توسعه فن آوری اطلاعات//پایان نامه سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات

برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات[1]

جهت تحقق بخشیدن به منفعت های ناشی از فن آوری اطلاعات سازمان ها بایدفن آوری اطلاعات را در داخل ساختار، فرهنگ و استراتژی سازمانی خویش جداسازی نمایند، و جایگاه بخش فن آوری اطلاعات را در سازمان به طور مشخص تعریف کنند. از آن جایی که فن آوری اطلاعات تمامی فعالیت های سازمان را متاثر سازد عموما در سازمان های پیشرفته وظایف فن آوری اطلاعات در کلیه بخش ها و واحدهای سازمان با مدیریت و نظارت عالی ترین مقام بسط داده می شود. با این وجود در بعضی از شرکت ها و سازمان های داخلی به خاطر ناشناخته بودن مسائل فن آوری اطلاعات، به کارگیری آن به صورت گسترش یافته در درون سازمان، مقاومت ها و مشکلات جاری را ایجاد می کند که ممکن است شرکت را در رسیدن به اهداف اجرای فن آوری اطلاعات با مشکل مواجه نماید. در این صورت ساختار فن آوری اطلاعات به صورت مستقل ولی نافذ به منظور هماهنگی و اجرای فن آوری اطلاعات و بسط وگسترش آن در درون شرکت تعریف و تعیین ساختار می گردد، با گسترش به کارگیری فن آوری اطلاعات، ساختار سازمان ها و شرکت های بزرگ از حالت عمومی وسلسله مراتبی به صورت هسته های تخصصی و کارشناسی تغییر یافته اند، لذا باید اجرای  IT در سازمان ها طوری صورت گیرد که با فرهنگ ملی وسازمانی سازگار داشته باشد (مبارکی و همکار 1382، ص 5).

2-1-15-1)گام های مورد نیاز برای توسعه کاربری های فن آوری اطلاعات در سازمان ها- نه گام اساسی مورد نیاز برای توسعه بخشیدن کاربردIT عبارتند از (محمدیان روشن 1389، ص 35):

ـ توسعه و تدارک زیرساخت های مورد نیاز

– منابع انسانی و مهارت های مورد نیاز

ـ مهندسی مجدد فرایندها

– سخت افزار و سیستم مدیریت پایگاه داده

– شبکه های ارتباطات الکترونیکی درون و برون سازمانی

– مقدمات سازمانی (برنامه ریزی، ساختار سازمانی، افزایش قابلیت های مدیریتی و انسانی و ..)

– ایجاد سیستم های اطلاعاتی یکپارچه درون سازمانی (سیستم های تولید و خدمات، تدارکات، بازاریابی و فروش مالی

– استقرار سیستم های کاربردی پیشرفته

– حرکت به سوی کسب و کار الکترونیک .

2-1-15-2)موضوعات مهم برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات- این موضوعات عبارتند از (جهانگیری 1386، ص 30):

الف ) برنامه ریزی استراتژیک سازمان- که شامل تعیین فلسفه وجودی، چشم انداز، رسالت، تحلیل محیطی[2]، و تعیین نقاطی کلیدی است. برنامه ریزی استراتژیک برای توسعه IT بر چهار اصل استوار است:

  1. فن آوری اطلاعات امر ی حیاتی است.
  2. فن آوری اطلاعات منبعی اساسی برای آموزش، تحقیقات، و همکاری های اجتماعی است.
  3. فن آوری اطلاعات برای مدیریت داده ها و اطلاعات بسیار اساسی و مهم است.
  4. فن آوری اطلاعات، استراتژی ارزیابی عملکرد سازمان ها را نشان می دهد.

ب)تعیین نیازهای آینده– شامل سیستم IT مورد نیاز برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب، ارتباط بین سیستم های مبنی برIT در شرایط مطلوب، فرصت ها و تهدیدهای حاصل از توسعه IT ، تعریف و پیش بینی پروژه های تکمیلی با توجه به تحلیل (SWOT).

ج)طراحی گزینه ها وآلترناتیوهای ممکن در این طراحی توجه به نکات زیر ضروری است:

اولویت بندی پروژه ها براساس استراتژی سازمان.

– توجه به ملاک های اولویت بندی براساس دیدگاه مدیریت، مصوبات نهادها و قانون گذاران، ارایه خدمات براساس سیستم های کیفیت جامع برای مشتریان وبررسی مسائل مالی.

د)تحلیل مقایسه ای آلترناتیو و انتخاب گزینه برتر- در این تحلیل توجه به نکات زیر ضروری است:

– به کارگیری روش های علمی تصمیم گیری و انتخاب گزینه ها براساس مدل های تصمیم.

– ارزیابی و تعیین قابلیت اتکا و اعتماد روش های تصمیم.

و)تشریح و تعیین پروژه های اولویت دار و تهیه RFP[3]در این مرحله برای هر یک از پروژه ها شامل موارد زیر می باشد:

– پیش بینی زمانی و هزینه ی هر یک از پروژه ها براساس اولویت و تعیین توالی انجام آن.

– تهیه و تشریح پروژه های آتی قابل پیش بینی و تعیین زمان و هزینه های اجرای آن (جهانگیری 1386، ص 30).

2-1-16) برنامه ریزی فن آوری اطلاعات

برخورداری از مزیت ها و نتایج فن آوری اطلاعات اتفاقی نیست و نیاز به برنامه ریزی و طراحی دقیق دارد. آثار نامطلوب فن آوری اطلاعات و نبود نتایج مطلوب و مورد انتظار غالبا به دلیل فقدان نگرش برنامه ریزی، نیاز به ارزیابی صحیح موقعیت و بررسی راه حل ها و انتخاب بهترین راه حل جهت اجرا دارد. امروزه، پیوند بسیار نزدیکی میان برنامه ریزی استراتژیک سازمانی و فن آوری اطلاعات وجود دارد به طوری که تعیین تقدیم بین آن ها عملاٌ مشکل است. فن آوری اطلاعات به عنوان یک عامل در ایجاد برتری های رقابتی می تواند اهداف سازمان را تحت الشعاع قرار دهد و تغییر جهت نسبت به شیوۀ انجام کسب و کار به همراه داشته باشد

[1]. Information Technology master plan(ITMP)

[2]. Swot

[3]. Request For Proposal (RFP)