بیماری چهار متغیر وارد مدل شدند که در مجموع ۳/۹۸ درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند(جدول ۴-۱۷).اولین متغیری که وارد مدل شد و به تنهایی ۸۵/۶۱ درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمود صفت تعداد پنجه در بوته بود، در مرحله دوم صفت تعداد سنبله در بوته وارد مدل شد که ۹۴/۲۴ درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمود و در مراحل بعد صفات تعداد دانه در سنبله (۱/۹ درصد) و وزن هزار دانه (۴۱/۲ درصد) به ترتیب وارد مدل شدند. گلآبادی و همکاران (۱۳۸۷) در مطالعه خود در گندم تحت شرایط تنش و عدم تنش با انجام تجزیه رگرسیون گام به گام دریافتند که در شرایط عدم تنش پنج صفت وارد مدل شدند که تعداد سنبله به عنوان اولین صفت وارد مدل شد و بیشترین سهم از تغییرات را توجیه نمود. و در شرایط تنش چهار صفت وارد مدل شدند که وزن دانه در سنبله به عنوان اولین صفت وارد مدل شد و بیشترین سهم از تغییرات را توجیه نمود.
در مطالعه گلپرور و همکاران (۱۳۸۱) با انجام تجزیه رگرسیون گام به گام و در نظر گرفتن عملکرد به عنوان متغییر وابسته هفت صفت وارد مدل شد که در مجموع ۴/۹۸ درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمودند.
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.