توسعه فن آوری اطلاعات//پایان نامه سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات[1]

جهت تحقق بخشيدن به منفعت هاي ناشي از فن آوری اطلاعات سازمان ها بايدفن آوری اطلاعات را در داخل ساختار، فرهنگ و استراتژي سازماني خويش جداسازي نمايند، و جايگاه بخش فن آوری اطلاعات را در سازمان به طور مشخص تعريف کنند. از آن جايي که فن آوری اطلاعات تمامي فعاليت هاي سازمان را متاثر سازد عموما در سازمان هاي پيشرفته وظايف فن آوری اطلاعات در کليه بخش ها و واحدهاي سازمان با مديريت و نظارت عالي ترين مقام بسط داده مي شود. با اين وجود در بعضي از شرکت ها و سازمان هاي داخلي به خاطر ناشناخته بودن مسائل فن آوری اطلاعات، به کارگيري آن به صورت گسترش يافته در درون سازمان، مقاومت ها و مشکلات جاري را ايجاد مي کند که ممکن است شرکت را در رسيدن به اهداف اجراي فن آوری اطلاعات با مشکل مواجه نمايد. در اين صورت ساختار فن آوری اطلاعات به صورت مستقل ولي نافذ به منظور هماهنگي و اجراي فن آوری اطلاعات و بسط وگسترش آن در درون شرکت تعريف و تعيين ساختار مي گردد، با گسترش به کارگيري فن آوری اطلاعات، ساختار سازمان ها و شرکت هاي بزرگ از حالت عمومي وسلسله مراتبي به صورت هسته هاي تخصصي و کارشناسي تغيير يافته اند، لذا بايد اجراي  IT در سازمان ها طوري صورت گيرد که با فرهنگ ملي وسازماني سازگار داشته باشد (مبارکي و همکار 1382، ص 5).

2-1-15-1)گام هاي مورد نياز براي توسعه کاربري هاي فن آوری اطلاعات در سازمان ها- نه گام اساسي مورد نياز براي توسعه بخشيدن کاربردIT عبارتند از (محمديان روشن 1389، ص 35):

ـ توسعه و تدارک زيرساخت هاي مورد نياز

– منابع انساني و مهارت هاي مورد نياز

ـ مهندسي مجدد فرايندها

– سخت افزار و سيستم مديريت پايگاه داده

– شبکه هاي ارتباطات الکترونيکي درون و برون سازماني

– مقدمات سازماني (برنامه ريزي، ساختار سازماني، افزايش قابليت هاي مديريتي و انساني و ..)

– ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي يکپارچه درون سازماني (سيستم هاي توليد و خدمات، تدارکات، بازاريابي و فروش مالي

– استقرار سيستم هاي کاربردي پيشرفته

– حرکت به سوي کسب و کار الکترونيک .

2-1-15-2)موضوعات مهم برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات- این موضوعات عبارتند از (جهانگيري 1386، ص 30):

الف ) برنامه ريزي استراتژيک سازمان- که شامل تعيين فلسفه وجودي، چشم انداز، رسالت، تحليل محيطي[2]، و تعيين نقاطي کليدي است. برنامه ريزي استراتژيک براي توسعه IT بر چهار اصل استوار است:

  1. فن آوری اطلاعات امر ي حياتي است.
  2. فن آوری اطلاعات منبعي اساسي براي آموزش، تحقيقات، و همکاري هاي اجتماعي است.
  3. فن آوری اطلاعات براي مديريت داده ها و اطلاعات بسيار اساسي و مهم است.
  4. فن آوری اطلاعات، استراتژي ارزيابي عملکرد سازمان ها را نشان مي دهد.

ب)تعيين نيازهاي آينده– شامل سيستم IT مورد نياز براي رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب، ارتباط بين سيستم هاي مبني برIT در شرايط مطلوب، فرصت ها و تهديدهاي حاصل از توسعه IT ، تعريف و پيش بيني پروژه هاي تکميلي با توجه به تحليل (SWOT).

ج)طراحي گزينه ها وآلترناتيوهاي ممکن در این طراحی توجه به نکات زیر ضروری است:

اولويت بندي پروژه ها براساس استراتژي سازمان.

– توجه به ملاک هاي اولويت بندي براساس ديدگاه مديريت، مصوبات نهادها و قانون گذاران، ارايه خدمات براساس سيستم هاي کيفيت جامع براي مشتريان وبررسي مسائل مالي.

د)تحليل مقايسه اي آلترناتيو و انتخاب گزينة برتر- در این تحلیل توجه به نکات زیر ضروری است:

– به کارگيري روش هاي علمي تصميم گيري و انتخاب گزينه ها براساس مدل هاي تصميم.

– ارزيابي و تعيين قابليت اتکا و اعتماد روش هاي تصميم.

و)تشريح و تعيين پروژه های اولويت دار و تهيه RFP[3]در این مرحله برای هر یک از پروژه ها شامل موارد زیر می باشد:

– پيش بيني زماني و هزينه ی هر يک از پروژه ها براساس اولويت و تعيين توالي انجام آن.

– تهيه و تشريح پروژه هاي آتي قابل پيش بيني و تعيين زمان و هزينه هاي اجراي آن (جهانگيري 1386، ص 30).

2-1-16) برنامه ريزي فن آوری اطلاعات

برخورداري از مزيت ها و نتايج فن آوری اطلاعات اتفاقي نيست و نياز به برنامه ريزي و طراحي دقيق دارد. آثار نامطلوب فن آوری اطلاعات و نبود نتايج مطلوب و مورد انتظار غالبا به دليل فقدان نگرش برنامه ريزي، نياز به ارزيابي صحيح موقعيت و بررسي راه حل ها و انتخاب بهترين راه حل جهت اجرا دارد. امروزه، پيوند بسيار نزديکي ميان برنامه ريزي استراتژيک سازماني و فن آوری اطلاعات وجود دارد به طوري که تعيين تقديم بين آن ها عملاٌ مشکل است. فن آوری اطلاعات به عنوان يک عامل در ايجاد برتري هاي رقابتي مي تواند اهداف سازمان را تحت الشعاع قرار دهد و تغيير جهت نسبت به شيوۀ انجام کسب و کار به همراه داشته باشد

[1]. Information Technology master plan(ITMP)

[2]. Swot

[3]. Request For Proposal (RFP)

دانلود پایان نامه